Košický ANTIK expanduje do Poľska – prinesie im vlastnú IPTV platformu

Ko­šic­ký ope­rá­tor ANTIK Te­le­com expan­du­je do Poľ­ska. So zná­mou poľ­skou me­diál­nou sku­pi­nou ZPR za­lo­žil spo­loč­ný pod­nik Tan­go TV. No­vá spo­loč­nosť uve­die v prie­be­hu nie­koľ­kých me­sia­cov na 37 mi­lió­no­vý poľ­ský trh služ­bu dis­tri­bú­cie me­diál­ne­ho ob­sa­hu a te­le­ví­zie cez ve­rej­ný inter­net pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie spo­loč­nos­ti ANTIK vy­vi­nu­tej na Slo­ven­sku. Pôj­de o po­dob­nú služ­bu ako SmartTVbox, no roz­ší­re­nú o prí­jem DVB-T vy­sie­la­nia, kto­ré v Poľ­sku ob­sa­hu­je vý­raz­ne viac prog­ra­mov ako na Slo­ven­sku. Spo­loč­nosť Tan­go TV po­núk­ne poľ­ským di­vá­kom ok­rem TV ka­ná­lov, ar­chí­vu a iných smart fun­kcií aj množ­stvo zá­ba­vy z pro­duk­cie sku­pi­ny ZPR.

Za­lo­že­ním spo­loč­né­ho pod­ni­ku s me­diál­nou sku­pi­nou ZPR sme spra­vi­li stra­te­gic­ký krok pre expan­ziu na­šej IPTV tech­no­ló­gie do za­hra­ni­čia. Na poľ­ský trh pri­ná­ša­me služ­bu dis­tri­bú­cie vi­dea cez ve­rej­ný inter­net. Vďa­ka na­šim set-top boxom však bu­dú môcť poľ­skí di­vá­ci na­vy­še sle­do­vať aj DVB-T vy­sie­la­nie, kto­ré má de­siat­ky bez­plat­ných ka­ná­lov. Ok­rem štan­dar­dných, ale aj smart TV slu­žieb dos­ta­nú di­vá­ci mno­ho zá­ba­vy z pro­duk­cie me­diál­nej sku­pi­ny ZPR, pre­dov­šet­kým vi­deá, hud­bu, sprá­vy, ale aj bul­vár," vy­svet­ľu­je Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com.

Zá­kla­dom služ­by ES­KA GO bu­de set-top box Jui­ce Hyb­rid DVB-T + IP, je to uni­kát­ny box vy­vi­nu­tý slo­ven­ský­mi vý­vo­jár­mi v Ko­ši­ciach. Umož­ňu­je sle­do­vať po­zem­né DVB-T vy­sie­la­nie, tzn. v Poľ­sku bu­dú môcť di­vá­ci sle­do­vať bez­plat­ne 24 sta­níc z DVB-T, ďal­šie ka­ná­ly cez inter­net a na­vy­še mô­žu vy­uží­vať služ­by ako je ar­chív te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia, vi­deo­po­ži­čov­ňa, inter­net v te­le­ví­zo­re či me­diál­ny preh­rá­vač. ES­KA GO bu­de IPTV plat­for­mou, kto­rá umož­ní sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie aj v mo­bi­le či na tab­le­te.

Zdroj: ANTIK TelecomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter