UPC začne od 1. marca s predajom set top boxov a modemov

Spo­loč­nosť UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA, naj­väč­ší káb­lo­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku, od 1. mar­ca umož­ní zá­kaz­ní­kom svo­jich slu­žieb kú­pu za­ria­de­ní na prí­jem te­le­víz­nych, inter­ne­to­vých či te­le­fón­nych slu­žieb do osob­né­ho vlas­tníc­tva. Zá­kaz­ní­ci si tak bu­dú môcť kú­piť set top boxy, re­kor­dé­ry, mo­de­my, wifi rout­re a te­le­fón­ne prís­tro­je, kto­ré si moh­li do­te­raz len pre­na­jať ale­bo zís­kať na za­po­ži­ča­nie po­čas do­by vy­uží­va­nia jed­not­li­vej služ­by.

Spo­loč­nosť UPC tým­to rea­gu­je na zvý­še­ný zá­ujem zá­kaz­ní­kov, kto­rí pre­fe­ru­jú jed­no­ra­zo­vú plat­bu ale­bo kú­pu za­ria­de­nia, pred pla­te­ním za pre­ná­jom za­ria­de­ní či ich za­po­ži­ča­ním. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí ne­ma­jú zá­ujem o kú­pu pri­jí­ma­cie­ho za­ria­de­nia, bu­dú mať mož­nosť pre­na­jať si za­ria­de­nie za fix­ný me­sač­ný pau­šál. Tak ako je to v po­nu­ke os­tat­ných ope­rá­to­rov, pre­daj­ná ce­na jed­not­li­vých za­ria­de­ní, ako i me­sač­né náj­om­né, bu­de zá­vi­sieť od ty­pu za­ria­de­nia.

Mož­nosť zís­kať za­ria­de­nie do osob­né­ho vlas­tníc­tva už vy­uží­va­jú zá­kaz­ní­ci slu­žieb UPC Te­le­fón a uží­va­te­lia te­le­víz­nych slu­žieb UPC DI­GI­TAL. Te­le­víz­ni zá­kaz­ní­ci, kto­rí ma­jú zá­ujem o CA mo­dul, za­ria­de­nie slú­žia­ce na sle­do­va­nie di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, si ho mô­žu pre­na­jí­mať, ale aj kú­piť do osob­né­ho vlas­tníc­tva za jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok.

Vlas­tné za­ria­de­nie, kto­ré zís­ka do osob­né­ho vlas­tníc­tva, bu­de môcť zá­kaz­ník vy­uží­vať bez ča­so­vé­ho ob­me­dzenia. To zna­me­ná, že aj po skon­če­ní roč­nej či dvoj­roč­nej via­za­nos­ti na vy­uží­va­nie jed­not­li­vých slu­žieb, uží­va­teľ ne­pot­re­bu­je ku­po­vať no­vé, ale mô­že na­ďa­lej vy­uží­vať vlas­tné za­ria­de­nie.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter