Telekom sprístupní HBO pre všetkých Magio IPTV zákazníkov

Te­le­kom pri­ná­ša svo­jim zá­kaz­ní­kom exklu­zív­ny ob­sah v po­do­be HBO ba­líč­ka po­čas nas­le­du­jú­ce­ho ví­ken­du za­dar­mo.

V ča­se od 25. až 27. ja­nuá­ra 2013 sprís­tup­ní kom­plet­ný HBO ba­lí­ček (ob­sa­hu­je HBO, HBO 2, HBO HD, HBO Co­me­dy a HBO Ki­no) pre všet­kých Ma­gio IPTV zá­kaz­ní­kov. Sta­ne sa tak pri príl­eži­tos­ti te­le­víz­nej pre­mié­ry do­te­raz naj­am­bi­cióz­nej­šie­ho pro­jek­tu čes­ké­ho HBO - 3-di­el­nej drá­my Ho­ria­ci ker v hlav­nej úlo­he s Tá­ňou Pau­ho­fo­vou. Ka­nál HBO sa v prog­ra­mo­vej po­nu­ke ob­ja­ví na po­zí­cii č. 123, pri­čom pre je­ho zob­ra­ze­nie ne­bu­de pot­reb­né reš­tar­to­vať Ma­gio Box.

Ho­ria­ci ker je film na­to­če­ný pod­ľa sku­toč­nej uda­los­ti smr­ti Já­na Pa­la­cha, kto­rý sa 16. ja­nuár 1969 upá­lil na pro­test pro­ti so­viet­skej oku­pá­cii. Pre­mié­ra pr­vé­ho di­elu je v ne­de­ľu 27. 1. o 20:00. Dru­hý a tre­tí di­el bu­dú nas­le­do­vať v týž­dňo­vých inter­va­loch, te­da v ne­de­ľu 3. feb­ruára resp. 10. feb­ruára.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter