Telekom rozširuje televíziu Magio TV Go o variant Plus

- Roz­ší­re­ná služ­ba inter­ak­tív­nej te­le­ví­zie pre tab­le­ty, po­čí­ta­če a smar­tfó­ny
- Pri­da­ný 7-dňo­vý Ar­chív, mož­nosť do­po­ze­ra­nia prog­ra­mu na inej ob­ra­zov­ke a až 10 ho­dín nah­rá­va­nia
- Zá­klad­ný va­riant Ma­gio TV Go do kon­ca ro­ka pre všet­kých zá­kaz­ní­kov te­le­ví­zie Ma­gio za­dar­mo

Te­le­kom pok­ra­ču­je vo vy­lep­šo­va­ní inter­ak­tív­nej te­le­ví­zie Ma­gio TV Go na ces­ty a sprís­tup­ňu­je ju pre všet­kých zá­kaz­ní­kov di­gi­tál­nej te­le­ví­zie Ma­gio.

No­vin­ka Ma­gio TV Go Plus pri­ná­ša ob­ľú­be­né fun­kcie di­gi­tál­nej te­le­ví­zie Ma­gio vrá­ta­ne Ar­chí­vu so sied­mi­mi TV ka­nál­mi na 7 dní do­za­du. Zá­kaz­ník má mož­nosť nah­rať si TV prog­ram nie­len na svoj Ma­gio Box, ale aj sie­ťo­vo ako „Go nah­ráv­ku" a zís­kať tak až 10 ho­dín nah­rá­va­nia prog­ra­mu na­vy­še. Je­di­neč­nou no­vin­kou je fun­kcia Park&Play, kto­rá umož­ňu­je pri­da­nie zá­lož­ky na nes­kor­šie do­po­ze­ra­nie prog­ra­mu aj na inom za­ria­de­ní. Prík­lad: ak pou­ží­va­teľ ne­mô­že do­po­ze­rať sle­do­va­nú re­lá­ciu v obý­vač­ke na te­le­ví­zo­re, prog­ram si jed­no­du­cho za­par­ku­je a do­po­ze­rá ho nes­kôr na smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te.

Ob­jed­na­nie služ­by je mož­né te­le­fo­nic­ky na bez­plat­nom čís­le 0800 123 456, na kaž­dom pre­daj­nom mies­te Te­le­kom, ale aj jed­no­du­cho cez ap­li­ká­ciu Viac TV prog­ra­mov pria­mo v me­nu te­le­ví­zie Ma­gio. Od 1. 2. je tá­to mož­nosť dos­tup­ná už aj pre zá­kaz­ní­kov Ma­gio Sat, kto­rí ap­li­ká­ciu náj­du v me­nu v čas­ti Ma­gio Por­tál. O ak­ti­vá­cii bu­de zá­kaz­ník in­for­mo­va­ný no­ti­fi­kač­nou SMS ale­bo emai­lom. Ce­na no­vej služ­by je 1,99 € me­sač­ne bez via­za­nos­ti a mož­no ju ke­dy­koľ­vek deak­ti­vo­vať.

Aj na­ďa­lej pok­ra­ču­je ak­cia, v rám­ci kto­rej je zá­klad­ný va­riant služ­by Ma­gio TV Go dos­tup­ný pre všet­kých zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV za­dar­mo. Zá­klad­ná ver­zia neob­sa­hu­je do­da­toč­né fun­kcio­na­li­ty ako sú Ar­chív ale­bo Park&Play, po no­vom však po­núk­ne pries­tor na jed­nu ho­di­nu nah­rá­vok mi­mo Ma­gio Box. Oča­ká­va­nou no­vin­kou je aj na­tív­na ap­li­ká­cia pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, kto­rú zá­kaz­ní­ci náj­du v Goog­le Play.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter