Na Slovensko prichádza štvornásobne rýchlejší WiMAX internet

Ako pr­vý te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku spúš­ťa Slo­va­net do pre­vádz­ky vy­so­ko­rý­chlost­ný bez­drô­to­vý WiMAX inter­net s vy­uži­tím no­vej a rých­lej­šej tech­no­ló­gie. Dos­tup­ný bu­de naj­prv v oko­lí Bra­tis­la­vy, Tr­na­vy a v Ilav­skej kot­li­ne, cel­ko­vo pok­ry­je úze­mie s viac ako 30000 do­mác­nos­ťa­mi.

No­vú ge­ne­rá­ciu bez­drô­to­vej inter­ne­to­vej tech­no­ló­gie WiMAX pri­ná­ša na Slo­ven­sko spo­loč­nosť Slo­va­net. Vďa­ka efek­tív­nej­šie­mu vy­uži­tiu pre­no­so­vé­ho pás­ma pos­ky­tu­je nie­koľ­ko­ná­sob­ne vy­ššiu pre­no­so­vú rých­losť, vy­ššiu spo­ľah­li­vosť a men­šie prí­poj­né za­ria­de­nia. Slo­va­ne­tu umož­ní roz­ší­riť a skva­lit­niť inter­ne­to­vú infra­štruk­tú­ru v ob­las­tiach, kde by bo­lo nee­fek­tív­ne bu­do­va­nie kla­sic­kých či op­tic­kých ve­de­ní.

No­vé prog­ra­my
Až štvor­ná­sob­ne vy­šší vý­kon WiMAX inter­ne­tu pri­nie­sol do po­nu­ky Slo­va­ne­tu no­vé prog­ra­my s ce­nou už od prí­jem­ných 6,90 € me­sač­ne a naj­rý­chlej­ší prog­ram s pre­no­so­vou rých­los­ťou 8 Mbit/s je mož­né zís­kať za me­sač­nú ce­nu od 15,90 €. Ce­ny pla­tia po­čas ce­lej do­by tr­va­nia via­za­nos­ti. Zria­ďo­va­cí pop­la­tok je 1 € pre všet­ky uve­de­né prog­ra­my. Všet­ky inter­ne­to­vé prog­ra­my sú pri­tom dá­to­vo neob­me­dze­né.

Preh­ľad prog­ra­mov no­vé­ho WiMAX inter­ne­tu od Slo­va­ne­tu

Ná­zov prog­ra­mu WiMAX

  1. rých­losť
    (download / up­load)

Me­sač­ná ce­na pri zmlu­ve na:

24 mes.

18 mes.

12 mes.

Rých­lej­ší inter­net Štart

1 / 0,25 Mbit/s

6,90 €

9,90 €

13,90 €

Rých­lej­ší inter­net Mi­ni

4 / 0,5 Mbit/s

9,90 €

13,90 €

19,90 €

Rých­lej­ší inter­net Štan­dard

8 / 0,5 Mbit/s

15,90 €

21,90 €

25,90 €

Spô­sob príj­mu inter­ne­tu a za­ria­de­nia
Vý­ho­dou no­vé­ho WiMAX inter­ne­tu je, že pri dos­ta­toč­ne sil­nom sig­ná­li je pre je­ho prí­jem mož­né pou­žiť no­vé ty­py kom­pak­tných za­ria­de­ní, umies­tne­ných v inter­iéri. V prí­pa­de väč­ších vzdia­le­nos­tí, ale­bo ak je me­dzi vy­sie­la­čom a pri­po­je­ným mies­tom pre­káž­ka (nap­rík­lad iná bu­do­va), je k dis­po­zí­cii aj kla­sic­ké rie­še­nie v po­do­be exte­rié­ro­vej an­té­ny.

Zá­ujem­co­via si mož­nosť pri­po­je­nia WiMAX inter­ne­tu na svo­jej ad­re­se mô­žu ove­riť pria­mo cez web strán­ku http://dos­tup­nost.slo­va­net.sk. Zá­kaz­ní­kom v dos­ta­toč­nej blíz­kos­ti vy­sie­la­ča Slo­va­net za­šle za­ria­de­nie ku­rié­rom, v os­tat­ných prí­pa­doch ich nav­ští­vi tech­nik, kto­rý pre­ve­rí kva­li­tu sig­ná­lu a v prí­pa­de pot­re­by im nain­šta­lu­je aj za­ria­de­nie s exter­nou an­té­nou.

Pre inter­iéro­vé pri­po­je­nie pos­ky­tu­je Slo­va­net za­ria­de­nie DX WiMAX spo­loč­nos­ti Green Pac­ket, in­teg­ru­jú­ce v se­be mo­dem a vsta­va­nú pri­jí­ma­cie an­té­nu. Kom­pakt­ný mo­dem, pri kto­ré­ho vý­vo­ji zjav­ne dos­ta­li sil­né slo­vo aj di­zaj­né­ri, sa umies­tňu­je na vý­šku a ok­rem LAN prí­po­jok pre dva po­čí­ta­če ob­sa­hu­je aj prís­tu­po­vý bod pre do­má­cu Wi-Fi sieť.

V prí­pa­de nut­nos­ti pou­žiť cit­li­vej­šie rie­še­nie so sa­mos­tat­nou exte­rié­ro­vou an­té­nou pou­ží­va Slo­va­net za­ria­de­nie OX WiMAX od rov­na­ké­ho vý­rob­cu, kto­ré­ho hlav­ný mo­dul sa umies­tňu­je tiež v exte­rié­ri. Z toh­to dô­vo­du neob­sa­hu­je inter­iéro­vý Wi-Fi vy­sie­lač.

Uvá­dzacia ak­cio­vá ce­na oboch kon­co­vých za­ria­de­ní je 30 € pre všet­ky prog­ra­my WiMAX inter­ne­tu a všet­ky do­by via­za­nos­ti. K exte­rié­ro­vé­mu za­ria­de­niu OX WiMAX je mož­né si do­kú­piť inter­iéro­vý Wi-Fi rou­ter.

Pok­ry­tie
Ak­tuál­ne je no­vý WiMAX inter­net dos­tup­ný v nas­le­dov­ných ob­las­tiach:

Ob­lasť Ilav­skej kot­li­ny: Dub­ni­ca nad Vá­hom, No­vá Dub­ni­ca, Ila­va, Pú­chov, Stre­že­ni­ce, Tren­čian­ska Tep­lá, Ka­me­ni­ča­ny, Slav­ni­ca, Sed­me­ro­vec, Veľ­ký Ko­la­čín, Nem­šo­vá, Bor­či­ce, Bo­le­šov, Ko­še­ca, Lad­ce, Du­lov, Ho­rov­ce, Bo­hu­ni­ce, Prus­ké, Be­lu­ša, Dol­né Koč­kov­ce, Vi­so­la­je, Led­nic­ké Rov­ne, Dol­ná Brez­ni­ca.

Bra­tis­la­va - mes­tské čas­ti a oko­lie: De­vín­ska No­vá Ves, Zá­hor­ská Bys­tri­ca, Po­du­naj­ské Bis­ku­pi­ce, Dol­né Ho­ny, Hor­né Di­ely, Vra­ku­ňa, Ber­no­lá­ko­vo, Chor­vát­sky Grob, Du­naj­ská Luž­ná, Ka­lin­ko­vo, Ha­nu­lia­ko­vo, Ro­vin­ka, Al­žbe­tin Dvor, Hviez­dos­la­vov, Kve­tos­la­vov, Mi­los­la­vov.

Tr­na­va a oko­lie: Tr­na­va (juž­ná časť), Bo­le­ráz, Mod­ran­ka, Kri­žo­va­ny nad Dud­vá­hom, Za­var, Ze­le­neč, Hrn­čia­rov­ce nad Par­nou.

Oby­ce (obec pri Zla­tých Mo­rav­ciach).

Pok­ry­tie ďal­ších ob­las­tí Slo­va­net zvá­ži po vy­hod­no­te­ní ús­peš­nos­ti pre­vádz­ky v tých­to lo­ka­li­tách. Tech­no­ló­gia WiMAX na bá­ze štan­dar­du IEEE 802.16e vy­uží­va frek­ven­čné pás­mo 3,5 GHz, pre kto­ré zís­kal ope­rá­tor Slo­va­net ce­los­lo­ven­skú li­cen­ciu s plat­nos­ťou do ro­ku 2025. Ce­ny v tom­to člán­ku sú uve­de­né s DPH.

Zdroj: SlovanetOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter