O2 oslavuje 6. výročie bezplatnými SMS a MMS správami pre všetkých svojich zákazníkov

O2 pri­ná­ša úpl­ne všet­kým svo­jim zá­kaz­ní­kom k 6. vý­ro­čiu dar­ček v po­do­be jed­nod­ňo­vé­ho bez­plat­né­ho po­sie­la­nia SMS a MMS správ na čís­la v sie­ti O2 Slo­ven­sko. Bez­plat­né sprá­vy bu­dú zá­kaz­ní­kom ak­ti­vo­va­né auto­ma­tic­ky. Zá­kaz­ní­kov bu­de O2 in­for­mo­vať do 10h rá­no v da­ný deň, ale­bo deň vop­red SMS sprá­vou.

„Bez­plat­né SMS a MMS sprá­vy na je­den deň pre všet­kých na­šich zá­kaz­ní­kov sú sú­čas­ťou sé­rie dar­če­kov, kto­ré sme ten­to rok prip­ra­vi­li v rám­ci 6. vý­ro­čia vstu­pu O2 na slo­ven­ský trh. Vop­red bu­de­me zá­kaz­ní­kov in­for­mo­vať, ke­dy pres­ne mô­žu bez­plat­né SMS ale­bo MMS sprá­vy po­sie­lať. Aj tak­to sa im chce­me po­ďa­ko­vať za čas, kto­rý s na­mi strá­vi­li, keď­že za náš ús­pech vďa­čí­me prá­ve im," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Deň bez­plat­ných SMS a MMS správ do vlas­tnej sie­te bu­de zá­kaz­ní­kom pri­de­ľo­va­ný po­čas 2 dní, 5. a 7. feb­ruára. O tom, v kto­rý deň bu­dú môcť za­sie­lať sprá­vy bez­plat­ne ich O2 bu­de in­for­mo­vať pros­tred­níc­tvom SMS sprá­vy s uve­de­ným dá­tu­mom dňa v zne­ní: „Os­lav­te s na­mi na­se 6. na­ro­de­ni­ny! Ako dar­cek po­sie­la­te dna xx.02.2013 vset­ky SMS a MMS v sie­ti O2 SK upl­ne za­dar­mo. Da­ku­je­me, ze ste s na­mi. Va­se O2".

Dô­le­ži­té míľ­ni­ky O2 po­čas 6 ro­kov na tr­hu
2. 2. 2007

O2 od­štar­to­va­lo ko­mer­čnú pre­vádz­ku. Pos­tup­ne pred­sta­vi­lo kom­plexnú po­nu­ku pred­pla­te­ných a zmluv­ných slu­žieb.


8. 11. 2007

O2 spus­ti­lo bez­plat­nú ma­nuál­nu pre­no­si­teľ­nosť čís­la. Zá­ro­veň ako je­di­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku pos­ky­to­va­lo svo­jim zá­kaz­ní­kom tú­to služ­bu za­dar­mo. Vďa­ka per­ma­nen­tné­mu tla­ku O2 na kon­ku­ren­ciu sa po­da­ri­lo skrá­tiť do­bu pre­no­si­teľ­nos­ti na Slo­ven­sku z pre­his­to­ric­kých 25 dní na 5 dní.


5. 5. 2008

Sprís­tup­ne­ná bo­la auto­ma­tic­ká pre­no­si­teľ­nosť te­le­fón­ne­ho čís­la. K 31.12.2012 si do O2 pre­nie­slo čís­lo už 503 243 zá­kaz­ní­kov.

4. 9. 2008
Pred­sta­ve­ním no­vej po­nu­ky O2 Fér zme­ni­lo O2 od zá­kla­du pra­vid­lá mo­bil­né­ho te­le­fo­no­va­nia na Slo­ven­sku. Hlav­ný­mi prin­cíp­mi mo­bil­né­ho te­le­fo­no­va­nia sa sta­li fé­ro­vosť, jed­no­du­chosť a tran­spa­ren­tnosť, sa­moz­rej­me bez via­za­nos­ti.


24. 3. 2009

O2 pri­nie­slo pr­vý tzv. neob­me­dze­ný dá­to­vý ba­lík ED­GE na slo­ven­skom mo­bil­nom tr­hu.


1. 12.
2009
O2 pri­ví­ta­lo ju­bi­lej­nú 500 ti­sí­cu zá­kaz­níč­ku v Tr­na­ve, kto­rá zís­ka­la vo­la­nia po­čas 5 ro­kov zdar­ma
.

25. 8. 2010

O2 ako pr­vý mo­bil­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku reali­zo­va­lo v augus­te v Ban­skej Bys­tri­ci tes­to­va­nie tech­no­ló­gie LTE. Úspeš­né tes­to­va­nie pre­bie­ha­lo do 31. augus­ta 2010.

20. 6. 2011
O2 za­ča­lo pos­tup­ne za­pí­nať svo­ju vlas­tnú 3G sieť. Do kon­ca ro­ka 2012 pok­rý­va­la tá­to sieť už vy­še 53 % po­pu­lá­cie.

27. 6. 2011

O2 pri­ví­ta­lo svo­ju mi­lión­tu zá­kaz­níč­ku v Ko­ši­ciach.


26. 10. 2011

O2 od­štar­to­va­lo naj­väč­ší ver­nost­ný prog­ram pre všet­kých svo­jich zá­kaz­ní­kov - O2 Su­per zó­na. Pros­tred­níc­tvom nej sa zá­kaz­ní­ci O2 a ich blíz­ki mô­žu dos­tať k vý­hod­nej­ším po­nu­kám to­va­rov a slu­žieb par­tne­rov O2.


23. 4. 2012

O2 pred­sta­vi­lo no­vý pau­šál s neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi bez via­za­nos­ti ako vô­bec pr­vý neob­me­dze­ný prog­ram na Slo­ven­sku. S bo­nu­som na te­le­fón a vo­la­nia­mi do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku a do ďal­ších 6 kra­jín Európ­skej únie za slo­ven­ské ce­ny.


7. 6. 2012

O2 sa sta­lo ge­ne­rál­nym par­tne­rom prog­re­sív­ne­ho let­né­ho fes­ti­va­lu Gra­pe.


2. 8.
2012
O2 od­štar­to­va­lo pr­vú pi­lot­nú ko­mer­čnú pre­vádz­ku naj­rý­chlej­šie­ho inter­ne­tu na tech­no­ló­gii LTE (Long Term Evo­lu­tion).


10. 1. 2013

Ví­ťa­zom ne­zá­vis­lej an­ke­ty, kto­rá hod­no­tí ak­ti­vi­ty mo­bil­ných ope­rá­to­rov na Slo­ven­sku, sa opäť sta­lo O2, a to už štvr­tý rok po se­be.


14. 1. 2013

O2 spo­lu s Tat­ra ban­kou pri­nies­li zá­kaz­ní­kom bez­kon­tak­tné plat­by mo­bi­lom pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion).

1. 2. 2013
O2 už umož­ňu­je te­le­fo­no­vať za slo­ven­ské ce­ny do kra­jín Európ­skej únie všet­kým zá­kaz­ní­kom prog­ra­mov O2 Pau­šál, O2 Fér a O2 Mo­ja Fir­ma.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter