GTS a T-Mobile uzavreli partnerstvo na poskytovanie mobilných služieb v Českej republike

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor a pos­ky­to­va­teľ slu­žieb dá­to­vých cen­tier GTS a mo­bil­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor T-Mo­bi­le dnes ozná­mi­li uzav­re­tie spo­loč­nej do­ho­dy o pre­vádz­ko­va­ní mo­bil­ných slu­žieb v Čes­kej re­pub­li­ke. Služ­by pr­vé­ho sku­toč­né­ho vir­tuál­ne­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra (MVNO) na čes­kom tr­hu, za­me­ra­né na seg­ment fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, bu­de za­bez­pe­čo­vať spo­loč­nosť GTS pros­tred­níc­tvom no­vé­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia s vy­uži­tím sie­te T-Mo­bi­le. Par­tner­stvo oboch spo­loč­nos­tí, kto­ré sú vo svo­jom od­bo­re líd­ra­mi na tr­hu, po­núk­ne no­vé príl­eži­tos­ti i flexibi­li­tu slu­žieb pre ce­lý rad fi­riem na čes­kom tr­hu.

„Roz­ší­re­nie náš­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia o mo­bil­né služ­by je pre nás vý­znam­ným míľ­ni­kom a zá­ro­veň oce­ne­ním náš­ho ino­vač­né­ho po­ten­ciá­lu a ob­chod­nej si­ly. Tie­to služ­by obo­ha­tia exis­tu­jú­ce te­le­ko­mu­ni­kač­né rie­še­nia, kto­ré pos­ky­tu­je­me na­šim fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom. GTS tak mô­že napl­no za­bez­pe­čiť ce­lú šká­lu rie­še­ní, kto­ré na­ši zá­kaz­ní­ci vy­ža­du­jú, od dá­to­vých a hla­so­vých slu­žieb cez kom­plexné ICT služ­by, až po mo­bil­né služ­by. Na­še par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou T-Mo­bi­le je dô­ka­zom to­ho, že bu­de­me na­šim zá­kaz­ní­kom aj na­ďa­lej po­nú­kať služ­by tej naj­lep­šej kva­li­ty," uvie­dol Da­vid Ši­ta, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, GTS Czech

Vďa­ka dl­ho­roč­né­mu pô­so­be­niu v Čes­kej re­pub­li­ke a v re­gió­ne stred­nej Euró­py, GTS Czech sle­do­va­la po­čas pos­led­ných ro­kov na­ras­ta­jú­ce pot­re­by svo­jich zá­kaz­ní­kov. Ná­rast vy­uži­tia mo­bil­ných te­le­fó­nov a pre­sun fi­rem­ných ap­li­ká­cií do clou­du spô­so­bil prek­ro­če­nie tra­dič­ných hra­níc v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Mo­bil­né služ­by spo­loč­nos­ti GTS bu­dú pl­ne kon­ver­go­va­ným pro­duk­tom pre ma­loob­chod­ných aj veľ­koob­chod­ných zá­kaz­ní­kov. Fir­ma bu­de môcť vy­uží­vať mo­bil­né služ­by na zlep­še­nie ko­mu­ni­ká­cie i pro­duk­ti­vi­ty na pra­co­vis­kách a zá­ro­veň uľah­čí svo­jim zá­kaz­ní­kom kon­tro­lu nad fixný­mi a mo­bil­ný­mi nák­lad­mi.

"Do­ho­da so spo­loč­nos­ťou GTS Czech je pr­vým kro­kom pri napĺňa­ní na­šej veľ­koob­chod­nej stra­té­gie," uvie­dol Mi­lan Va­ši­na, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Mo­bi­le ČR a do­dá­va: "Hľa­da­li sme od­bor­né­ho a spo­ľah­li­vé­ho par­tne­ra, kto­rý bu­de schop­ný vy­ho­vieť vy­so­kým tech­nic­kým i ob­chod­ným po­žia­dav­kám, kto­ré sme si pre ten­to druh spo­lup­rá­ce sta­no­vi­li, a z kto­rých ne­mô­že­me po­ľa­vo­vať. Sme pres­ved­če­ní, že v spo­loč­nos­ti GTS sme toh­to par­tne­ra naš­li."

GTS plá­nu­je spus­te­nie mo­bil­ných slu­žieb v prie­be­hu le­ta. Ďal­šie in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa tej­to služ­by bu­dú zve­rej­ne­né v krát­kom ča­se.

Zdroj: GTS, T-MobileOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter