ČR: V Česku spustený prvý e-shop s ponukou bezkontaktných NFC technológií

Spo­leč­nost In­me­di­ty dnes spus­ti­la NFCmall.com, pr­vní elek­tro­nic­ký ob­chod v Čes­ku věno­va­ný pro­de­ji spe­ciál­ní­ho vy­ba­ve­ní pro pod­po­ru bez­kon­tak­tní tech­no­lo­gie NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion). Je ur­čen předev­ším pro drob­né spotřebi­te­le, do­mác­nos­ti, ma­lé a střed­ní fir­my. Pri­már­ní na­bíd­ku tvoří tzv. NFC ta­gy, ne­bo­li štít­ky různých typů a tvarů, do kte­rých je mož­no nap­rog­ra­mo­vat po­ža­do­va­né in­for­ma­ce a kó­dy.

Zmíněné ta­gy lze vy­užít v nep­la­teb­ních tran­sak­cích, a to hlavně v tzv. pa­siv­ním re­ži­mu. Je­jich nač­te­ním po­mo­cí mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu zís­ká ma­ji­tel te­le­fo­nu po­ža­do­va­né in­for­ma­ce - vi­zit­ku, webo­vý od­kaz ne­bo třeba sle­vo­vý ku­pón. V zá­klad­ní va­riantě je lze pořídit již ko­lem 20 ko­run. K nej­draž­ším pro­duktům e-sho­pu nao­pak patří nej­novější chyt­ré te­le­fo­ny s pod­po­rou NFC tech­no­lo­gie.

Kromě tagů a pes­tré­ho vý­běrů NFC te­le­fonů na­bí­zí e-shop jed­nu zá­sad­ní ino­va­ci, a to služ­bu vzdá­le­né sprá­vy ob­sa­hu NFC tagů. Dí­ky ní mo­hou uži­va­te­lé opa­ko­vaně pou­ží­vat stej­né štít­ky pro dal­ší pou­ži­tí ne­bo ap­li­ka­ce, což může být za­jí­ma­vé hlavně pro men­ší in­sti­tu­ce, kte­ré se roz­hod­nou vy­uží­vat NFC k mar­ke­tin­go­vým ne­bo ob­chod­ním účelům (např. k inter­ak­ci se zá­kaz­ní­kem). Mož­nos­ti je­jich vy­uži­tí jsou takřka neo­me­ze­né - v do­mác­nos­tech, res­tau­ra­cích, mu­zeích, rek­lamě, veřej­né dop­ravě, apod.

Mi­chal Ku­báň, in­ves­tor a par­tner spo­leč­nos­ti In­me­di­ty, vy­světlu­je: „Na čes­kém tr­hu dlou­ho chybě­la na­bíd­ka těchto kom­po­nent. Přitom stá­le ros­te na­bíd­ka mo­bil­ních te­le­fonů, kte­ré jsou vy­ba­ve­ny tou­to tech­no­lo­gií, ale li­dé ji v praxi za­tím mi­ni­málně vy­uží­va­jí. Pro­to jsme se roz­hod­li tu­to dí­ru za­pl­nit. Věřím, že snaz­ší dos­tup­nost to­ho­to přís­lu­šen­ství zvý­ší zá­jem o NFC tech­no­lo­gie ne­jen u mar­ke­tin­go­vých fi­rem a pos­ky­to­va­telů IT řeše­ní, ale hlavně u ši­ro­ké veřej­nos­ti."

Vý­ho­dou NFC tech­no­lo­gií op­ro­ti Blue­tooth, WiFi a op­tic­kým QR kódům je předev­ším rych­lost zís­ká­ní in­for­ma­ce a ta­ké je­jich bez­peč­nost. Nač­te­ní NFC štít­ku pro­bí­há během něko­li­ka mi­li­se­kund - sta­čí pou­hé přib­lí­že­ní te­le­fo­nu na vzdá­le­nost 2 cm. Ne­ní potřeba ak­ti­vo­vat spo­je­ní ne­bo spouštět kon­krét­ní ap­li­ka­ci. Jed­ná se te­dy o vel­mi po­hodl­né a jed­no­du­ché řeše­ní pro vý­měnu ma­lé­ho množ­ství in­for­ma­cí na krát­kou vzdá­le­nost.

„Zmíněné tech­no­lo­gie mo­hou přinést uži­va­telům zce­la no­vý zá­ži­tek, zej­mé­na při inter­ak­ci s oko­lím. Jed­no­du­chý billboard se sta­ne in­te­li­gen­tní pre­zen­ta­cí v mo­bi­lu, za­stáv­ka na­bíd­ne ak­tuál­ní zprá­vy o dop­ravě, fo­tog­ra­fie v rá­meč­ku umož­ní pou­hým přilo­že­ním za­vo­lat va­šim blíz­kým, me­nu v res­tau­ra­ci od­ha­lí ta­jem­ství pokr­mu a je­ho nut­rič­ní hod­no­ty," upřes­ňu­je Mi­chal Ku­báň.

NFC tech­no­lo­gie se dnes nej­ví­ce vy­uží­va­jí v Ja­pon­sku, Spo­je­ných stá­tech ame­ric­kých, Dán­sku, Vel­ké Bri­tá­nii ne­bo Ir­sku - zej­mé­na u pla­teb­ních řeše­ní, méně pak pro elek­tro­nic­ké jíz­den­ky, věrnos­tní prog­ra­my ne­bo v mo­bil­ním mar­ke­tin­gu. Fir­ma sle­do­va­la ten­to trend ne­ce­lé dva ro­ky, lo­ni pak in­ves­to­va­la do vý­vo­je e-sho­pu a no­vé­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu pro ob­slu­hu a ko­mu­ni­ka­ci s NFC prostředím (eko­sys­tém Sen­seNG) ne­ma­lé prostřed­ky. V sou­čas­nos­ti ho již na­sa­zu­je u pr­vních fi­rem­ních klientů.

Ján Ka­či­na, od­bor­ný ga­rant a par­tner spo­leč­nos­ti In­me­di­ty, dopl­ňu­je: „V Čes­ku za­tím br­zdí dal­ší vý­voj ne­dos­tup­nost spo­leč­né­ho pros­to­ru pro vy­uží­vá­ní NFC v ak­tiv­ním mó­du, ve kte­rém by ban­ky, mo­bil­ní ope­rá­toři a pos­ky­to­va­te­lé slu­žeb sdí­le­li iden­ti­tu a úda­je uži­va­te­le. Da­ta by za­bez­pe­čil tzv. Se­cu­re Ele­ment přímo v mo­bi­lu. Ten je však za­tím pos­ky­to­va­telům slu­žeb a vý­robcům mo­bil­ní­ho softwaru ob­tížně přís­tup­ný. Řeše­ním by moh­lo být sjed­no­ce­ní elek­tro­nic­kých peněže­nek pro jed­not­li­vé lo­kál­ní tr­hy, ať už v Čes­ké re­pub­li­ce, ne­bo v rám­ci ce­lé Ev­ro­py. Věřím, že ten­to kon­cept bu­de br­zy na­sa­zen pro pla­teb­ní styk a nás­ledně se roz­šíří i na nep­la­teb­ní tran­sak­ce."

Pod­le por­tá­lu NFCworld.com tvoři­ly NFC te­le­fo­ny v loň­ském ro­ce pou­ze 5 % ze všech pro­da­ných mo­bil­ních te­le­fonů. Z průzku­mu ABI Re­search vy­plý­vá, že v ro­ce 2013 stoup­ne je­jich po­čet až na troj­ná­so­bek. Do ro­ku 2015 pak může do­sáh­nout až 75 % ze všech pro­da­ných te­le­fonů!

Spo­leč­nost In­me­di­ty již ny­ní přip­ra­vu­je spuštění své­ho e-sho­pu na Slo­ven­sku, v Ma­ďar­sku a Pol­sku. V hle­dáč­ku je ta­ké br­zké na­sa­ze­ní v Ra­kous­ku a Němec­ku.

Zdroj: InmedityOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter