Marketingové oddelenie spoločnosti Samsung vedie Lukáš Antoš

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak dnes ozná­mi­la, že od 1. feb­ruára 2013 nas­tú­pil na po­zí­ciu mar­ke­tin­go­vé­ho ria­di­te­ľa pre Čes­kú a Slo­ven­skú re­pub­li­ku Lu­káš An­toš. Ide o no­vo­vyt­vo­re­nú po­zí­ciu, pri­čom ako no­vý mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ za­stre­ší všet­ky mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty, t.j. od­de­le­nie brand mar­ke­tin­gu a re­tail mar­ke­tin­gu, kto­ré aj na­ďa­lej po­ve­dú Ma­rek Hav­lí­ček a Eas­ton Kim.

Lu­káš An­toš pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti Te­le­fo­ni­ca O2, kde pô­so­bil od ap­rí­la 2010 v po­zí­cii ria­di­te­ľa znač­ky, mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie a spon­zo­rin­gu. Vo fun­kcii mar­ke­tin­go­vé­ho ria­di­te­ľa tak up­lat­ní svo­je do­te­raj­šie skú­se­nos­ti zo se­nior­ských mar­ke­tin­go­vých po­zí­cií, kto­ré za­stá­val v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií aj v spo­loč­nos­tiach Vo­da­fo­ne Czech Re­pub­lic, či pri bu­do­va­ní spo­loč­nos­ti štvr­té­ho ope­rá­to­ra U:fon. V pro­fe­sio­nál­nej sfé­re má tiež pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti z ob­las­ti FMCG (Uni­le­ver Bes­tfoods, Ferre­ro, Joh­nson and Joh­nson).

Lu­káš An­toš je ab­sol­ven­tom Shef­field Hallam Uni­ver­si­ty - Mas­ter in Bu­si­ness Ad­mi­nis­tra­tion. Je že­na­tý, má dve de­ti a je­ho zá­ľu­bou sú naj­mä golf, jaz­da na hor­skom bi­cyk­li, va­re­nie pre pria­te­ľov, či vá­šeň pre rých­le au­tá.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter