Nová ponuka internetu i TV ponúka surfovanie zdarma či za 5,99 € mesačne alebo zaujímavé darčeky do domácnosti

Te­le­kom uvá­dza no­vú po­nu­ku na inter­ne­to­vé a te­le­víz­ne služ­by. Pre všet­kých zá­kaz­ní­kov bu­dú pla­tiť ce­ny z via­noč­nej kam­pa­ne obo­ha­te­né o via­ce­ré no­vin­ky. Pre exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov po­núk­ne na­vy­še Te­le­kom mož­nosť kú­piť si dar­ček za špe­ciál­nu ce­nu. Po­nu­ka pla­tí od 1. feb­ruára do 31. mar­ca 2013.

NO­VIN­KA: Od­me­ny pre ver­ných zá­kaz­ní­kov
Te­le­kom od­me­ňu­je zá­kaz­ní­kov, kto­rí sú spo­koj­ní s je­ho služ­ba­mi a roz­hod­nú sa predĺžiť via­za­nosť v prí­pa­de Ma­gio TV, Ma­gio Sat ale­bo Ma­gio inter­ne­tu. Mô­žu si tak na­vy­še zob­rať od­me­nu v po­do­be mul­ti­fun­kčnej tla­čiar­ne, di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu, GPS na­vi­gá­cie, tab­le­tu ale­bo pro­jek­to­ra. Na vý­ber ma­jú pä­ti­cu pro­duk­tov:

- tla­čia­reň Ca­non MP230 len za 1 €
- fo­toa­pa­rát Fu­ji­film AX600 za 4,90 €
- na­vi­gá­ciu Goc­le­ver Na­vio 405 za 19,90 €
- tab­let Acer Ico­nia Tab B1-A71 iba za 99 €
- pro­jek­tor Acer X 1120H za 159 eur.

Ak­cia je pod­mie­ne­ná uzav­re­tím do­dat­ku k zmlu­ve s via­za­nos­ťou 36 me­sia­cov. Pla­tí pre exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov slu­žieb Ma­gio inter­net, Ma­gio inter­net Op­tik, Ma­gio TV, Ma­gio TV Op­tik a Ma­gio Sat, kto­rí sa za­vä­zu­jú na no­vú do­bu via­za­nos­ti.

NO­VIN­KA: Me­ta­lic­ký i op­tic­ký inter­net už za 5,99 € me­sač­ne na 2 ro­ky
V no­vej po­nu­ke po­núk­ne Te­le­kom mož­nosť vy­uží­vať DSL ale­bo aj op­tic­ký inter­net už za 5,99 € me­sač­ne ce­lých 24 me­sia­cov. Ce­na pla­tí pre vy­uží­va­nie prog­ra­mov Tur­bo 1 ale­bo Op­tik 1.

Os­tat­né ce­ny inter­ne­tu os­tá­va­jú rov­na­ké ako pri via­noč­nej kam­pa­ni.

Prog­ram / ce­na

Pr­vých 6 me­sia­cov

    7.-24Me­siac

Op­tik

Tur­bo s pev­nou lin­kou

Tur­bo So­lo

Tur­bo 1 / Op­tik 1

5,99 €

5,99 €

5,99 €

-

Tur­bo 1 So­lo

9,99 €

-

9,99 €

Op­tik 2 / Tur­bo 2 Mi­ni (So­lo)

12,98 €

12,98 €

14,99 €

Op­tik 2 / Tur­bo 2 (So­lo)

17,99 €

17,99 €

19,99 €

Op­tik 3/ Tur­bo 3 (So­lo)

26,99 €

26,99 €

28,99 €

Za sa­moin­šta­lá­ciu zá­kaz­ník nep­la­tí. Mo­dem mô­že zís­kať v ak­cii za 1 € a rou­ter za 19,90 €. Zá­kaz­ník zís­ka aj Ma­gio Inter­net Se­cu­ri­ty na 3 me­sia­ce zdar­ma.

Mo­bil­ný inter­net na 6 me­sia­cov zdar­ma
Všet­ky prog­ra­my Neob­me­dze­né­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu i tro­ji­ca naj­ob­ľú­be­nej­ších dá­to­vých prog­ra­mov (MI 2 000, 5 000 a 10 000 po­nú­ka­jú dva be­ne­fi­ty:

- zá­kaz­ník s mo­bil­ným pau­šá­lom, zís­ka prog­ram na 6 me­sia­cov zdar­ma
- zá­kaz­ník bez mo­bil­né­ho pau­šá­lu zís­ka na prog­ram ce­nu 5,99 € me­sač­ne na pr­vých 6 me­sia­cov

Naj­niž­ší prog­ram MI 500 s me­sač­ným pop­lat­kom 5,99 € je mož­né vy­uží­vať po­čas ce­lej via­za­nos­ti.

Od 7. me­sia­ca pla­tí zá­kaz­ník za prog­ram mo­bil­né­ho inter­ne­tu ak­cio­vú ce­nu.

Prog­ram

Pr­vých 6 me­sia­cov

Od 7. me­sia­ca

S hla­so­vým prog­ra­mom

Sa­mos­tat­ne

Jed­not­ná ce­na

Dá­to­vo neob­me­dze­né prog­ra­my

Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net 1

0 €

5,99 €

12,99 €

Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net 2

0 €

5,99 €

17,99 €

Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net 3

0 €

5,99 €

23,99 €

Dá­to­vé prog­ra­my

Mo­bil­ný inter­net 500

5,99 €

5,99 €

5,99 €

Mo­bil­ný inter­net 2 000

0 €

5,99 €

11,99 €

Mo­bil­ný inter­net 5 000

0 €

5,99 €

14,99 €

Mo­bil­ný inter­net 10 000

0 €

5,99 €

19,99 €

Mo­bil­ný inter­net 20 000

29,99 €

29,99 €

29,99 €

Ku kaž­dé­mu prog­ra­mu Mo­bil­né­ho inter­ne­tu mô­že zá­kaz­ník zís­kať aj 3G mo­dem pod­po­ru­jú­ci rých­losť až 21 Mbps za ak­cio­vú ce­nu len 1 €. Ale­bo si mô­že vy­brať z po­nu­ky WiFi rout­rov, pre všet­ky dá­to­vo neob­me­dze­né prog­ra­my tiež len za 1 €.

Ma­gio TV: 5,99 € me­sač­ne na ce­lé dva ro­ky
Ak­tuál­ne te­le­víz­ne kam­pa­ne pre Ma­gio TV a Ma­gio Sat pok­ra­ču­jú s at­rak­tív­nou ce­nou už za 5,99 € me­sač­ne na ce­lé dva ro­ky. Zá­kaz­ní­ci na­ďa­lej mô­žu vy­užiť sa­moin­šta­lá­ciu za 0 €, ba­lí­ček ka­ná­lov HBO+Ci­ne­max na 3 me­sia­ce za­dar­mo ale­bo si mô­žu vy­brať no­vin­ku v po­do­be ba­líč­ku Fil­mo­vý Pre­mium rov­na­ko na 3 me­sia­ce za­dar­mo.

V prí­pa­de IPTV je plu­som aj čo­raz ob­ľú­be­nej­ší 7-dňo­vý Ma­gio Ar­chív na 3 me­sia­ce bez­plat­ne (nás­led­ne 1,49 € me­sač­ne s mož­nos­ťou ke­dy­koľ­vek zru­šiť).

No­vin­kou je Wi-Fi rou­ter za­dar­mo pri Duo Play, te­da kom­bi­ná­cii te­le­ví­zie a inter­ne­tu bez oh­ľa­du na tech­no­ló­giu.

Prog­ram

Ak­cio­vá ce­na

Pr­vých 6 me­sia­cov

Od 7. me­sia­ca

Ma­gio TV / Ma­gio TV Op­tik

Start

5,99 €

5,99 €

Kla­sik

5,99 €

14,99 €

Kom­plet

5,99 €

16,99 €

Ma­gio Sat

Start

5,99 €

5,99 €

Kla­sik

5,99 €

12,99 €

Kom­plet

5,99 €

14,99 €

Ak­ti­vač­ný pop­la­tok za pr­vý Ma­gio Box je 0 eur. Pod­mien­ky ak­cio­vej po­nu­ky pla­tia pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti, pri­čom všet­ky ce­ny sú uve­de­né s DPH.

Zľa­vy s iný­mi pro­duk­tmi
Zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť ďa­lej ušet­riť aj pri kom­bi­ná­cii s ďal­ší­mi služ­ba­mi. Po­kiaľ si ob­jed­na­jú inter­net s hla­so­vým prog­ra­mom pev­nej lin­ky, ma­jú ho o 2 € lac­nej­ší.

Eš­te väč­šiu zľa­vu zís­ka zá­kaz­ník s prog­ra­ma­mi Tur­bo/Op­tik 2 a 3 pri kom­bi­ná­cii s di­gi­tál­nou te­le­ví­ziou Ma­gio TV Kla­sik ale­bo Kom­plet - až 5 € me­sač­ne.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter