IBM dosiahla rekord v patentoch

Spo­loč­nosť je líd­rom v ino­vá­ciách už dvad­sať ro­kov za se­bou

Spo­loč­nos­ti IBM (NY­SE: IBM) sa v mi­nu­lom ro­ku po­da­ri­lo za­re­gis­tro­vať re­kord­ný po­čet 6 478 pa­ten­tov, za vy­ná­le­zy, kto­ré umož­nia zá­sad­ný pok­rok v kľú­čo­vých ob­las­tiach ako biz­nis ana­ly­ti­ka, Big Da­ta, IT bez­peč­nosť, clou­do­vé a mo­bil­né tech­no­ló­gie, so­ciál­ne sie­te, sof­tvér, či prie­my­sel­né rie­še­nia pre ma­loob­chod, ban­kov­níc­tvo, zdra­vot­níc­tvo a dop­ra­vu. Tie­to pa­ten­to­vé vy­ná­le­zy bu­dú zna­me­nať zá­ro­veň zá­sad­ný pok­rok pre po­čí­ta­če, kto­ré vstu­pu­jú do éry kog­ni­tív­nych sys­té­mov.

Spo­loč­nosť IBM je už dvad­sať ro­kov za se­bou líd­rom v poč­te za­re­gis­tro­va­ných pa­ten­tov v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. „Sme hr­dí na to, že sa nám po­da­ri­lo do­siah­nuť no­vý vr­chol v tech­no­lo­gic­kej a ve­dec­kej krea­ti­vi­te," po­ve­da­la pred­sed­níč­ka pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka IBM Gin­ny Ro­met­ty. „No­vý re­kord v poč­te za­re­gis­tro­va­ných pa­ten­tov za rok 2012 a fakt, že IBM je už dve de­sať­ro­čia jed­not­kou v tej­to ob­las­ti sú dô­ka­zom na­šej od­da­nos­ti ino­vá­ciám, kto­ré sú veľ­mi dô­le­ži­té pre na­šich klien­tov, na­šu spo­loč­nosť a svet," do­da­la Gin­ny Rom­met­ty.

Re­kord­ný po­čet za­re­gis­tro­va­ných pa­ten­tov v ro­ku 2012 IBM do­siah­la vďa­ka vy­še 8000 vy­ná­lez­com pô­so­bia­cim v 46 štá­toch USA a 35 kra­ji­nách sve­ta. IBM vy­ná­lez­ci ži­jú­ci mi­mo úze­mia USA pris­pe­li k mi­nu­lo­roč­né­mu poč­tu pa­ten­tov tak­mer 30 per­cen­ta­mi. V ro­koch 1993 až 2012 si vy­ná­lez­ci z IBM za­re­gis­tro­va­li v USA tak­mer 67 ti­síc pa­ten­tov. Po­čet pa­ten­tov za­re­gis­tro­va­ných vla­ni spo­loč­nos­ťou IBM prek­ro­čil do­kon­ca sú­čet pa­ten­tov spo­loč­nos­tí Ac­cen­tu­re, Ama­zon, App­le, EMC, HP, In­tel, Orac­le/SUN a Sym­an­tec za mi­nu­lý rok.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter