Intel predstavuje mSATA SSD pre Ultrabooky a ostatné napäťovo-citlivé aplikácie

Spo­loč­nosť In­tel dnes ozná­mi­la dos­tup­nosť no­vých In­tel® So­lid-Sta­te Dri­ve (SSD) dis­kov sé­rie 525 (In­tel SSD 525 Se­ries) v ma­lom for­má­te mSA­TA s vý­ko­nom 6Gb/s. In­tel SSD sé­rie 525 po­núk­ne pre zá­kaz­ní­kov, pre­daj­cov a tech­no­lo­gic­kých nad­šen­cov ultra ma­lé, níz­ko­na­pä­ťo­vé úlož­ne rie­še­nie len vo veľ­kos­ti len jed­nej os­mi­ny v po­rov­na­ní s kla­sic­kým 2,5 pal­co­vým har­ddis­kom (HDD), vďa­ka čo­mu umoc­ňu­je ino­vá­cie pre Ultra­boo­ky, tab­le­ty a ďal­šie ap­li­ká­cie.

In­tel SSD 525 je naj­nov­ším pro­duk­tom ro­di­ny SSD In­tel sé­rie 500, kto­rá je za­me­ra­ná na vy­so­ko-vý­kon­né a en­tu­zias­tic­ké rie­še­nia. Má roz­me­ry 3,7mm x 50,8mm x 29,85mm a vá­ži len 10 gra­mov. mSA­TA s PCI Express (PCIe) mi­ni-ko­nek­to­rom pri­ná­ša vý­kon f In­tel SSD sé­rie 520 ur­če­ných pre fi­rem­né na­sa­de­nie. Vďa­ka to­mu sa In­tel SSD 525 ho­dí pre všet­ko-v-jed­nom sys­té­my, no­te­boo­ky, Ultra­boo­ky, ako vy­lep­še­nie pra­cov­ných sta­níc a tiež ako aj pre rie­še­nia v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, di­gi­tál­ne a vi­deo rie­še­nia, či pre ma­lo-ob­chod­né sys­té­my.

Vý­kon ná­hod­né­ho zá­pi­su až do 50 000 I/O ope­rá­cií za se­kun­du (IOPS) a sek­venč­ný vý­kon čí­ta­nia až do 550 me­ga­baj­tov za se­kun­du (MB/s) umož­ní sys­té­mom s In­tel SSD sé­rie 525 vý­ko­no­vý ná­rast pre naj­ná­roč­nej­šie ap­li­ká­cie ako aj pot­re­by in­ten­zív­ne­ho mul­ti­tas­kin­gu. Tie­to hod­no­ty dopĺňa­jú pa­ra­met­re ná­hod­né­ho zá­pi­su až do hod­no­ty 80 000 IOPS a sek­ven­čné­ho zá­pi­su do vý­šky 520 MB/s, čím sa dos­tá­va­me do hla­di­ny vy­so­ko vý­kon­né­ho mSA­TA SSD.

"In­tel SSD sé­rie 525 je naj­nov­ším In­tel 6 Gb/s mSA­TA pro­duk­tom, kto­rý pri­ná­ša vy­so­ký vý­kon pre ultra pre­nos­né za­ria­de­nia ako nap­rík­lad Ultra­boo­ky a nes­po­čet­né množ­stvo za­bu­do­va­ných, tak­zva­ných em­bed­ded rie­še­ní," po­ve­dal Ja­mes Slat­te­ry, pro­duk­to­vý lí­nio­vý ma­na­žér pre In­tel Non-Vo­la­ti­le Me­mo­ry So­lu­tions Group Client SSD. "In­tel SSD re­du­ku­je ri­zi­ko stra­ty dát kvô­li ot­ra­som ale­bo vib­rá­ciám. S tým­to no­vým vý­ko­nom ob­siah­nu­tým v ma­lej for­me a pod­po­re­ným kva­li­tou a spo­ľah­li­vos­ťou spo­loč­nos­ti In­tel ot­vá­ra In­tel SSD sé­rie 525 ces­tu k neob­me­dze­né­mu množ­stvu krea­tív­nych za­bu­do­va­ných rie­še­ní ako nap­rík­lad in­fo­tain­ment sys­té­my v lie­tad­lách, mo­bil­né pra­cov­né sta­ni­ce, mik­ro­server­y a IP te­le­fón­ne úlo­žis­ká."

In­tel SSD sé­rie 525 bu­dú dos­tup­né v ka­pa­ci­tách: 30GB, 60GB, 90GB, 120GB, 180GB a 240GB. Spo­loč­nosť In­tel za­ča­la s dis­tri­bú­ciou 120GB a 180GB pro­duk­tov, ďal­šie ka­pa­cit­né mož­nos­ti bu­dú dos­tup­né nes­kôr po­čas toh­to štvrťro­ka.

In­tel SSD sé­rie 525 pod­po­ru­je kryp­to­va­cie štan­dar­dy Ad­van­ced En­cryp­tion Stan­dard (AES) 128-bit pre zvý­še­nú ochra­nu dát v prí­pa­de uk­rad­nu­tia ale­bo stra­ty. No­vé SSD je pos­ta­ve­né na In­tel® 25-na­no­met­ro­vých (nm) mul­ti-le­vel cell (MLC) NAND flash pa­mä­tiach a na ten­to pro­dukt je up­lat­ňo­va­ná 5-roč­ná li­mi­to­va­ná zá­ru­ka.

Pre no­vých ma­ji­te­ľov In­tel SSD je rov­na­ko dos­tup­ný už zná­my sof­tvér In­tel® SSD Tool­box s In­tel® SSD Op­ti­mi­zer. Ide o voľ­ne dos­tup­né ap­li­ká­cie, kto­ré po­nú­ka­jú uží­va­te­ľom ope­rač­ných sys­té­mov Mic­ro­soft Win­dows* vý­kon­nú sa­du pre sprá­vu, in­for­má­cie a di­ag­nos­ti­ku. Tie­to ap­li­ká­cie na­po­mô­žu udr­žať SSD v kon­dí­cii „ako z kra­bi­ce" a za­bez­pe­čia tr­va­lo naj­vyš­ší vý­kon. Sú dos­tup­né v 11 ja­zy­ko­vých mu­tá­ciách a In­tel SSD Tool­box je kom­pa­ti­bil­ný aj s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows* 8. Pre uľah­če­nie in­šta­lač­né­ho pro­ce­su si mô­žu všet­ci SSD uží­va­te­lia za­dar­mo stiah­nuť sof­tvér s náz­vom In­tel® Da­ta Mig­ra­tion Software, kto­rý im po­mô­že pri klo­no­va­ní ce­lé­ho ob­sa­hu pred­chá­dza­jú­ce­ho dis­ku (SSD ale­bo HDD) a je­ho pre­ne­se­nie na In­tel SSD.

Pre viac in­for­má­cií o In­tel SSD, nav­štív­te strán­ku www.in­tel.com/go/ssd ale­bo nas­le­duj­te In­tel SSDs na so­ciál­nych sie­ťach Twit­ter (@in­telssd), Fa­ce­book (www.in­tel.com/go/ssdfa­ce­book ale­bo com­mu­ni­ties.in­tel.com).

Zdroj: IntelOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter