Symantec oznamuje novú stratégiu

Spo­loč­nosť Sym­an­tec Corp (Nas­daq: SYMC) dnes ozná­mi­la no­vú stra­té­giu, kto­rej cie­ľom je ze­fek­tív­ne­nie a zjed­no­du­še­nie spo­loč­nos­ti tak, aby pri­nies­la vý­raz­ne lep­ší vý­kon pre zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov.

Click to Tweet: #Sym­an­tec an­noun­ces new cor­po­ra­te stra­te­gy and pro­duct fo­cus areas http://bit.ly/ViCE­qb

Stra­té­gia
"Sym­an­tec stra­té­gia je jas­ná: chce­me umož­niť ľu­ďom, fir­mám a kra­ji­nám za­me­rať svo­ju ener­giu a čas na do­siah­nu­tie ich am­bí­cií a sús­tre­diť sa na svo­je pod­ni­ka­nie na­mies­to plyt­va­nia ener­giou na udr­žia­va­nie bez­peč­nos­ti a ochra­ny svo­jich di­gi­tál­nych in­for­má­cií," po­ve­dal Ste­ve Ben­nett, pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti Sym­an­tec . "To je úlo­hou Sym­an­te­cu, ro­biť ve­ci lep­šie a jed­no­duch­šie pre na­šich zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov. Na­ša ces­ta je jed­no­du­chá: po­núk­nuť lep­šie pro­duk­ty a služ­by ši­té pria­mo na mie­ru pre zá­kaz­ní­kov, aby pre nich bo­lo jed­no­duch­šie ich pres­kú­mať, ob­jed­nať, kú­piť, pou­ží­vať a sa­moz­rej­me dos­tať po­moc a pod­po­ru, kto­rú pot­re­bu­jú."

Po­nu­ky
Cie­ľom Sym­an­te­cu je aj na­ďa­lej zlep­šo­vať svo­je exis­tu­jú­ce pro­duk­ty a služ­by a zá­ro­veň vy­ví­jať no­vé, ino­va­tív­ne pro­duk­ty a služ­by, kto­ré rie­šia ak­tuál­ne ale­bo do­siaľ ne­rie­še­né pot­re­by. Pos­tu­pom ča­su bu­dú mať zá­kaz­ní­ci mož­nosť vo­liť si pro­duk­ty a rie­še­nia, kto­ré zod­po­ve­da­jú ich pot­re­bám a pos­kyt­nú lep­šiu hod­no­tu. Sym­an­tec sa za­me­ria­va na 10 kľú­čo­vých ob­las­tí, kto­ré kom­bi­nu­jú exis­tu­jú­ce pro­duk­ty a služ­by do no­vých, ino­va­tív­nych a kom­plexných rie­še­ní. Cel­ko­vý pro­ces vý­vo­ja sa od­ha­du­je na šesť až 24 me­sia­cov v zá­vis­los­ti na kon­krét­nej po­nu­ke.

Kľú­čo­vý­mi ob­la­ťa­mi sú:
Mo­bi­le Wor­kfor­ce Pro­duc­ti­vi­ty, Nor­ton Pro­tec­tion, Nor­ton Cloud, služ­by in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti, Iden­ti­ty / Con­tent-Aware Se­cu­ri­ty Ga­teway, Da­ta Cen­ter Se­cu­ri­ty, Bu­si­ness Con­ti­nui­ty, In­teg­ro­va­ný Bac­kup , Cloud-Ba­sed In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment a Ob­ject Sto­ra­ge Plat­form.

Sym­an­tec zvý­ši in­ves­tí­cie do vý­sku­mu a vý­vo­ja, aby pro­duk­ty lep­šie vy­ho­vo­va­li pot­re­bám no­vej ge­ne­rá­cie. Pod­po­rí vy­tvo­re­nie stra­te­gic­kých par­tnerstiev, čo po­mô­že zá­kaz­ní­kom udr­žať si stá­le ná­roč­nej­šiu ochra­nu na úrov­ni kon­co­vých bo­dov, sie­te a dá­to­vých cen­tier. "S na­ši­mi zdroj­mi a know-how má­me lep­šiu po­zí­ciu na us­po­ko­je­nie po­trieb zá­kaz­ní­kov ako kto­koľ­vek iný. Má­me dos­ta­toč­né zdro­je a tá­to no­vá stra­té­gia zlep­ší ako na­še za­me­ra­nie, tak aj reali­zá­ciu. Má­me tiež dos­ta­toč­né ve­do­mos­ti a skú­se­nos­ti za­me­rať sa na bu­dú­ce pot­re­by zá­kaz­ní­kov. Je to otáz­ka ino­vá­cií a vý­vo­ja no­vých tech­no­ló­gií ", do­dá­va Ben­nett.

Pre­vádz­ka a or­ga­ni­zá­cia
"Sym­an­tec je sil­ná spo­loč­nosť s ve­dú­cou po­zí­ciou na tr­hu, so znač­kou a veľ­kým poč­tom za­mes­tnan­cov," ho­vo­rí Ben­nett. "Pred­sta­vi­te­lia tej­to spo­loč­nos­ti nám za­ne­cha­li vy­ni­ka­jú­ci ak­tí­va, na kto­rých mô­že­me sta­vať a poh­núť sa vpred. Ďal­ším kro­kom je nut­ná zme­na, kto­rá nám umož­ní rých­lej­šie sa pris­pô­so­biť tr­hu a nad­via­zať na tra­dič­ne vy­so­kú úro­veň pos­ky­to­va­nej hod­no­ty pre na­šich za­mes­tnan­cov, zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov i ak­cio­ná­rov."

Fi­nan­cie
V no­vej stra­té­gii a ope­rač­nom plá­ne sa za­via­zal Sym­an­tec k viac ako 5% or­ga­nic­ké­mu ras­tu vý­no­sov a zlep­še­niu pre­vádz­ko­vej mar­že o 30% v prie­be­hu dvoch až troch ro­kov.Vo fiš­kál­nom ro­ku 2014 je oča­ká­va­ný or­ga­nic­ký rast vý­no­sov me­dzi 0% a 2%. Od­ha­dom 275mil. do­lá­rov vy­pla­te­ných na od­stup­nom ov­plyv­ní cash flow v prie­be­hu fiš­kál­ne­ho ro­ka 2014.

Zdroj: SymantecOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter