O2 k 6. výročiu rozširuje Cenový strop pre O2 Moja firma, je v ňom Komplet všetko

O2 pri­ná­ša aj fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom vy­uží­va­jú­cim prog­ram O2 Mo­ja Fir­ma k svoj­mu 6. vý­ro­čiu dar­ček v po­do­be no­vé­ho ce­no­vé­ho stro­pu. Od 1. feb­ruára bu­dú mať no­ví zá­kaz­ní­ci mož­nosť vy­uží­vať aj Ce­no­vý strop Kom­plet vo vý­ške 44 €, v kto­rom už bu­dú za­hr­nu­té vo­la­nia a SMS/MMS do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku aj v EÚ, a tiež inter­net v mo­bi­le. Stá­le sa­moz­rej­me pla­tí, že O2 Mo­ja Fir­ma ne­má fix­ný me­sač­ný pop­la­tok, vďa­ka čo­mu zá­kaz­ník pla­tí kaž­dý me­siac len za to, čo reál­ne vy­uži­je. Ako už je v O2 zvy­kom, od uve­de­né­ho dá­tu­mu si no­vý Ce­no­vý strop Kom­plet mô­žu ak­ti­vo­vať sa­moz­rej­me aj exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci.

„6. vý­ro­čie sme od­štar­to­va­li vý­hod­ný­mi za­hra­nič­ný­mi vo­la­nia­mi pre na­šich re­zi­den­čných klien­tov a pok­ra­ču­je­me dar­če­kom aj pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. Náš ús­pech na slo­ven­skom tr­hu chce­me os­lá­viť spo­loč­ne so zá­kaz­ník­mi, pre­to­že zaň vďa­čí­me prá­ve im. No­vý ce­no­vý strop oce­nia naj­mä ti, kto­rí prog­ram O2 Mo­ja Fir­ma vy­uží­va­jú v maximál­nej mie­re. Ten sa to­tiž vzťa­hu­je kom­plet na všet­ko, sú v ňom vo­la­nia a SMS/MMS do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku aj v EÚ za ce­ny ako na Slo­ven­sku, a tiež inter­net v mo­bi­le," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Od 1. feb­ruára pri­dá­va O2 k do­te­raj­šie­mu Ce­no­vé­mu stro­pu (40 €), kto­rý pla­til na vo­la­nia do všet­kých sie­tí v SR a EÚ, no­vý Ce­no­vý strop Kom­plet vo vý­ške 44 €, v kto­rom sú za­hr­nu­té všet­ky služ­by a pop­lat­ky.

No­vý Ce­no­vý strop Kom­plet te­da za­hŕňa SMS/MMS do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku a v EÚ, SMS/MMS ba­líč­ky (500 SMS a MMS, Neob­me­dze­né SMS a MMS v sie­ti O2), pop­lat­ky za ko­mu­nit­né rie­še­nia (Par­tner Neob­me­dze­ne, Mo­jim 3, Vo fir­me neob­me­dze­ne, Me­dzi fir­ma­mi neob­me­dze­ne), či plat­by za inter­ne­to­vé ba­líč­ky a Inter­net na deň. Ne­bu­de však za­hŕňať ob­no­vu inter­ne­to­vých ba­líč­kov, plat­by za dá­ta nad ba­lík, služ­by Inter­net 2v1, roa­min­go­vé vo­la­nia, dá­ta a SMS/MMS, ale­bo Blac­kberry služ­by. Po do­siah­nu­tí hra­ni­ce 44 € zís­ka­jú pod­ni­ka­te­lia no­vým Ce­no­vým stro­pom Kom­plet neob­me­dze­né vo­la­nia, SMS/MMS do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku a v EÚ, a sa­moz­rej­me dá­ta, pri­čom fak­tu­ro­va­ná su­ma ne­bu­de nik­dy vy­ššia ako ce­no­vý strop.

Dô­le­ži­té míľ­ni­ky O2 po­čas 6 ro­kov na tr­hu

2. 2. 2007
O2 od­štar­to­va­lo ko­mer­čnú pre­vádz­ku. Pos­tup­ne pred­sta­vi­lo kom­plexnú po­nu­ku pred­pla­te­ných a zmluv­ných slu­žieb.

8. 11. 2007
O2 spus­ti­lo bez­plat­nú ma­nuál­nu pre­no­si­teľ­nosť čís­la. Zá­ro­veň ako je­di­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku pos­ky­to­va­lo svo­jim zá­kaz­ní­kom tú­to služ­bu za­dar­mo. Vďa­ka per­ma­nen­tné­mu tla­ku O2 na kon­ku­ren­ciu sa po­da­ri­lo skrá­tiť do­bu pre­no­si­teľ­nos­ti na Slo­ven­sku z pre­his­to­ric­kých 25 dní na 5 dní


5. 5. 2008

Sprís­tup­ne­ná bo­la auto­ma­tic­ká pre­no­si­teľ­nosť te­le­fón­ne­ho čís­la. K 31.12.2012 si do O2 pre­nie­slo čís­lo už 503 243 zá­kaz­ní­kov.

4. 9. 2008
Pred­sta­ve­ním no­vej po­nu­ky O2 Fér zme­ni­lo O2 od zá­kla­du pra­vid­lá mo­bil­né­ho te­le­fo­no­va­nia na Slo­ven­sku. Hlav­ný­mi prin­cíp­mi mo­bil­né­ho te­le­fo­no­va­nia sa sta­li fé­ro­vosť, jed­no­du­chosť a tran­spa­ren­tnosť, sa­moz­rej­me bez via­za­nos­ti.

24. 3. 2009
O2 pri­nie­slo pr­vý tzv. neob­me­dze­ný dá­to­vý ba­lík ED­GE na slo­ven­skom mo­bil­nom tr­hu.

1. 12. 2009
O2 pri­ví­ta­lo ju­bi­lej­nú 500 ti­sí­cu zá­kaz­níč­ku v Tr­na­ve, kto­rá zís­ka­la vo­la­nia po­čas 5 ro­kov zdar­ma
.

25. 8. 2010
O2 ako pr­vý mo­bil­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku reali­zo­va­lo v augus­te v Ban­skej Bys­tri­ci tes­to­va­nie tech­no­ló­gie LTE. Úspeš­né tes­to­va­nie pre­bie­ha­lo do 31. augus­ta 2010.

20.6.2011
O2 za­ča­lo pos­tup­ne za­pí­nať svo­ju vlas­tnú 3G sieť. Do kon­ca ro­ka 2012 pok­rý­va­la tá­to sieť už vy­še 53 % po­pu­lá­cie.

27. 6. 2011

O2 pri­ví­ta­lo svo­ju mi­lión­tu zá­kaz­níč­ku v Ko­ši­ciach.

26. 10. 2011
O2 od­štar­to­va­lo naj­väč­ší ver­nost­ný prog­ram pre všet­kých svo­jich zá­kaz­ní­kov - O2 Su­per
zó­na.
Pros­tred­níc­tvom nej sa zá­kaz­ní­ci O2 a ich blíz­ki mô­žu dos­tať k vý­hod­nej­ším po­nu­kám to­va­rov a slu­žieb par­tne­rov O2.

23. 4. 2012
O2 pred­sta­vi­lo no­vý pau­šál s neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi bez via­za­nos­ti ako vô­bec pr­vý neob­me­dze­ný prog­ram na Slo­ven­sku. S bo­nu­som na te­le­fón a vo­la­nia­mi do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku a do ďal­ších 6 kra­jín Európ­skej únie za slo­ven­ské ce­ny.

7. 6. 2012
O2 sa sta­lo ge­ne­rál­nym par­tne­rom prog­re­sív­ne­ho let­né­ho fes­ti­va­lu Gra­pe.

2. 8. 2012
O2 od­štar­to­va­lo pr­vú pi­lot­nú ko­mer­čnú pre­vádz­ku naj­rý­chlej­šie­ho inter­ne­tu na tech­no­ló­gii LTE (Long Term Evo­lu­tion)

10. 1. 2013
Ví­ťa­zom ne­zá­vis­lej an­ke­ty, kto­rá hod­no­tí ak­ti­vi­ty mo­bil­ných ope­rá­to­rov na Slo­ven­sku, sa opäť sta­lo O2, a to už štvr­tý rok po se­be.

14. 1. 2013
O2 spo­lu s Tat­ra ban­kou pri­nies­li zá­kaz­ní­kom bez­kon­tak­tné plat­by mo­bi­lom pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion).

1. 2. 2013
O2 už umož­ňu­je te­le­fo­no­vať za slo­ven­ské ce­ny do kra­jín Európ­skej únie všet­kým zá­kaz­ní­kom prog­ra­mov O2 Pau­šál, O2 Fér a O2 Mo­ja Fir­ma.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter