ZlavaDna.sk predala v roku 2012 kupóny v hodnote 11,5 milióna euro

Kaž­dý tre­tí zľa­vo­vý ku­pón, kto­rý sa pre­dá na Slo­ven­sku po­chá­dza zo Zla­vaD­na.sk

Zla­vaD­na.sk, jed­not­ka na tr­hu ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia, pre­da­la v ro­ku 2012 zľa­vo­vé ku­pó­ny v hod­no­te 11,5 mi­lió­na euro, čo pred­sta­vu­je 70% me­dzi­roč­ný ná­rast. Pos­led­ný me­siac ro­ku 2012 pat­ril me­dzi vô­bec naj­ús­peš­nej­šie v his­tó­rii Zla­vaD­na.sk. Cel­ko­vé tr­žby v de­cem­bri vzrást­li v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím mi­nu­lé­ho ro­ka o 95%. Vďa­ka sil­ným pre­daj­ným vý­sled­kom, ras­tú­ce­mu poč­tu zá­kaz­ní­kov a vstu­pu do no­vých seg­men­tov si Zla­vaD­na.sk dl­ho­do­bo udr­žia­va pr­ven­stvo na po­li ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia na Slo­ven­sku.

Me­dzi Slo­vák­mi bo­li aj v ro­ku 2012 naj­ob­ľú­be­nej­šie ku­pó­ny do reš­tau­rá­cii, kto­rých sa pre­da­la tak­mer po­lo­vi­ca z ce­lé­ho ob­je­mu. De­cem­ber bol na­viac špe­ci­fic­ký ná­ku­pom via­noč­ných dar­če­kov, naj­viac sa na­ku­po­va­li zá­žit­ko­vé dar­če­ky, ces­to­va­teľ­ské po­nu­ky a roz­lič­né to­va­ry. To, že si množ­stvo Slo­vá­kov ne­chá­va na­ku­po­va­nie na pos­led­nú chví­ľu sa potvr­di­lo aj na Zla­vaD­na.sk. Pria­mo po­čas Šted­ré­ho dňa sa na­ku­po­va­lo v prie­me­re za 60€ , pri­čom ľu­dia vo­li­li pre­dov­šet­kým ces­to­va­teľ­ské po­nu­ky, kto­rých sa pre­da­lo viac ako 270 len po­čas toh­to dňa. „Do­pyt tr­hu po zľa­vách neus­tá­le na­ras­tá, čo nás nú­ti stá­le roz­ši­ro­vať svo­je po­le pô­so­be­nia. Mi­nu­lý rok nám nap­rík­lad do por­tfó­lia pri­bud­li rôz­ni zdra­vot­níc­ki klien­ti a ban­ky, ten­to rok má­me am­bí­ciu pre­ra­ziť v ob­las­ti mó­dy", ho­vo­rí Zden­ko Hos­chek, ko­na­teľ Zla­vaD­na.sk.

Cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kom pos­led­né­ho ob­do­bia je na­ras­ta­jú­ca dô­ve­ra zá­kaz­ní­kov v inter­ne­to­vé na­ku­po­va­nie. Dô­ka­zom je neus­tá­le sa zvy­šu­jú­ca prie­mer­ná ce­na ku­pó­nu. Tá bo­la v de­cem­bri na úrov­ni 30€, čo je 100% ná­rast op­ro­ti rov­na­ké­mu ob­do­biu mi­nu­lé­ho ro­ka. „Zla­vaD­na.sk je znač­ka, kto­rej ľu­dia dô­ve­ru­jú a pre­to sa nap­rík­lad aj od­vá­žia ísť na mies­ta, kam by inak neš­li. Zla­vaD­na.sk sa sta­la ga­ran­ciou kva­li­ty, čo je veľ­mi dob­rý zá­klad na dl­ho­do­bú udr­ža­teľ­nosť toh­to sys­té­mu pre­da­ja a náš ďal­ší rast, uzat­vá­ra Zden­ko Hos­chek.

Zla­vaD­na.sk je od svoj­ho vzni­ku v ok­tób­ri 2010 jed­not­kou na tr­hu ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia na Slo­ven­sku. Dl­ho­do­bo si dr­ží pr­ven­stvo v náv­štev­nos­ti (45.000 uni­kát­nych náv­štev­ní­kov / deň) poč­te pre­da­ných ku­pó­nov za me­siac (60.000 / de­cem­ber), vo veľ­kos­ti mai­lin­go­vej da­ta­bá­zy zá­kaz­ní­kov (200.000) a aj v ob­ra­te.

Zdroj: ZlavaDna.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter