Francúzsko navrhuje novú daň pre veľké internetové spoločnosti

money-computer.jpg Fran­cúz­sko neus­tá­le hľa­dá spô­so­by, ako zís­kať ďal­šie pe­nia­ze do roz­poč­tu, a pod­ľa sprá­vy v The New York Ti­mes pri­šiel fran­cúz­sky pre­zi­dent François Hollan­de s návr­hom no­vej da­ne - inter­ne­to­vej da­ne za zber osob­ných úda­jov. Ma­li by ju pla­tiť spo­loč­nos­ti ako Goog­le, Ama­zon či Fa­ce­book, kto­ré zhro­maž­ďu­jú ob­rov­ské množ­stvá in­for­má­cií o pou­ží­va­te­ľoch a vy­uží­va­jú ich na to, aby svo­je služ­by aj rek­la­mu pris­pô­so­bi­li zá­uj­mom kon­krét­nej oso­by. Zbie­ra­nie osob­ných in­for­má­cií im pri­ná­ša no­vé ob­chod­né príl­eži­tos­ti, osob­né úda­je sú te­da no­vou „su­ro­vi­nou" di­gi­tál­nej eko­no­mi­ky.

Roč­né príj­my Goog­lu z rek­la­my pre­sa­hu­jú 30 mi­liárd do­lá­rov, od­ha­du­je sa, že z to­ho asi 2 mi­liar­dy sú ge­ne­ro­va­né z pou­ží­va­te­ľov vo Fran­cúz­sku. Spo­loč­nosť by z to­ho te­da ma­la kra­ji­ne za­pla­tiť prís­luš­nú daň. No pri­nú­tiť ame­ric­ké tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti za­pla­tiť ta­kú­to daň si bu­de vy­ža­do­vať viac ča­su a úsi­lia, ako aj úp­ra­vu le­gis­la­tí­vy a me­dzi­ná­rod­nú spo­lup­rá­cu.

Už vlá­da Ni­co­la­sa Sar­ko­zy­ho navr­ho­va­la daň z inter­ne­to­vej rek­la­my, no pro­ti nej sa oh­ra­di­li mies­tne fir­my, tvr­diac, že by ove­ľa tvrd­šie do­lie­ha­la na ne než nap­rík­lad na Goog­le. No­vý návrh, zve­rej­ne­ný mi­nu­lý pia­tok, od­ôvod­ňu­je daň zo zbe­ru dát tým, že pou­ží­va­te­lia slu­žieb, ako je Fa­ce­book či Goog­le, vlas­tne pra­cu­jú pre tie­to spo­loč­nos­ti bez ná­ro­ku na mzdu, pre­to­že pos­ky­to­va­ním osob­ných úda­jov im umož­ňu­jú zvy­šo­vať príj­my z rek­la­my. Da­ňo­vé sadz­by by sa ma­li ur­čo­vať pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov inter­ne­to­vej spo­loč­nos­ti, ove­re­né­ho audí­tor­mi. Kon­krét­ne su­my sa v návr­hu neu­vá­dza­jú.

Goog­le vy­hlá­sil, že sa k návr­hu vy­jad­rí až po pres­kú­ma­ní toh­to 200-stra­no­vé­ho do­ku­men­tu. „Inter­net po­nú­ka ob­rov­ské príl­eži­tos­ti na hos­po­dár­sky rast a zvý­še­nie za­mes­tna­nos­ti v Euró­pe a sme pres­ved­če­ní, že ve­rej­ná po­li­ti­ka by ma­la ten­to rast pod­po­ro­vať," uvied­la spo­loč­nosť.

Zdroj: ny­ti­mes.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter