ČR: Svieži dizajn pre hráčov: Monitor AOC e2462Vwh

Spo­leč­nost AOC uved­la na trh no­vý sty­lo­vý Full HD mo­ni­tor, kte­rý je ur­čen spe­ciálně pro hrá­če. Pyš­ní se rych­lou do­bou od­ez­vy, a pro­to pos­ky­tu­je hráčům je­di­neč­ný zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní. Mo­ni­tor AOC e2462Vwh v čer­no­bí­lém at­rak­tiv­ním pro­ve­de­ní za­uj­me ta­ké tím, že je vy­ba­ven in­te­li­gen­tním softwarem pro ús­po­ru ener­gie.

Ideál­ní pro her­ní nad­šen­ce:

AOC e2462Vwh vy­uží­vá špič­ko­vý TN pa­nel
AOC_e2462Vwh_side_to_right_liquid_design.jpg Skvě­lé vlas­tnos­ti pro špič­ko­vý vý­kon

Pro zce­la bez­prob­lé­mo­vé sle­do­vá­ní těch nej­ná­ročnějších ak­čních scén v ob­lí­be­ných hrách ne­bo ve fil­mech je nez­byt­ná ultra rych­lá od­ez­va. Mo­del AOC e2462Vwh je vy­ba­ven TN pa­ne­lem s extra krát­kou do­bou od­ez­vy, pou­hý­mi 2 ms GTG. V kom­bi­na­ci s ja­sem 250 cd/m2 a dy­na­mic­kým kon­tras­tem 50 000 000:1 na­bí­zí os­tré zob­ra­zo­vá­ní ob­sa­hu. Vzhle­dem k pou­ži­tí nej­mo­dernější­ho, ener­ge­tic­ky ús­por­né­ho LED pod­sví­ce­ní je pro­voz mo­ni­to­ru e2462Vwh obzvláště eko­no­mic­ký.

AOC_e2462Vwh_back_to_left.jpg Svěží de­sign
Mo­ni­tor e2462Vwh se vy­rá­bí v exklu­ziv­ním čer­no­bí­lém pro­ve­de­ní, kte­ré per­fektně za­pad­ne do mo­der­ní­ho prostředí. Pro­to­že sto­jan mo­ni­to­ru umož­ňu­je připo­jit HDMI a VGA ka­be­ly ze­za­du, pra­cov­ní stůl zůstá­vá čis­tý, čímž podtr­hu­je ele­gan­tní vzhled ten­ké­ho LED mo­ni­to­ru.

In­te­li­gen­tní software
Mo­del e2462Vwh je vy­ba­ven in­te­li­gen­tním softwarem, dí­ky němuž do­chá­zí ke sní­že­ní spotřeby ener­gie. Napřík­lad fun­kce i-Me­nu umož­ňu­je po­hodlně měnit nas­ta­ve­ní mo­ni­to­ru po­mo­cí my­ši, fun­kce Screen+ za­se do­ká­že rozdělit pra­cov­ní plo­chu do něko­li­ka prak­tic­kých pa­nelů. Již tak níz­kou spotřebu ener­gie lze ještě zmen­šit vy­uži­tím před­nas­ta­ve­ných fun­kcí e-Sa­ver a Eco Mo­de; dí­ky těmto vlas­tnos­tem mo­ni­tor spl­ňu­je ná­roč­né po­ža­dav­ky cer­ti­fi­ka­cí TCO 5.0 ne­bo EPEAT Sil­ver.

Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na mo­ni­to­ru je 3276 Kč bez DPH.

Zdroj: AOCOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter