SWAN spustil zákaznícku podporu cez web chat

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN roz­ší­ril mož­nos­ti, aký­mi mô­žu zá­kaz­ní­ci kon­tak­to­vať zá­kaz­níc­ky servis. K te­le­fón­ne­mu čís­lu 0650 123 456 a kon­tak­tné­mu for­mu­lá­ru pri­bu­dol aj on­li­ne chat cez webo­vé strán­ky www.max.sk a www.swan.sk.

No­vá for­ma ko­mu­ni­ká­cie je ur­če­ná zá­kaz­ní­kom, kto­rí pre­fe­ru­jú inter­ak­tív­nu on­li­ne ko­mu­ni­ká­ciu pred te­le­fo­no­va­ním ale­bo vy­pĺňa­ním kon­tak­tných for­mu­lá­rov. „Zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša­me no­vú služ­bu web chat, kto­rá zjed­no­du­šu­je prís­tup k in­for­má­ciám. Ref­lek­tu­je­me tak na trend a pre­fe­ren­cie v mo­der­nej dy­na­mic­kej ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ní­kom," ho­vo­rí Mo­ni­ka Lu­ká­čo­vá, ve­dú­ca zá­kaz­níc­ke­ho servis­u spo­loč­nos­ti SWAN.

Zá­kaz­ní­ci mô­žu kon­tak­to­vať zá­kaz­níc­ky servis 24 ho­dín den­ne. Služ­ba web chat je ak­tív­na v pra­cov­ných dňoch v ča­se od 8:00 do 20:00. V prí­pa­de tech­nic­kých rek­la­má­cii, kto­ré nie je mož­né vy­rie­šiť okam­ži­te, sa prob­lé­my od­strá­nia do 24 ho­dín. Úče­lom zá­kaz­níc­ke­ho servis­u nie je iba rie­še­nie prob­lé­mov. Ope­rá­to­ri tak­tiež pos­ky­tu­jú zá­kaz­ní­kom in­for­má­cie, ak­tív­ne s ni­mi ko­mu­ni­ku­jú, zis­ťu­jú ich spo­koj­nosť, prí­pad­ne upo­zor­nia na ce­no­vo vý­hod­nej­šie rie­še­nie.

Služ­ba web chat bo­la spus­te­ná 29.11.2012. V prie­be­hu de­cem­bra sa po­mo­cou nej spo­ji­la so zá­kaz­níc­kym servis­om tak­mer pä­ti­na všet­kých kon­tak­tov zá­kaz­níc­ke­ho servis­u.

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter