ČR: Cenovo dostupné desaťgigabitové prepínače NETGEAR pre malé a stredne veľké siete

Spo­leč­nost NET­GEAR®, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), glo­bál­ní do­da­va­tel ino­va­tiv­ních sí­ťo­vých pro­duktů pro kon­co­vé uži­va­te­le, fir­my a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, nas­ta­vi­la no­vou lať­ku pro seg­ment de­se­ti­gi­ga­bi­to­vých (10GbE) přepí­načů. No­vé mo­de­ly XS708E, XS712T a XSM7224 přiná­še­jí re­vo­lučně níz­kou ce­nu, za­čí­na­jí­cí již na 1 400 do­la­rech, a vel­mi bo­ha­tou fun­kční vý­ba­vu. Maximál­ní 10GbE rych­lost lze přitom vy­uží­vat jak po op­tic­kých ka­be­lech v kom­bi­na­ci s SFP+ mo­du­ly, tak i přes tra­dič­ní por­ty RJ45, u nichž je mož­né udr­žet maximál­ní 10GbE vý­kon až do vzdá­le­nos­ti 100 metrů se stan­dar­dní­mi me­ta­lic­ký­mi ka­be­ly Cat6A (tzv. krou­ce­ná dvoj­lin­ka „twis­ted pair") či Cat7.

No­vé mo­de­ly 10GbE přepí­načů ur­če­né do prostředí ma­lých a střed­ních fi­rem, or­ga­ni­za­cí stát­ní sprá­vy, škol­ských za­říze­ní a dal­ších typů sí­tí nejrůznějších ve­li­kos­tí jsou navr­že­ny pro bez­prob­lé­mo­vý pro­voz v nej­ná­ročnějších pod­mín­kách. Vý­kon­nos­tní re­zer­va je přip­ra­ve­na pro souběžnou prá­ci ví­ce než 500 uži­va­telů. Ce­na za port přitom za­čí­ná už na 125 do­la­rech a u nej­vyš­ší­ho mo­de­lu či­ní pou­hých 250 do­larů; kon­ku­ren­ční 10GbE řeše­ní na tr­hu přitom mo­hou vy­jít na 415 do­larů za port - či ještě ví­ce.

Přepí­na­čo­vé no­vin­ky vý­znamně upev­ňu­jí po­zi­ci spo­leč­nos­ti NET­GEAR co­by do­da­va­te­le nad­ča­so­vých sí­ťo­vých tech­no­lo­gií ve světě 10GbE přepí­načů, a dopl­ňu­jí sto­ho­va­tel­ný řidi­tel­ný mo­del XSM7224S, kte­rý vstou­pil na trh v průběhu ro­ku 2011. Přepí­nač XSM7224S na­bí­zí 10GbE op­tic­ké připo­je­ní umož­ňu­jí­cí vy­so­ko­ry­chlos­tní vý­měnu dat s da­to­vý­mi cen­try za vý­hod­nou ce­nu a s mi­ni­mál­ní slo­ži­tos­tí. Dí­ky uve­de­ní no­vých 10GbE přepí­načů se NET­GEAR stá­vá pr­vním do­da­va­te­lem sí­ťo­vých řeše­ní, kte­rý na­bí­zí ce­nově dos­tup­né 10GbE mo­de­ly s pod­po­rou ví­ce než 500 sí­ťo­vých uži­va­telů; i men­ší spo­leč­nos­ti si tak ny­ní mo­hou do­vo­lit in­ves­to­vat do přís­trojů, kte­ré od­stra­ní sla­bá místa sítě a pos­kyt­nou rych­lé, tran­spa­ren­tní od­ez­vy při neo­če­ká­va­ném zvý­še­ní po­ža­davků na šířku pás­ma. Sou­čas­ná na­bíd­ka spo­leč­nos­ti NET­GEAR ny­ní ob­sa­hu­je kom­plexní por­tfo­lio ce­nově vý­hod­ných 10GbE ka­be­lo­vých a op­tic­kých přepí­načů pro pok­ry­tí potřeb od nej­men­ších sí­tí s jed­not­ka­mi uži­va­telů až po středně vel­ká fi­rem­ní prostředí, vzdá­le­né po­boč­ky či škol­ní sítě.

Pod­le Cre­han Re­search, spo­leč­nos­ti spe­cia­li­zu­jí­cí se na vý­zkum tr­hu a kon­zul­tač­ní služ­by v ob­las­ti přepí­načů pro da­to­vá cen­tra, server­y a sí­ťo­vá úlo­žiště, se v příš­tích pě­ti le­tech zvý­ší pro­de­je 10GbE přepí­načů až čtyřicet­krát. „Do­sud by­lo roz­šiřová­ní 10GbE přepí­načů na tr­hu re­la­tivně níz­ké, nic­méně s přícho­dem ce­nově dos­tup­ných a ener­ge­tic­ky méně ná­roč­ných mo­delů se roz­šíření 10GbE tech­no­lo­gií vý­razně na­vý­ší," řekl Sea­mus Cre­han, pre­zi­dent Cre­han Re­search.

Za zvý­še­nou pop­táv­kou po 10GbE řeše­ních sto­jí zej­mé­na úz­ká hrd­la cel­ko­vé­ho sí­ťo­vé­ho vý­ko­nu, kte­rá jsou způso­be­na vzrůsta­jí­cí­mi ná­ro­ky na šířku pás­ma ge­ne­ro­va­ný­mi no­vý­mi ná­roč­ný­mi ap­li­ka­ce­mi, roz­šiřová­ním zá­jmu o rep­li­ka­ci dat a vý­razně ros­tou­cím na­sa­zo­vá­ním vir­tua­li­zač­ních tech­no­lo­gií v ma­lých či středně vel­kých sí­tích. Tech­no­lo­gie 10GbE, po­dobně ja­ko tra­dič­ní gi­ga­bi­to­vé sítě, vy­uží­vá stan­dar­dní RJ45 et­her­ne­to­vé por­ty, ty­pic­ké ne­jen pro přepí­na­če, ale ta­ké server­y, pra­cov­ní sta­ni­ce či běžná PC. De­se­ti­gi­ga­bi­to­vé připo­je­ní přes RJ45 por­ty lze s maximál­ním vý­ko­nem vy­uží­vat až do vzdá­le­nos­ti 100 metrů se stan­dar­dní­mi ka­be­ly Cat6A (tzv. krou­ce­ná dvoj­lin­ka „twis­ted pair") a nej­nověji ta­ké s ka­be­ly Cat7, kte­ré mno­hem lé­pe spo­lup­ra­cu­jí s op­tic­kým připo­je­ním 10GbE. Tech­no­lo­gie 10GbE je zpětně kom­pa­ti­bil­ní s tra­dič­ním gi­ga­bi­tem a pod­po­ru­je auto­ma­tic­ké up­ra­ve­ní vy­šších a niž­ších rych­los­tí, tak­že ne­ní třeba sou­časně pro­vést cel­ko­vý up­gra­de sítě.

Vzhle­dem k před­povědi Cre­han Re­search, kte­rá od­ha­du­je, že po­čet serverů s 10GbE por­ty bu­de již v ro­ce 2014 před­sta­vo­vat větši­nu pro­da­ných kusů, se 10GbE tech­no­lo­gie br­zy sta­ne klí­čo­vým pa­ra­met­rem zá­kaz­níků pro vý­běr serverů. Nez­byt­ný krok pro dal­ší roz­šiřová­ní ov­šem před­sta­vu­je lep­ší ce­no­vá dos­tup­nost, aby se 10GbE tech­no­lo­gie moh­ly ví­ce ob­je­vo­vat i v men­ších a středně vel­kých fi­rem­ních sí­tích, or­ga­ni­za­cích stát­ní sprá­vy, po­boč­kách fi­rem či škol­ských za­říze­ních, kde neus­tá­le stou­pa­jí sí­ťo­vé ná­ro­ky.

„10GbE přepí­na­če pro ma­lé a středně vel­ké sítě by­ly do­sud pou­ze ne­do­sa­ži­tel­ným snem, zej­mé­na kvů­li vy­so­ké pořizo­va­cí ceně. Ny­ní však přiná­ší­me 10GbE tech­no­lo­gie, kte­ré si mo­hou do­vo­lit kou­pit i men­ší fir­my, aniž by to zrui­no­va­lo je­jich IT roz­po­čet ne­bo na­ru­ši­lo stá­va­jí­cí in­ves­ti­ce do hardwaro­vé­ho vy­ba­ve­ní. Ten­to kom­pro­mis me­zi ce­nou a po­ža­dav­ky na vý­kon před­sta­vu­je ideál­ní řeše­ní pro ros­tou­cí fir­my a dal­ší mo­der­ní or­ga­ni­za­ce," řekl Pe­ter Newton, se­nior ředi­tel spo­leč­nos­ti NET­GEAR pro sprá­vu pro­duktů v ko­mer­čním sek­to­ru.

Pe­ter Newton dá­le do­dal: „Přepí­na­če NET­GEAR s 10GbE ko­nek­ti­vi­tou kom­bi­nu­jí nej­novější poz­nat­ky z návr­hu hardwaru a vý­vo­je softwaru, dí­ky če­muž pos­ky­tu­jí vy­šší dos­tup­nost, rych­lej­ší od­ez­vu, niž­ší spotřebu a lep­ší za­bez­pe­če­ní za bez­kon­ku­ren­ční ce­nu. Na­še no­vin­ky dopl­ni­ly kom­plexní por­tfo­lio 10GbE řeše­ní, ur­če­ných pro uži­va­te­le z prostředí od ma­lých sí­tí až pro vel­ké a pá­teřní sítě. NET­GEAR se již stal špič­ko­vým do­da­va­te­lem neřidi­tel­ných a smart přepí­načů, ny­ní tu­to svou po­zi­ci potvr­zu­je i v ob­las­ti 10GbE tech­no­lo­gií."

10GbE pro střed­ní a vel­ké fi­rem­ní sítě
Mo­del NET­GEAR Pro­Sa­fe 24-Port 10 Gi­ga­bit Cop­per M7100 se­ries Ma­na­ged Switch (XSM7224) před­sta­vu­je světově uni­kát­ní ce­nově dos­tup­né 10GbE řeše­ní. Pro­duk­to­vá řada M7100 (XSM7224) je ideál­ní pro in­sta­la­ci vy­ža­du­jí­cí spo­leh­li­vé, ce­nově vý­hod­né a jed­no­du­ché 10GbE řeše­ní v rám­ci rac­ku ve fi­rem­ních a škol­ních sí­tích, stejně tak pro maximálně vý­kon­nou 10GbE ag­re­ga­ci s vy­so­kou hus­to­tou. Ro­di­na M7100 (XSM7224) za­hr­nu­je plně řidi­tel­né ka­be­lo­vé přepí­na­če se 24 por­ty 10GbE (RJ45) s pod­po­rou 100Mb/s/1GbE/10GbE rych­los­ti pro server­y, úlo­žiště a up­gra­de sí­ťo­vých tech­no­lo­gií, stejně ja­ko čtyři SFP+ por­ty pro roz­šíření 10GbE ko­nek­ti­vi­ty o 1GbE/10GbE op­tic­ké up­lin­ky a dal­ší DAC připo­je­ní.

Stejně ja­ko všech­ny dal­ší pro­duk­ty spo­leč­nos­ti NET­GEAR přiná­še­jí ta­ké mo­de­ly M7100 (XSM7224) vy­šší fun­kcio­na­li­tu se snaz­ším pou­ži­tím, ja­ko napřík­lad auto-iS­CSI op­ti­ma­li­za­ci, či pri­vát­ní VLAN a lo­kál­ní proxy ARP us­nad­ňu­jí pos­ky­to­vá­ní slu­žeb vir­tua­li­zo­va­ným serverům a 10GbE infra­struk­tu­rám. Mo­de­ly M7100 (XSM7224) na­bí­ze­jí přímý li­ne-ra­te vý­kon pro vir­tua­li­za­ci v rac­ku či kon­ver­gen­ci bez nut­nos­ti pla­tit vy­so­ké čás­tky za řeše­ní os­tat­ních sí­ťo­vých do­da­va­telů.

10GbE pro ma­lé a středně vel­ké sítě
Dí­ky spo­leč­nos­ti NET­GEAR ma­jí ny­ní ma­lé a středně vel­ké fir­my, or­ga­ni­za­ce stát­ní sprá­vy či např. škol­ská za­říze­ní k dis­po­zi­ci 10GbE přepí­na­če za vel­mi lá­ka­vou ce­nu. Mo­del NET­GEAR Pro­Sa­fe 12-Port 10 Gi­ga­bit Smart Switch (XS712T) pos­ky­tu­je uži­va­telům dva­náct 10GbE ka­be­lo­vých portů, dva sdí­le­né 10GbE op­tic­ké SFP+ por­ty a k to­mu i roz­šířené spek­trum sí­ťo­vých fun­kcí pro 2. vrstvu (Layer 2) prostřed­nic­tvím snad­no pou­ži­tel­né­ho ad­mi­nis­trač­ní­ho roz­hra­ní ve webo­vém proh­lí­že­či, kte­ré je k dis­po­zi­ci u všech přepí­načů NET­GEAR ka­te­go­rie Smart Swit­ches. Přís­troj pod­po­ru­je VLAN pro seg­men­ta­ci pro­vo­zu, QoS pro je­ho prio­ri­ti­za­ci, pok­ro­či­lé za­bez­pe­če­ní a IGMP snoo­ping, dí­ky če­muž na­bí­zí vy­lep­še­né mož­nos­ti v po­době dy­na­mic­ké­ho VLAN přiřaze­ní, dvo­ji­té­ho VLAN znač­ko­vá­ní, ACL, sta­tic­ké­ho rou­to­vá­ní či MLP snoo­pin­gu. V ma­lých a středně vel­kých sí­tích může být mo­del XS712T pou­žit ja­ko zá­klad­ní přepí­nač pod­po­ru­jí­cí 10GbE připo­je­ní k serverům a úlož­ným za­říze­ním. Ve střed­ních až vel­kých sí­tích pak může no­vin­ka XS712T za­stá­vat fun­kci ag­re­gač­ní­ho přepí­na­če, umož­ňu­jí­cí­ho vy­uží­vat připo­je­ní k řidi­tel­né­mu přepí­na­či Pro­Sa­fe M7100 (XSM7224).

10GbE pro ma­lé sítě
Přetí­že­ní sítě nepřed­sta­vu­je prob­lém pou­ze ve vel­kých or­ga­ni­za­cích a sí­tích vy­uží­va­jí­cích ap­li­ka­ce ge­ne­ru­jí­cí ob­rov­ské ob­je­my dat, ale i v ma­lých fir­mách. Pro ty­to ma­lé sítě je ur­čen mo­del NET­GEAR Pro­Sa­fe 8-Port 10 Gi­ga­bit Plus Switch (XS708E) s os­mi 10GbE por­ty a jed­ním sdí­le­ným 10GbE op­tic­kým SFP+ por­tem, kte­rý na­bí­zí mno­hem dos­tupnější ce­nu op­ro­ti tra­dič­ním pod­ni­ko­vým přepí­načům. 10GbE tech­no­lo­gii mo­hou zá­kaz­ní­ci vy­uží­vat prostřed­nic­tvím stan­dar­dních RJ45 et­her­ne­to­vých portů a Cat6 / Cat7 me­ta­lic­kých ka­belů, s ni­miž ve svých sí­tích stan­dardně pra­cu­jí. Rych­lost gi­ga­bi­to­vé sítě může být dí­ky 10GbE tech­no­lo­gii zvý­še­na s mi­ni­mál­ní­mi změna­mi sí­ťo­vé infra­struk­tu­ry až de­se­ti­ná­sobně. Přepí­na­če NET­GEAR Pro­Sa­fe Plus Switch včetně 10GbE mo­delů na­bí­ze­jí bo­ha­tou fun­kční vý­ba­vu, ja­ko např. pod­po­ru VLAN, QoS, IGMP snoo­ping, port trun­ky, ome­ze­ní přeno­su či sle­do­vá­ní přenosů. Přepí­na­če XS708E se ideálně ho­dí pro men­ší sítě (v rám­ci fi­rem, úřadů stát­ní sprá­vy ne­bo škol­ských za­říze­ní), po­ža­du­jí­cí jed­no­du­chou, ce­nově dos­tup­nou 10GbE ko­nek­ti­vi­tu pro 10GbE server­y a úlož­ná za­říze­ní.

Ce­na a dos­tup­nost
• NET­GEAR XSM7224 je ce­losvětově dos­tup­ný za do­po­ru­če­nou ce­nu od 7 990 do­larů.
• NET­GEAR XS712T bu­de dos­tup­ný na kon­ci Q1 za ce­nu za­čí­na­jí­cí na 2 500 do­la­rech.
• NET­GEAR XS708E je ce­losvětově dos­tup­ný za do­po­ru­če­nou ce­nu od 1 400 do­larů.

Všech­ny přepí­na­če NET­GEAR na­bí­ze­jí pr­votříd­ní spo­leh­li­vost a špič­ko­vou zá­ru­ku Pro­Sa­fe Li­fe­ti­me Hardware Warran­ty. Mo­de­ly Pro­Sa­fe M7100 ta­ké ob­sa­hu­jí Pro­Sup­port Li­fe­ti­me 24x7 Ad­van­ced Tech­ni­cal Sup­port v kom­bi­na­ci s tříle­tou služ­bou Next Bu­si­ness Day On­si­te Hardware Rep­la­ce­ment.

Ví­ce in­for­ma­cí
Ví­ce in­for­ma­cí o no­vin­kách spo­leč­nos­ti NET­GEAR za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii 10GbE naj­de­te na webu www.net­gear.com/10gi­ga­bit. Pod­rob­nos­ti o řadě přepí­načů M7100 a řidi­tel­ném mo­de­lu XSM7224 lze naj­ít na webu www.net­gear.com/ma­na­ged/m7100. Na strán­kách www.net­gear.com/10gi­ga­bit/XS712T naj­de­te de­tai­ly o mo­de­lu XS712T, ví­ce in­for­ma­cí o přepí­na­či XS708E lze naj­ít na webu www.net­gear.com/10gi­ga­bit/XS708E. Pro kom­plexní in­for­ma­ce o všech plně řidi­tel­ných, Smart a Plus přepí­na­čích NET­GEAR Pro­Sa­fe pro fir­my, or­ga­ni­za­ce stát­ní sprá­vy, škol­ská za­říze­ní a dal­ších ty­py sí­tí nav­štiv­te strán­ky www.net­gear.com/bu­si­ness/pro­ducts/swit­ches.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter