Historicky najúspešnejší rok pre Unicorn

Sku­pi­na spo­loč­nos­tí Uni­corn pos­ky­tu­jú­ca kom­plexné služ­by v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií do­siah­la v ro­ku 2012 ob­rat 56,6 mi­lió­nov EUR. Ide o naj­lep­ší vý­sle­dok v jej viac než dvad­sať­roč­nej his­tó­rii. Po­čet za­mes­tnan­cov sku­pi­ny, do kto­rej pa­tria spo­loč­nos­ti Uni­corn Sys­tems, Uni­corn Uni­ver­se a Uni­corn Colle­ge, bol v mi­nu­lom ro­ku 941.

Ob­rat sku­pi­ny Uni­corn tvo­ri­li z 97 % do­dáv­ky slu­žieb, naj­mä v ob­las­ti vý­vo­ja, in­teg­rá­cie, pre­vádz­ky a pod­po­ry in­for­mač­ných sys­té­mov pre klien­tov hlav­ne z ban­kov­níc­tva, pois­ťov­níc­tva, ener­ge­ti­ky, prie­mys­lu, te­le­ko­mu­ni­ká­cií a ob­cho­du. Po­diel za­hra­nič­ných zá­ka­ziek na cel­ko­vom ob­ra­te pre­sia­hol 30 %.

Me­dzi sta­bil­ných zá­kaz­ní­kov sof­tvé­ro­vej spo­loč­nos­ti Uni­corn Sys­tems na čes­kom tr­hu pat­ri­li aj v ro­ku 2012 Ko­mer­ční ban­ka, Čes­ká spořitel­na, Čes­kos­lo­ven­ská ob­chod­ní ban­ka, ŠKO­DA AUTO, ČEPS, Allianz po­jiš­ťov­na, DHL, Tes­co, Vo­da­fo­ne, Te­le­fó­ni­ca a ďal­šie. Me­dzi kľú­čo­vé zá­kaz­ky na slo­ven­skom tr­hu sa za­ra­di­li sys­té­my pre Tat­ra ban­ku, Poš­to­vú ban­ku, Všeo­bec­nú úve­ro­vú ban­ku, Slo­ven­skú spo­ri­teľ­ňu, pre­vádz­ko­va­te­ľov pre­no­so­vej sús­ta­vy SEPS ale­bo mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra Oran­ge. Uni­corn Sys­tems ús­peš­ne pok­ra­čo­val v zís­ka­va­ní a reali­zá­cii pro­jek­tov pre európ­ske ener­ge­tic­ké spo­loč­nos­ti, ako sú nap­rík­lad Ten­neT, APX-EN­DEX, Brit­Ned, TSC, Elia a ďal­šie.

V ro­ku 2012 vý­znam­ným spô­so­bom vzrás­tol po­čet pou­ží­va­te­ľov inter­ne­to­vej služ­by Uni­corn Uni­ver­se. Viac ako 37 000 pou­ží­va­te­ľov z viac ako 270 or­ga­ni­zá­cií vy­ba­vi­lo viac než 530 000 000 čin­nos­tí. Pop­ri neus­tá­le stú­pa­jú­com zá­uj­me o in­for­mač­né sys­té­my pre pod­ni­ky a or­ga­ni­zá­cie v rám­ci Bu­si­ness Terri­to­ry doš­lo tiež k vý­raz­né­mu ná­ras­tu pou­ží­va­te­ľov služ­by My Terri­to­ry ur­če­nej na ria­de­nie zá­le­ži­tos­tí z osob­né­ho ži­vo­ta.

Na súk­rom­nej vy­so­kej ško­le Uni­corn Colle­ge štu­du­je cel­ko­vo 366 štu­den­tov. Uni­corn Colle­ge za­is­ťu­je aj chod inter­ných vzde­lá­va­cích prog­ra­mov Uni­corn Top Gun Aca­de­my ur­če­ných pre všet­kých za­mes­tnan­cov sku­pi­ny Uni­corn. V ro­ku 2012 niek­to­rým z kur­zov ús­peš­ne preš­lo 862 účas­tní­kov. V mi­nu­lom ro­ku Uni­corn Colle­ge zís­ka­la tiež ak­re­di­tá­ciu ČNB na vy­ko­ná­va­nie skú­šok za­me­ra­ných na preu­ká­za­nie od­bor­nej spô­so­bi­los­ti pod­ľa zá­ko­na o dopl­nko­vom dô­chod­ko­vom spo­re­ní.

Zdroj: UnicornOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter