Novinky predstavené na Samsung European Fóre 2013

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., ce­los­ve­to­vý lí­der v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a kon­ver­gen­tných tech­no­ló­gií, dnes pred­sta­vil na Sam­sung Euro­pean Fó­re no­vé pro­duk­ty a služ­by pre rok 2013. Kom­plet­né por­tfó­lio spo­loč­nos­ti Sam­sung bu­de vy­sta­ve­né na Sam­sung Európ­skom Fó­re v pries­to­roch audi­tó­ria kon­gre­so­vé­ho cen­tra Gri­mal­di Fo­rum v Mo­na­ku.

„Vy­tvo­ri­li sme no­vé, uží­va­teľ­sky po­hodl­nej­šie pro­duk­ty, od hla­so­vé­ho a po­hy­bo­vé­ho ov­lá­da­nia te­le­ví­zo­rov, až po viac­bo­do­vé do­ty­ko­vé dis­ple­je na tab­le­toch a smar­tfó­noch, s kto­rý­mi na se­ba mô­žu ľu­dia a prís­tro­je vzá­jom­ne rea­go­vať," po­ve­dal SP Kim, pre­zi­dent a vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Euro­pe . „Cie­ľom toh­to ro­ka je po­môcť ľu­ďom od­ha­liť svet mož­nos­tí. Chce­me ich po­te­šiť nie­len tým, že pri­ne­sie­me oča­ká­va­né, ale aj mož­nos­ťa­mi, o kto­rých sa im nik­dy ani nes­ní­va­lo."

V reak­cii na pot­re­by zá­kaz­ní­kov, kto­rí chcú dr­žať krok s naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi, pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Sam­sung fun­kciu Smart Evo­lu­tion Kit, ur­če­nú pre Smart te­le­ví­zo­ry Sam­sung. Ten­to ino­va­tív­ny prin­cíp sa pos­ta­rá o up­gra­de te­le­ví­zo­ra, kto­rý vďa­ka ne­mu zís­ka vlas­tnos­ti te­le­ví­zo­ra z po­nu­ky 2013. Spot­re­bi­te­lia si mô­žu uží­vať naj­nov­šie Smart TV fun­kcie bez to­ho, aby si mu­se­li kú­piť no­vý te­le­ví­zor.

No­vý svet do­má­cej zá­ba­vy
Sam­sung pre ten­to rok ot­vo­ril no­vý svet mož­nos­tí v do­má­cej zá­ba­ve pred­sta­ve­ním ce­lé­ho ra­du te­le­ví­zo­rov s veľ­kou ob­ra­zov­kou, vrá­ta­ne pr­vé­ho osem­de­siat­päť­pal­co­vé­ho mo­de­lu Ultra High De­fi­ni­tion TV (UHD TV) 85S9 a kľú­čo­vú Smart LED TV F8500. Na­via­za­ním na už tak roz­siah­lu pro­duk­to­vú po­nu­ku a ve­dú­cu po­zí­ciu v ka­te­gó­rii Smart TV, bo­la na­vy­še pred­sta­ve­ná naj­viac uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vá tech­no­ló­gia S-Re­com­men­da­tion s hla­so­vou inter­ak­čnou schop­nos­ťou.

Pr­výk­rát v Euró­pe Sam­sung od­ha­lil no­vú veľ­ko­for­má­to­vú S9 UHD TV. Pre­po­jil tech­no­ló­giu s ume­ním a vy­tvo­ril nad­ča­so­vý „Galle­ry De­sign". V po­rov­na­ní s Full HD te­le­ví­zo­rom po­nú­ka Sam­sung TV S9 šty­rik­rát vy­ššie roz­lí­še­nie a je vy­ba­ve­ná zdo­ko­na­le­nou tech­no­ló­giou umož­ňu­jú­cou do­siah­nuť extrém­ne vy­so­ký kon­trast­ný po­mer a zob­ra­ziť sý­tej­šiu čier­nu a žia­ri­vej­šie bie­lu. Sam­sung UHD TV po­nú­ka štvor­ná­sob­ný po­čet pixelov pred exis­tu­jú­cim 1080p roz­lí­še­ním, pri­ná­ša tak pres­nej­šie de­tai­ly, ne­po­rov­na­teľ­nú jas­nosť a ži­vú kva­li­tu ob­ra­zu. Pop­ri vy­so­kej ob­ra­zo­vej kva­li­te pos­ky­tu­je so svo­ji­mi 120 Wat­to­vý­mi rep­ro­duk­tor­mi, kto­ré sú za­bu­do­va­né pria­mo do rá­mu te­le­ví­zo­ra, tiež skve­lý audio zá­ži­tok.

Pro­duk­ty UHD TV dis­po­nu­jú al­go­rit­ma­mi na zme­nu roz­lí­še­nia a sú schop­né kon­ver­to­vať HD a Full HD ob­sah do UHD roz­lí­še­nia. Di­vá­ko­vi sa tak po­nú­ka úpl­ne no­vý svet zá­žit­kov.

Sam­sung tiež pred­sta­vil no­vý LED TV F8500, pr­vý te­le­ví­zor so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a ultra ten­kým di­zaj­nom. Je vy­ro­be­ný z čis­té­ho ko­vo­vé­ho ma­te­riá­lu, kde pod­sta­vec i te­lo te­le­ví­zo­ra sú do­ko­na­le zla­de­né.

Kaž­dý z no­vých Sam­sung te­le­ví­zo­rov po­nú­ka no­vý svet mož­nos­tí v hľa­da­ní, na­vi­gá­cii a ov­lá­da­nia. Sam­sung S-Re­com­men­da­tion s mož­nos­ťou ov­lá­dať te­le­ví­zor hla­som, fun­gu­je ako osob­ný sprie­vod­ca k ob­ja­ve­niu no­vé­ho a per­so­na­li­zo­va­né­ho ob­sa­hu na Sam­sung Smart TV.

S-Re­com­men­da­tion kon­tro­lu­je pre­fe­ro­va­ný ob­sah na­prieč rôz­ny­mi služ­ba­mi vrá­ta­ne vy­sie­la­nia TV, preh­rá­va­né­ho vy­hľa­dá­va­né­ho ob­sa­hu, ap­li­ká­cií, so­ciál­ne­ho ob­sa­hu a lo­kál­ne ulo­že­né­ho ob­sa­hu z osob­ných za­ria­de­ní, aby za­bez­pe­čil, že je vždy čo sle­do­vať.

Pros­tred­níc­tvom Voi­ce Inter­ac­tion mô­že spot­re­bi­teľ na ov­lá­da­nie TV pou­ží­vať bež­ný ja­zyk. Di­vá­ci jed­no­du­cho vy­slo­via prí­kaz, aby im te­le­ví­zor na­šiel ak­tuál­ne dos­tup­ný ob­sah pod­ľa her­ca, náz­vu ale­bo žá­nru, a on im pos­kyt­ne od­po­rú­ča­nia. Vy­hľa­dá­vač zhro­maž­dí vý­sled­ky zo všet­kých dos­tup­ných on-air, on-de­mand ale­bo app slu­žieb.

Vy­lep­še­ná fun­kcia Smart Hub in­te­li­gen­tne or­ga­ni­zu­je di­vá­ko­vi prog­ra­my do pia­tich pa­ne­lov - On TV, Mo­vies & TV Shows, Pho­tos, Vi­deos & Mu­sic, So­cial a Apps. Na Slo­ven­sku bu­dú sprís­tup­ne­né naj­skôr 3 pa­ne­ly - Pho­tos, Vi­deos & Mu­sic, So­cial a Apps, nes­kôr by sa do po­nu­ky ma­li pri­dať aj pa­ne­ly On TV a Mo­vies & TV Shows.

Aby spo­loč­nosť Sam­sung po­núk­la audio vý­kon zod­po­ve­da­jú­ci jej špič­ko­vým ob­ra­zov­kám, pred­sta­vi­la HW-F751, pr­vý audio sys­tém AirTrack na sve­te s elek­trón­ko­vým a di­gi­tál­nym zo­sil­ňo­va­čom. Sys­tém HW-F751 kom­bi­nu­je to naj­lep­šie z ana­ló­go­vej a di­gi­tál­nej tech­no­ló­gie. Vý­sled­kom je čis­tý a pres­ný zvuk prak­tic­ky bez skres­le­nia. Vďa­ka svoj­mu ele­gan­tné­mu a jed­no­du­ché­mu di­zaj­nu sa sys­tém HW-F751 sta­ne vhod­ným dopl­nkom kaž­dej obý­va­cej iz­by.

Za­chy­te­nie kaž­dé­ho oka­mi­hu
Spo­loč­nosť Sam­sung zos­tá­va tiež ver­ná svo­jej ví­zii SMART CA­ME­RA. Po­nú­ka naj­mo­der­nej­šie a naj­lep­šie tech­no­ló­gie ur­če­né pre fo­toa­pa­rá­ty a je hý­ba­te­ľom zmien v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho ob­ra­zu. Naj­nov­ší prí­ras­tok do ra­du NX - NX300 v se­be spá­ja vý­ni­moč­nú kva­li­tu ob­ra­zu a schop­nosť rých­lej­šie­ho a pres­nej­šie­ho za­chy­te­nia sním­ky.

Fo­toa­pa­rát NX300 mô­že byť vy­ba­ve­ný ob­jek­tí­vom NX 45mm F1.8 2D/3D spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rý pred­sta­vu­je pr­vý 3D sys­tém v spot­re­bi­teľ­skej ka­te­gó­rii schop­ný za­chy­tiť fo­tog­ra­fie aj nah­rá­vať 1080p Full HD vi­deá. Ten­to no­vý ob­jek­tív ot­vá­ra dve­re do úch­vat­né­ho sve­ta 3D zob­ra­zo­va­nia a vďa­ka ne­mu je rad Sam­sung NX je­di­ným ra­dom fo­toa­pa­rá­tov s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi, kto­ré sú schop­né ro­biť 3D fo­tog­ra­fie aj 3D vi­deo zá­znam.

Zá­kla­dom vy­ni­ka­jú­cej kva­li­ty ob­ra­zu pos­ky­to­va­né­ho fo­toa­pa­rá­tom NX300 je je­ho no­vý 20,3-me­ga­pixelo­vý APS-C CMOS sní­mač, s kto­rým uro­bí kva­lit­né sním­ky kaž­dý pou­ží­va­teľ. No­vo navr­hnu­tý sys­tém Hyb­rid Auto Fo­cus (AF) za­bez­pe­ču­je rých­lu a pres­nú de­tek­ciu fá­zy a kon­tras­tu a rých­losť uzá­vier­ky 1/6000 s a re­žim nep­retr­ži­té­ho fo­tog­ra­fo­va­nia rých­los­ťou 8,6 sní­mok za se­kun­du. Rov­na­ko je­di­neč­ný ob­ra­zo­vý pro­ce­sor DRI­Me IV pred­sta­vu­je pok­rok v ob­las­ti rých­los­ti a kva­li­ty fo­tog­ra­fie a za­is­ťu­je ver­nej­šiu rep­ro­duk­ciu fa­rieb a vy­ššiu re­duk­ciu šu­mu. Schop­nos­ti ob­ra­zo­vé­ho pro­ce­so­ra DRI­Me IV tiež pos­ky­tu­jú pod­po­ru nah­rá­va­nia 2D a 3D Full HD vi­dea v roz­lí­še­ní 1080p (v kom­bi­ná­cii s no­vým 2D/3D ob­jek­tí­vom s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 45 mm).

Dis­plej AMO­LED s uh­lo­prieč­kou 84 mm fo­toa­pa­rá­tu NX300 je nas­ta­vi­teľ­ný a umož­ňu­je tak za­chy­tá­va­nie vzác­nych oka­mi­hov z vy­so­kých a níz­kych uh­lov a uľah­ču­je nás­led­né pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií či preh­rá­va­nie vi­dea. In­tui­tív­nosť fo­toa­pa­rá­tu NX300 je vďa­ka ov­lá­da­niu po­mo­cou hyb­rid­nej do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky a ma­nuál­ne­ho päť­ces­tné­ho tla­čid­lo­vé­ho roz­hra­nia do­ko­na­lá.

Ok­rem in­te­li­gen­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu NX300 pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Sam­sung tiež no­vý rad ko­nek­ti­vi­tu pod­po­ru­jú­cich kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov: WB250F/WB200F, WB800F, WB30F, DV150F a ST150F. No­vé prí­ras­tky z ra­du WB vy­ni­ka­jú dl­hým roz­sa­hom zoo­mu, ra­du DV (Dual View) a ra­du ST (Sty­le Fea­tu­re) zas kom­bi­nu­jú kva­lit­nú op­ti­ku a kla­sic­ký št­ýl so špič­ko­vou ko­nek­ti­vi­tou.

Di­zajn ru­ka v ru­ke s vý­ko­nom pre prá­cu s po­čí­ta­čom kde­koľ­vek
No­vý pro­duk­to­vý rad po­čí­ta­čov Sam­sung, ur­če­ný pre Euró­pu, za­hŕňa dve no­vin­ky, v kto­rých sa snú­bi vy­so­ký vý­poč­to­vý vý­kon s ele­gan­tným di­zaj­nom. No­te­book Sé­ria 7 Chro­nos a pre­nos­ný ultra­book Sé­ria 7 Ultra po­nú­ka­jú všet­ko, čo pou­ží­va­teľ mô­že pot­re­bo­vať pri prá­ci i zá­ba­ve.

Sé­ria 7 Chro­nos pos­ky­tu­je pro­fe­sio­nál­ny vý­kon v ten­šom a ľah­šom pre­ve­de­ní, je vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a ďa­lej tiež no­vým sof­tvé­ro­vým rie­še­ním RA­Mac­ce­le­ra­tor, kto­ré umož­ňu­je do­siah­nuť až 150% zrý­chle­nie pri zob­ra­zo­va­ní inter­ne­to­vých strá­nok i prá­cu s ap­li­ká­cia­mi, tak­že no­vý no­te­book úpl­ne bez prob­lé­mov nah­ra­dí stol­ný po­čí­tač. Dis­plej prís­tro­ja s uh­lo­prieč­kou 15,6 pal­ca a roz­lí­še­ním Full HD pod­po­ru­je viac­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie s až de­sia­ti­mi do­tyk­mi na­raz. V no­te­boo­ku Sam­sung Sé­rie 7 Chro­nos sa ne­kom­pro­mis­ný vý­poč­to­vý vý­kon snú­bi s ele­gan­tným vzhľa­dom s hrúb­kou iba 20,9 mm. Pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca a ba­té­ria s vý­dr­žou až 11 ho­dín umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom pra­co­vať kde­koľ­vek a dl­hší čas.

Sam­sung Se­ries 7 Ultra dis­po­nu­je ultra­ten­kým hli­ní­ko­vým ša­si, ba­té­riou s vý­dr­žou až osem ho­dín, dis­ple­jom s veľ­kos­ťou 13,3 pal­cov s roz­lí­še­ním Full HD a pod­po­rou via­ce­rý­mi do­tyk­mi, rých­lym pro­ce­so­rom i5 /i7 a SSD s ka­pa­ci­tou až 256 GB SSD a ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.

Na po­li mo­ni­to­rov Sam­sung pred­sta­vil LED mo­ni­tor sé­rie 9 (S27B970), kto­rý po­nú­ka je­di­neč­nú kom­bi­ná­ciu vý­ko­nu, di­zaj­nu a ob­ra­zo­vej kva­li­ty a mô­že sa poch­vá­liť roz­lí­še­ním quad-HD, kto­ré je schop­né zob­ra­ziť šty­rik­rát viac de­tai­lov než roz­lí­še­nie HD. Mo­ni­to­ry pro­duk­to­vé­ho ra­du Sé­rie 9 sú in­di­vi­duál­ne ska­lib­ro­va­né pro­fe­sio­nál­ny­mi tech­nik­mi spo­loč­nos­ti Sam­sung a do­ká­žu zob­ra­ziť naj­jem­nej­šie de­tai­ly a naj­jem­nej­šie fa­reb­né pre­cho­dy pri naj­šir­šom zor­nom uh­le zo všet­kých mo­ni­to­rov Sam­sung.

Sam­sung ďa­lej pri­ná­ša aj ino­vá­cie pre ma­lé a stred­né fir­my v po­do­be tla­čiar­ní Xpress Sé­rie M2875 a ProXpress Sé­rie M4070. Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť vy­užiť vý­ho­dy naj­vý­kon­nej­ších pro­ce­so­rov svoj­ho dru­hu, aké sú pre fi­rem­né tla­čiar­ne vô­bec k dis­po­zí­cii, pre­to­že tla­čiar­ne sú vy­ba­ve­né vý­kon­ným pro­ce­so­rom Cor­tex-A5 s až 128 MB pa­mä­ťou. Vý­sled­kom je rých­la tlač s ka­den­ciou 28-40 strán za mi­nú­tu.

Pou­ží­va­te­lia tiež bu­dú môcť vy­užiť vý­ho­dy je­di­neč­nej tech­no­ló­gie ReCP vy­vi­nu­tej spo­loč­nos­ťou Sam­sung, kto­rá je zá­ru­kou čis­tej, os­trej a pres­nej tla­če. Tá­to tech­no­ló­gia doos­tru­je ok­ra­je gra­fic­kých ob­jek­tov a zlep­šu­je či­ta­teľ­nosť textu v in­ver­zných far­bách, čím vý­raz­ne vy­lep­šu­je vzhľad tla­če­ných ob­ra­zo­vých ma­te­riá­lov.

Tla­čiar­ne Xpress M2875 a ProXpress M4070 sú ďal­ším dô­ka­zom od­hod­la­nia spo­loč­nos­ti Sam­sung vy­chá­dzať v ús­tre­ty pot­re­bám fi­riem a pl­niť ich po­žia­dav­ky tý­ka­jú­ce sa fun­kcií, jed­no­du­chos­ti pou­ži­tia aj ce­ny.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter