Podnikateľský kompas na webe a daňový kalendár do mobilu

Pro­jekt Bu­si­nes­sGui­de s pod­ti­tu­lom Pod­ni­ka­teľ­ský kom­pas pre Slo­ven­sko vy­da­va­teľ­stvo prip­ra­vi­lo v spo­lup­rá­ci s od­bor­ným ga­ran­tom - ad­vo­kát­skou kan­ce­lá­riou Ru­žič­ka Cse­kes.

For­mou mo­de­lo­vých si­tuá­cií či­ta­te­ľa spo­ľah­li­vo zo­rien­tu­je v práv­nom, in­šti­tu­cio­nál­nom a eko­no­mic­kom rám­ci pod­ni­ka­nia a in­ves­to­va­nia na Slo­ven­sku. Mo­de­lo­vé si­tuácie (nap­rík­lad Uchá­dzam sa o ve­rej­nú zá­kaz­ku či Môj ob­chod­ný par­tner nepl­ní zmlu­vu) prip­ra­vu­jú od­bor­ní­ci jed­nej z naj­väč­ších ad­vo­kát­skych kan­ce­lá­rií na Slo­ven­sku. Re­dak­cie TREN­DU a eT­REN­DU ich dopĺňa­jú o spra­vo­daj­ské ak­tua­li­ty, sek­to­ro­vé ana­lý­zy či pro­fi­ly dô­le­ži­tých ľu­dí pô­so­bia­cich v da­nej ob­las­ti.

Cie­ľom pro­jek­tu je pos­kyt­núť náv­štev­ní­ko­vi uži­toč­né in­for­má­cie práv­ne­ho, eko­no­mic­ké­ho a ana­ly­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, kto­ré mu po­mô­žu us­ku­toč­niť je­ho pod­ni­ka­teľ­ské plá­ny.

Bu­si­nes­sGui­de je for­mál­ne za­čle­ne­ný pod sek­ciu Pod­ni­ka­nie por­tá­lu eT­REND, má však vlast­ný gra­fic­ký di­zajn, špe­ci­fic­kú ob­sa­ho­vú štruk­tú­ru a náv­štev­ní­ci sa naň dos­ta­nú aj pros­tred­níc­tvom do­mé­ny Bu­si­nes­sGui­de.sk.

Dru­hou no­vou služ­bou spus­te­nou v ja­nuá­ri je mo­bil­ná ap­li­ká­cia Da­ňo­vý a od­vo­do­vý ka­len­dár.

Tú­to uži­toč­nú po­môc­ku dos­tá­va­jú v tla­če­nej for­me už tra­dič­ne na za­čiat­ku ro­ka všet­ci pred­pla­ti­te­lia TREN­DU, je k dis­po­zí­cii na aj na eT­REN­De a naj­nov­šie si ju mož­no bez­plat­ne stiah­nuť do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom App­le iOS (stiah­ni­te si z iTu­nes) ale­bo An­droid (stiah­ni­te si z Goog­le Play).

Ap­li­ká­cia sa od do­te­raz dos­tup­ných da­ňo­vých ka­len­dá­rov od­li­šu­je naj­mä pri­po­mien­ko­va­cou fun­kcio­na­li­tou. Pou­ží­va­teľ si na za­čiat­ku nas­ta­ví, či je ale­bo nie je pla­ti­te­ľom DPH, či pla­tí pred­dav­ky me­sač­ne ale­bo kvar­tál­ne, atd. Ap­li­ká­cia ho for­mou pri­po­mien­ky na dis­ple­ji upo­zor­ní na ter­mín dô­le­ži­tej po­vin­nos­ti, a to že­la­ný po­čet dní vop­red.

Ap­li­ká­cia ak­tuál­ne ob­sa­hu­je dá­ta na rok 2013 zoh­ľad­ňu­jú­ce naj­nov­šiu le­gis­la­tí­vu. Tech­nic­ké rie­še­nie umož­ňu­je ak­tua­li­zá­ciu ka­len­dá­ra ke­dy­koľ­vek v prie­be­hu ro­ka (nap­rík­lad z dô­vo­du neo­ča­ká­va­nej zme­ny v zá­ko­noch) bez to­ho, aby si pou­ží­va­teľ mu­sel in­šta­lo­vať no­vú ver­ziu ap­li­ká­cie. Sta­čí, ak má pri jej spus­te­ní fun­kčné dá­to­vé pri­po­je­nie.

Ap­li­ká­cia sa­ma ro­zoz­ná, či sú v smar­tfó­ne ulo­že­né ak­tuál­ne dá­ta a v prí­pa­de pot­re­by si stiah­ne nov­šie zo server­a. Ap­li­ká­ciu Da­ňo­vý a od­vo­do­vý ka­len­dár pre TREND vy­vi­nu­la spo­loč­nosť Ana­ly­ti­ca De­sign. Par­tne­rom ap­li­ká­cie je Unic­re­dit Bank. Ide o tre­tiu mo­bil­nú ap­li­ká­ciu vy­da­va­teľ­stva TREND Hol­ding - po spra­vo­daj­skom TREND Rea­de­ri (uve­de­nie v ok­tób­ri 2010) a ma­ga­zí­no­vej ap­li­ká­cii TREND ur­če­nej pre­dov­šet­kým pre tab­le­ty (jún 2011). Viac na www.et­rend.sk/ap­li­ka­cie.

Zdroj: TREND Holding, s.r.o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter