Prieskum Epicoru: rok 2013 prinesie rozmach cloudu a mobilných riešení

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ sof­tvé­ro­vých rie­še­ní pre or­ga­ni­zá­cie z ob­las­ti vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, zve­rej­ni­la svo­ju prog­nó­zu vý­vo­ja IT tr­hu pre rok 2013. Ana­ly­ti­ci spo­loč­nos­ti Epi­cor sa zho­du­jú s vý­sled­ka­mi ne­dáv­no reali­zo­va­né­ho pries­ku­mu me­dzi stre­doeuróp­sky­mi fir­ma­mi a pred­po­ve­da­jú, že hlav­ný­mi tren­dmi ro­ku 2013 bu­de cloud com­pu­ting, sof­tvér ako služ­ba (SaaS, software-as-a-servic­e), mo­bil­né ap­li­ká­cie a rie­še­nia na spra­co­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát. „Mož­no oča­ká­vať, že rok 2013 nep­ri­ne­sie žiad­ne vý­raz­né no­vé tren­dy, ale skôr dy­na­mic­ký vý­voj tech­no­ló­gií, kto­ré nás ob­klo­pu­jú už dnes," uvie­dol Her­mann Steh­lik, re­gio­nál­ny vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Epi­cor pre stred­nú Euró­pu.

Štú­dia s náz­vom Epi­cor: ERP sys­tém pris­pô­so­be­ný pot­re­bám zá­kaz­ní­ka (Epi­cor: ERP sys­tem tai­lo­red to the needs) uka­zu­je, že už 14 % pod­ni­kov rá­ta s im­ple­men­tá­ciou ERP sys­té­mu do clou­du. I keď 50 % pod­ni­kov na­ďa­lej pre­fe­ru­je pre­vádz­ku sys­té­mu na vlas­tnej infra­štruk­tú­re (on-pre­mi­se), mo­del cloud com­pu­tin­gu je stá­le po­pu­lár­nej­ší. „Po­čas ro­ku 2012 ob­ja­vi­lo mno­ho or­ga­ni­zá­cií tech­no­ló­gie pre sprá­vu svo­jich dát po­mo­cou clou­du a vý­ho­dy, kto­ré to so se­bou mô­že pri­niesť. Oča­ká­va­me, že v bu­dú­com ro­ku tá­to zna­losť ov­plyv­ní už aj reál­ne in­ves­tič­né roz­hod­nu­tia," po­ve­dal ďa­lej Her­mann Steh­lik.

Ďal­ším fak­to­rom, kto­rý čos­ko­ro zme­ní štruk­tú­ru vý­dav­kov na pod­ni­ko­vé IT, je ras­tú­ce množ­stvo fi­rem­ných dát. V tej­to ob­las­ti Epi­cor oča­ká­va zvý­še­ný do­pyt po sys­té­moch na spra­co­va­nie dát, úlož­ných rie­še­niach a nás­tro­joch na ochra­nu dát. „Ras­tú­ci ob­jem cit­li­vých dát je tes­ne spä­tý s pot­re­bou ich ochra­ny. Ide naj­mä o dá­ta pou­ží­va­né na prog­nó­zy vý­vo­ja tr­hu ale­bo dá­ta pred­sta­vu­jú­ce dô­le­ži­tú časť ob­chod­nej stra­té­gie pod­ni­ku. Ana­ly­zo­va­li sme zme­ny po­žia­da­viek zá­kaz­ní­kov a na zá­kla­de toh­to pries­ku­mu roz­ší­ri­li na­šu po­nu­ku o sys­tém na ob­no­vu dát - Sys­tem Back & Stan­dard. Spo­loč­nosť Epi­cor má kom­plex­ný prís­tup, kto­rý nám umož­ňu­je pos­ky­to­vať or­ga­ni­zá­ciám rie­še­nia, kto­ré zlep­šu­jú ich fun­kcio­na­li­tu," do­dá­va Her­mann Steh­lik.

Pod­ľa prog­nó­zy spo­loč­nos­ti Gar­tner bu­de v ro­ku 2013 väč­ši­na in­ves­tí­cií do IT reali­zo­va­ná v od­vet­ví bánk, vo vý­rob­ných fir­mách a v spra­co­va­teľ­skom prie­mys­le. Spra­co­va­teľ­ský a ťa­žob­ný prie­my­sel za­zna­me­ná v ro­ku 2013 rast oko­lo 2,3 % a cel­ko­vá hod­no­ta in­ves­tí­cií tu do­siah­ne vý­šku 478 mi­liárd do­lá­rov.

Po­kiaľ ide o úda­je pre jed­not­li­vé kra­ji­ny, štú­dia spo­loč­nos­ti Epi­cor upo­zor­ňu­je na si­tuáciu v stred­nej Euró­pe, kde vý­rob­né fir­my pri vý­be­re ERP sys­té­mu stá­le viac po­ža­du­jú pod­po­ru elek­tro­nic­kých pla­tieb vrá­ta­ne elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su, pod­po­ru pre pod­ni­ka­nie v za­hra­ni­čí (sprá­va via­ce­rých mien, spl­ne­nie rôz­nych re­gu­lá­cií a pod.) a mož­nosť pra­co­vať so sys­té­mom z mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter