Mobilné platenie MasterCard Mobile na českom trhu spustené

Spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card Euro­pe, ČSOB, Era, Glo­bal Pay­ments Euro­pe a Win­cor Nixdorf dnes ofi­ciál­ne spúš­ťa­jú re­vo­luč­nú for­mu mo­bil­ných pla­tieb - pla­tob­nú ap­li­ká­ciu Mas­ter­Card Mo­bi­le. Tá umož­ňu­je jed­no­du­cho vlo­žiť všet­ky pla­tob­né kar­ty (ne­zá­vis­le od vy­dá­va­jú­cej ban­ky) do mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a po­tom ich pou­ží­vať na pla­te­nie. Mas­ter­Card Mo­bi­le má ši­ro­ké up­lat­ne­nie a umož­ňu­je pla­te­nie mo­bil­ným te­le­fó­nom na Inter­ne­te, pria­mo v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách, dar­cov­ské plat­by, ale chys­tá sa aj do ka­men­ných ob­cho­dov. Od 28. ja­nuá­ra 2013 je pre zá­ujem­cov služ­ba Mas­ter­Card Mo­bi­le stiah­nu­teľ­ná zdar­ma na Goog­le Play a App Sto­re a je mož­né s ňou pla­tiť prib­liž­ne v 2000 inter­ne­to­vých ob­cho­doch.

Zá­ujem­com o Mas­ter­Card Mo­bi­le sta­čí ro­zum­ný te­le­fón s pri­po­je­ním na Inter­net a mô­žu za­čať pla­tiť jed­no­du­cho pros­tred­níc­tvom svoj­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Len si tu za­re­gis­tru­jú svo­je pla­tob­né kar­ty a ak­ti­vu­jú ich. Nah­rať je mož­né všet­ky pla­tob­né kar­ty, ne­zá­vis­le od vy­da­va­teľ­skej ban­ky a pla­tob­nej sché­my.

„Vďa­ka Mas­ter­Card Mo­bi­le mô­žu dr­ži­te­lia ka­riet pla­tiť po­mo­cou svo­jich ro­zum­ných te­le­fó­nov po­hodl­ne a bez­peč­ne. V oka­mi­hu spus­te­nia tej­to ap­li­ká­cie je mož­né pou­ží­vať ju prib­liž­ne v 2000 inter­ne­to­vých ob­cho­doch a ďal­ších, vrá­ta­ne ka­men­ných, kto­ré bu­dú pri­bú­dať. Mož­nos­ti ak­cep­tá­cie sú tak­mer neob­me­dze­né, pre­to­že na­sa­de­nie Mas­ter­Card Mo­bi­le je pre ob­chod­ní­kov veľ­mi ľah­ko dos­tup­né," zdô­raz­ňu­je Ri­chard Walit­za, ria­di­teľ pre roz­voj mo­bil­ných pla­tieb a ino­vá­cií Mas­ter­Card Euro­pe pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko, a up­res­ňu­je jed­no­du­chosť pou­ži­tia: „Sta­čí nah­rať úda­je z pla­tob­nej kar­ty do mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Pri plat­be po­tom nie je pot­reb­né nik­de uvá­dzať žiad­ne úda­je a plat­ba sa potvr­dzu­je zvo­le­ným hes­lom pria­mo na dis­ple­ji mo­bil­né­ho te­le­fó­nu."

Pou­ži­tie ap­li­ká­cie Mas­ter­Card Mo­bi­le
Hneď pri ofi­ciál­nom spus­te­ní je mož­né pla­tiť kar­tou v mo­bil­nom te­le­fó­ne cez Mas­ter­Card Mo­bi­le prib­liž­ne v dvoch ti­síc­kach e-sho­pov, kto­ré ma­jú pla­tob­nú brá­nu GP web­pay v ČSOB. U nich sa tá­to me­tó­da auto­ma­tic­ky po­núk­ne všet­kým zá­kaz­ní­kom, kto­rí pri voľ­be me­tó­dy plat­by za­da­jú, že chcú pla­tiť kar­tou. V tej chví­li si bu­dú môcť klik­núť na ak­cep­tač­né lo­go Mas­ter­Card Mo­bi­le na­mies­to vy­pl­ňo­va­nia úda­jov z kar­ty. Zob­ra­zí sa QR kód, kto­rý jed­no­du­cho od­fo­tia, a na dis­ple­ji te­le­fó­nu potvr­dia plat­by zvo­le­ným hes­lom. „Ľudia sa vďa­ka Mas­ter­Card Mo­bi­le vy­hnú za­dá­va­niu úda­jov z kar­ty do po­čí­ta­ča a úpl­ne tak od­pa­da­jú do­ha­dy o bez­peč­nos­ti za­dá­va­nia čís­la kar­ty," dopĺňa Ri­chard Walit­za a zdô­raz­ňu­je: „Zos­tá­va­jú za­cho­va­né vý­ho­dy a ga­ran­cie ka­riet Mas­ter­Card a Maes­tro. Po­kiaľ by nap­rík­lad ob­jed­na­ný to­var ne­do­ra­zil ale­bo ne­bol v po­riad­ku, dr­ži­teľ kar­ty mô­že Mas­ter­Card ale­bo Maes­tro po­žia­dať o vrá­te­nie pe­ňa­zí rov­no vo svo­jej ban­ke a ne­mu­sí sa do­ha­do­vať s e-sho­pom. Tá­to ga­ran­cia sa na­zý­va 'char­ge back'."

Vý­ho­dy pre dr­ži­te­ľa
Služ­ba Mas­ter­Card Mo­bi­le, kar­ta v mo­bil­nom te­le­fó­ne, dr­ži­te­ľom ka­riet pri­ná­ša:

  • Po­hodl­né na­ku­po­va­nie - ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek, sta­čí len mo­bil­ný te­le­fón a nie je pot­reb­né mať po ru­ke pla­tob­né kar­ty.
  • Bez­peč­né pla­te­nie - nik­de sa ne­vypĺňa­jú úda­je o kar­tách a plat­by sú potvr­dzo­va­né hes­lom zvo­le­ným dr­ži­te­ľom; ko­mu­ni­ká­cia s cen­trál­nym server­om pre­bie­ha cez za­bez­pe­če­ný ka­nál.
  • Dos­tup­ný preh­ľad o his­tó­rii mo­bil­ných pla­tieb.
  • Pos­tup­né roz­ši­ro­va­nie ap­li­ká­cií a miest, kde bu­de mož­né Mas­ter­Card Mo­bi­le vy­užiť, ako nap­rík­lad pri ná­ku­pe ces­tov­ných lís­tkov, vstu­pe­niek na kul­túr­ne a špor­to­vé ak­cie, vy­uži­tie na plat­by vo vo­zid­lách taxi, plat­by me­dzi se­bou (peer to peer, Mas­ter­Card Mo­ney­Send), plat­by za par­ko­va­nie, ka­ta­ló­go­vé na­ku­po­va­nie cez QR kó­dy, inter­ak­tív­ne na­ku­po­va­nie, plat­by fak­túr, zlo­že­niek, ver­nos­tné prog­ra­my, ku­pó­ny na zľa­vy.

„Bez­peč­nosť služ­by Mas­ter­Card Mo­bi­le je na veľ­mi vy­so­kej úrov­ni, pre­dov­šet­kým z to­ho dô­vo­du, že úda­je o pla­tob­ných kar­tách nie sú ulo­že­né ani v te­le­fó­ne, ani sa žiad­nou ces­tou ne­dos­ta­nú k ob­chod­ní­ko­vi. Všet­ky úda­je o pla­tob­ných kar­tách sú bez­peč­ne ulo­že­né na server­i. Prís­tup k mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke je umož­ne­ný len z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, na kto­rom bo­la ap­li­ká­cia Mas­ter­Card Mo­bi­le ak­ti­vo­va­ná. Kaž­dá pla­tob­ná tran­sak­cia sa potvr­dzu­je šes­ťmies­tnym al­fa­nu­me­ric­kým mPI­Nom, kto­rý si uží­va­teľ vo­lí pri ak­ti­vá­cii a mô­že ho ke­dy­koľ­vek zme­niť," upo­zor­ňu­je Mi­chal Práz­ný, Di­rec­tor Tech­no­lo­gy & Ar­chi­tec­tu­re, Win­cor-Nixdorf.

Vý­ho­dy pre ob­chod­ní­kov
Ap­li­ká­cia Mas­ter­Card Mo­bi­le ob­chod­ní­kom za­bez­pe­čí:

  • roz­ší­re­nie ob­chod­nej sie­te;
  • zís­ka­nie no­vých zá­kaz­ní­kov;
  • bez­peč­ný spô­sob in­ka­sa pla­tieb;
  • zní­že­nie sú­vi­sia­cich nák­la­dov;
  • po­sil­ne­nie imi­džu znač­ky.

Plat­by mož­no pri­jí­mať ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek - bez nut­nos­ti in­šta­lo­va­nia no­vých ter­mi­ná­lov. Ten­to ino­va­tív­ny sys­tém pla­tieb pril­áka no­vých zá­kaz­ní­kov, kto­rí pre­fe­ru­jú rých­le a po­hodl­né na­ku­po­va­nie a ob­chod­ník mô­že na­vy­še v reál­nom ča­se sle­do­vať plat­bu a má is­to­tu, že dos­tal za­pla­te­né. Pri­po­je­nie k sys­té­mu zvy­šu­je aj pres­tíž ob­chod­ní­ka a po­má­ha zlep­šiť pro­pa­gá­ciu.

A ako sa mô­žu ob­chod­ní­ci pri­po­jiť k Mas­ter­Card Mo­bi­le? V sú­čas­nos­ti je k dis­po­zí­cii ho­to­vé rie­še­nie pre inter­ne­to­vé ob­cho­dy aj iných ob­chod­ní­kov. Pre ob­chod­ní­kov vy­uží­va­jú­cich pla­tob­nú brá­nu GP web­pay od ČSOB sú nák­la­dy na za­ve­de­nie toh­to pla­tob­né­ho sys­té­mu nu­lo­vé. U os­tat­ných ob­chod­ní­kov zá­le­ží na tom, či ČSOB do­dá len prís­tu­po­vé roz­hra­nie ale­bo SDK kód, ale­bo bu­de vy­tvá­rať ce­lú ap­li­ká­ciu.

Mas­ter­Card Mo­bi­le je pre roz­voj na­šich fi­nan­čných slu­žieb veľ­mi dô­le­ži­tý, pre­to­že ak­cen­tu­je rých­ly vý­voj mo­der­ných tech­no­ló­gií a s tým sú­vi­sia­ce zme­ny ná­vy­kov klien­tov, kto­rí idú s do­bou a chcú svo­je ná­ku­py rie­šiť rých­lo, on-li­ne, v sú­la­de s ak­tuál­ny­mi tren­dmi a bez zby­toč­ných nad­by­toč­ných kro­kov. A pres­ne to umož­ní tá­to no­vá služ­ba im aj ob­chod­ní­kom. Na­vy­še už ten­to rok plá­nu­je­me ďal­šie fun­kcio­na­li­ty, napr. pri­dá­me do­bí­ja­nie kre­di­tov mo­bil­ných te­le­fó­nov ale­bo umož­ní­me rých­le pla­te­nie za jed­lo, ká­vu ale­bo taxi. A po­kiaľ by sme sa poz­re­li ďa­lej do bu­dúc­nos­ti, tak ČSOB a Era chcú ve­rej­nos­ti pri­niesť aj po­hodl­né na­ku­po­va­nie cez te­le­ví­ziu ale­bo napr. billboar­dy. To všet­ko je len otáz­kou ča­su," ho­vo­rí Ro­land Ka­to­na, ma­na­žér Acquiring a e-com­mer­ce ČSOB a Ery.

Ob­chod­ní­ci, kto­rí ma­jú vlas­tnú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, ju mô­žu ľah­ko pre­po­jiť s ap­li­ká­ciou Mas­ter­Card Mo­bi­le a pri­niesť tak zá­kaz­ní­kom ďal­šie vý­ho­dy. Po­dob­ne to už uro­bil napr. Sle­vo­mat.cz, spus­te­nie plá­nu­je aj naj­väč­ší ob­chod­ný por­tál Auk­ro.cz a ná­kup­ný po­rad­ca Heu­re­ka.cz zo sku­pi­ny Alleg­ro Group a vy­uži­tie na svo­jom webe chys­ta­jú aj Čes­ké drá­hy.

Ve­rí­me, že Mas­ter­Card Mo­bi­le zvý­ši vďa­ka svo­jej jed­no­du­chos­ti a rých­los­ti ob­ľu­bu pla­tieb kar­tou me­dzi zá­kaz­ník­mi e-sho­pov i ka­men­ných ob­cho­dov. Veľ­mi nás pre­to te­ší, že sme sa do toh­to pro­jek­tu moh­li za­po­jiť a za­hr­núť Mas­ter­Card Mo­bi­le me­dzi pla­tob­né me­tó­dy na­šej pla­tob­nej brá­ny GP web­pay," ho­vo­rí Pa­vel Juřík, ob­chod­ný ria­di­teľ Glo­bal Pay­ments Euro­pe. „Ho­ci to tak ve­ľa ľu­dí stá­le nev­ní­ma, plat­by kar­tou na Inter­ne­te sú vďa­ka sil­né­mu za­bez­pe­če­niu v pod­sta­te bez ri­zi­ka. GP web­pay od­po­ve­dá naj­prís­nej­ším bez­peč­nos­tným pa­ra­met­rom a je me­dzi čes­ký­mi e-shop­mi naj­ob­ľú­be­nej­ším pla­tob­ným rie­še­ním."

Uve­de­nie ap­li­ká­cie Mas­ter­Card Mo­bi­le je spre­vá­dza­né spus­te­ním špe­ciál­nej webo­vej strán­ky www.mas­ter­car­dmo­bi­le.cz, kde sú k dis­po­zí­cii ďal­šie in­for­má­cie vrá­ta­ne pod­rob­né­ho ná­vo­du a vi­deo ukáž­ky ap­li­ká­cie.

Mi­ros­lav Lu­keš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Mas­ter­Card Euro­pe pre Čes­kú re­pub­li­ku, dopĺňa: „Mas­ter­Card Mo­bi­le je jed­nou z ra­du ino­vá­cií, kto­rý­mi uľah­ču­je­me pla­te­nie. Čes­ká re­pub­li­ka sa jej za­ve­de­ním ra­dí me­dzi pop­red­né kra­ji­ny v Euró­pe. Do bu­dúc­nos­ti tiež plá­nu­je­me, aby bo­lo mož­né pou­žiť kar­ty v mo­bil­nom te­le­fó­ne s NFC rov­no aj na pla­te­nie cez Mas­ter­Card Mo­bi­le bez re­gis­trá­cie a roz­ší­re­nie na ďal­šie mo­bil­né za­ria­de­nia."

Mas­ter­Card Mo­bi­le prip­ra­vi­la Mas­ter­Card Euro­pe v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťa­mi Win­cor Nixdorf a Glo­bal Pay­ments Euro­pe ako pos­ky­to­va­teľ­mi tech­no­ló­gie a ČSOB ako na­do­bú­da­te­ľom tran­sak­cií.

Zdroj: MasterCard EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter