Poroty súťaže Novinárska cena 2012 sú známe

Blí­ži sa 31. ja­nuár 2013, pos­led­ný deň na prih­lá­se­nie prís­pev­kov do de­via­te­ho roč­ní­ka sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2012. Hlav­ným or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že je Na­dá­cia ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti - Open So­cie­ty Foun­da­tion, hlav­ným par­tne­rom je Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa.

Prís­pev­ky prih­lá­se­né do sú­ťa­že bu­dú hod­no­tiť osob­nos­ti no­vi­nár­skej ob­ce zná­me aj z pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­kov sú­ťa­že. Do po­ro­ty sme poz­va­li Ma­re­ka Wollne­ra, in­ves­ti­ga­tív­ne­ho no­vi­ná­ra a dra­ma­tur­ga Re­por­té­rov ČT, Pet­ra Šaba­tu, šéf­re­dak­to­ra Hos­po­dář­skych no­vin, Mi­lo­ša Čer­má­ka, za­ra­ďo­va­né­ho me­zi 40 naj­vplyv­nej­ších osob­nos­tí če­ských mé­dií, Len­ku Po­lá­ko­vú, hlav­nú dra­ma­tur­gič­ku pub­li­cis­ti­ky ČT Os­tra­va, To­má­ša Němeč­ka z Li­do­vých no­vin, či Mar­ti­na Ko­má­re­ka, hlav­né­ho ko­men­tá­to­ra MF Dnes z Čes­kej re­pub­li­ky.

Do po­ro­ty po pr­vý krát za­sad­nú Jan Po­kor­ný, šéf­re­dak­tor Ra­dio­žur­ná­lu Čes­ké­ho roz­hla­su, He­le­na Di­esing, teo­re­tič­ka ume­nia a pub­li­cis­tka, Kris­tián Klí­ma bý­va­lý re­dak­tor BBC a Fe­dor Vi­co, zná­my ka­ri­ka­tur­ista a mi­nu­lo­roč­ný ví­ťaz NC. Čle­nov po­ro­ty Naj­lep­šia no­vi­nár­ska fo­tog­ra­fia zve­rej­ní­me do­da­toč­ne.

Po­ro­ty bu­dú hod­no­tiť sú­ťaž­né prís­pev­ky uve­rej­ne­né v ča­se od 1. ja­nuá­ra 2012 do 31. de­cem­bra 2012. V kaž­dej zo 14 ka­te­gó­rií bu­de ude­le­ná jed­na ce­na v hod­no­te 830 eur. Ra­da sú­ťa­že ude­lí dve špe­ciál­ne ce­ny: Ce­nu ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti a Ce­nu Zdru­že­nia vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska. Ví­ťa­za Čes­ko-slo­ven­skej no­vi­nár­skej ce­ny ur­čí ve­rej­nosť v on­li­ne hla­so­va­ní.

Pod­rob­né in­for­má­cie o ka­te­gó­riách, prih­láš­ku a po­ro­ty sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2012 náj­de­te na www.no­vi­nar­ska­ce­na.sk.

Prís­pev­ky do sú­ťa­že prih­la­suj­te do 31. ja­nuá­ra 2013.

Prís­pev­ky do sú­ťa­že mô­žu no­mi­no­vať aj uží­va­te­lia Pia­na. Na www.pia­no­me­dia.sk/no­vi­nar­ska-ce­na mô­žu hla­so­va­ním vy­brať spo­me­dzi 30 prís­pev­kov 15 naj­ús­peš­nej­ších a no­mi­no­vať do No­vi­nár­skej ce­ny. Je­den z hla­su­jú­cich zís­ka roč­né pred­plat­né Pia­no.

Vý­sled­ky de­via­te­ho roč­ní­ka sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na bu­dú zná­me kon­com ap­rí­la 2013.
Hlav­ným par­tne­rom sú­ťa­že je Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa.

Par­tner­mi sú Goog­le, Mayer/McCann Eric­kson, Pia­no Me­dia, ME­MO 98, Zdru­že­nie vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska a Na­da­ce Open So­cie­ty Fund Pra­ha.
PR par­tne­rom je agen­tú­ra PRi­me ti­me.
Za pod­po­ru pri in­for­mo­va­ní o sú­ťa­ži ďa­ku­je­me me­dial­ne.sk, zoz­nam.sk, sme.sk, IT News.

Kon­takt: Bar­ba­ra Hor­vát­ho­vá, bhor­vat­ho­va@osf.sk, +421 2 5441 4730, +421 903 451821

Zlo­že­nie po­rôt sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2012:
ELEK­TRO­NICKÉ MÉDIÁ
Naj­lep­šia roz­hla­so­vá a te­le­víz­na re­por­táž

Jan Po­kor­ný, šéf­re­dak­tor ČRo Ra­dio­žur­nál , ČR
Da­vid Miřejov­ský, re­dak­tor ČT, ČR
Vla­do Ta­lian, dra­ma­turg, sce­nár­ista, člen Ra­dy RTVS
Zu­za­na Mis­trí­ko­vá, me­diál­na exper­tka

Naj­lep­ší roz­ho­vor, be­se­da, dis­ku­sia
Mi­ros­lav Kollár, ana­ly­tik IVO, pred­se­da Ra­dy RTVS
Len­ka Po­lá­ko­vá, hlav­ná dra­ma­tur­gič­ka pub­li­cis­ti­ky ČT Os­tra­va, ČR
Sta­nis­la­va Be­nic­ká, me­diál­na kon­zul­tan­tka

Naj­lep­ší ana­ly­tic­ko-in­ves­ti­ga­tív­ny
Naj­lep­ší re­gio­nál­ne od­vy­sie­la­ný prís­pe­vok

Mi­lan Žit­ný , no­vi­nár a bez­peč­nost­ný ana­ly­tik
Vla­di­mír Mi­šauer, mar­ke­tin­go­vý kon­zul­tant, /pô­so­bil v TA3, Z1/, ČR
Ma­rek Wollner, dra­ma­turg a re­por­tér, Re­por­téři ČT, ČR

PRIN­TOVÉ MÉDIÁ
Naj­lep­šia re­por­táž

Ro­land Kyš­ka, pub­lic­ista, no­vi­nár, ĽudiaĽuďom.sk.
Jú­lius Lörincz, pod­pred­se­da Tla­čo­vej Ra­dy SR
Petr Šaba­ta, šéf­re­dak­tor HN, ČR

Naj­lep­ší roz­ho­vor
To­masz Gra­bin­ski, ná­mes­tník ria­di­te­ľa Poľ­ské­ho in­šti­tú­tu, pô­so­bil v Ga­ze­ta Wybor­cza
Tá­ňa Rep­ko­vá, za­kla­da­teľ­ka a ria­di­teľ­ka Klu­bu me­diál­nych ma­na­žé­rov
Jindřich Šíd­lo, ko­men­tá­tor HN, ČR

Naj­lep­ší ko­men­tár
Naj­lep­ší re­gio­nál­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok

Mar­tin Ko­má­rek, hlav­ný ko­men­tá­tor MF Dnes, ČR
Mi­ku­láš Sliac­ky, no­vi­nár /pô­so­bil ako edi­tor v Prav­de a Hos­po­dár­skych no­vi­nách/
Cti­bor Koš­ťál, ria­di­teľ, In­šti­tút pre dob­re spra­vo­va­nú spo­loč­nosť

Naj­lep­ší ana­ly­tic­ko-in­ves­ti­ga­tív­ny prís­pe­vok
Zu­za­na Wienk, ria­di­teľ­ka Alian­cia Fair Play
Pa­vol Múd­ry , pred­se­da správ­nej ra­dy IPI Slo­ven­sko
To­máš Něme­ček, ve­dú­ci príl­ohy Prá­vo&jus­ti­ce, Li­do­vé no­vi­ny, ČR

Naj­lep­ší člá­nok uve­rej­ne­ný na blo­gu
Ce­na Goog­le za ino­va­tív­nu pro­fe­sio­nál­nu on­li­ne žur­na­lis­ti­ku

Li­bor Stej­skal, edi­tor blo­gov, Ak­tualně.cz, ČR
Mi­loš Čer­mák, týž­den­ník Eko­no­mia , ČR
Kris­tián Klí­ma, ana­ly­tik IBM, pred­tým WBP on­li­ne, BBC, Žur­nál

Naj­lep­ší čes­kos­lo­ven­ský kres­le­ný vtip, ko­miks, ka­ri­ka­tú­ra
Joachim Dvořák, za­kla­da­teľ kul­túr­nej re­vue La­by­rint, ČR
He­le­na Di­esing, teo­re­tič­ka ume­nia, pub­li­cis­tka, ČR
Fe­dor Vi­co, ka­ri­ka­tur­ista, ví­ťaz NC 2011
Mar­tin Ciel, fil­mo­vý teo­re­tik a kri­tik

Naj­lep­šia re­por­táž­na fo­tog­ra­fia a fo­tog­ra­fic­ká ak­tua­li­ta
Čle­nov tej­to po­ro­ty
ozná­mi­ne do­da­toč­ne.

Zdroj: Open Society FoundationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter