Bezkontaktné platby mobilom už aj pre ďalšie telefóny vďaka O2 a Tatra banke

Klien­ti O2 a Tat­ra ban­ky už ne­bu­dú pot­re­bo­vať pe­ňa­žen­ku, v prí­pa­de, že ma­jú te­le­fón pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu NFC. Vďa­ka spo­je­niu mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra a ban­ky je od dnes mož­né za ná­kup v ob­cho­de za­pla­tiť mo­bi­lom po pr­vý raz bez prí­dav­ných za­ria­de­ní. Pros­tred­níc­tvom služ­by O2 Kar­ty v mo­bi­le a jej pre­po­je­ním na bež­ný účet klien­ta v Tat­ra ban­ke sa mo­bil­ný te­le­fón stá­va pla­tob­nou kar­tou.

Klien­ti tak mô­žu pla­tiť te­le­fó­nom v pre­vádz­kach ozna­če­ných sym­bo­lom bez­kon­tak­tnej plat­by. No­vá služ­ba zá­kaz­ní­kom umož­ní pla­tiť pria­mo svo­jim mo­bil­ným te­le­fó­nom bez­peč­ne, ľah­ko a rých­lo.

„Spo­loč­ne s Tat­ra ban­kou pri­ná­ša­me pre zá­kaz­ní­kov tech­no­lo­gic­kú no­vin­ku v po­do­be pla­tob­nej kar­ty v mo­bil­nom te­le­fó­ne. Pre na­šich zá­kaz­ní­kov to bu­de pred­sta­vo­vať bez­peč­nú a po­hodl­nú plat­bu za ná­ku­py a ne­bu­dú k to­mu pot­re­bo­vať pe­ňa­žen­ku, jed­no­du­cho za­pla­tia pros­tred­níc­tvom mo­bi­lu. Ten mu­sí pod­po­ro­vať tech­no­ló­giu NFC, na na­šich pre­daj­niach mô­žu zá­kaz­ní­ci zís­kať hneď nie­koľ­ko ty­pov za­ria­de­ní, kto­ré tú­to tech­no­ló­giu pod­po­ru­jú. Ma­lé ná­ku­py tak mô­žu zreali­zo­vať veľ­mi rých­lo a to tak, že mo­bil­ný te­le­fón len pril­ožia k ter­mi­ná­lu na­mies­to pla­tob­nej kar­ty,"uvie­dol To­máš Ma­sár, ria­di­teľ pre stra­té­giu a roz­voj ob­cho­du, O2.

Plat­by pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pre­bie­ha­jú po­mo­cou pla­tob­nej kar­ty Tat­ra ban­ky ulo­že­nej v kom­pa­ti­bil­nej SIM kar­te, kto­rá po­mo­cou vhod­né­ho te­le­fó­nu (pod­po­ru­jú­ce­ho tech­no­ló­giu NFC) umož­ňu­je bez­kon­tak­tne za­pla­tiť na už exis­tu­jú­cich bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ter­mi­ná­loch, z kto­rých na Slo­ven­sku len Tat­ra ban­ka pos­ky­tu­je tak­mer 7 000. A kaž­dým dňom ich po­čet stú­pa. Zoz­nam pre­daj­ných miest s pla­tob­ný­mi ter­mi­nál­mi Tat­ra ban­ky náj­du zá­kaz­ní­ci na www.kar­tyv­mo­bi­le.o2.sk ale­bo na strán­kach Tat­ra ban­ky www.bez­kon­tak­tnap­lat­ba.sk

Vďa­ka spo­lup­rá­ci s O2 sa nám po­da­ri­lo po­núk­nuť plat­by mo­bi­lom eš­te šir­šej ve­rej­nos­ti ako do­te­raz. Prib­liž­ne pol ro­ka po­tom, ako Tat­ra ban­ka ako pr­vá ban­ka v Európ­skej únii uvied­la na slo­ven­ský trh plat­by mo­bil­ným te­le­fó­nom pros­tred­níc­tvom prí­dav­né­ho za­ria­de­nia iCar­te pre te­le­fó­ny iP­ho­ne, sme roz­ší­ri­li tú­to služ­bu aj na ďal­šie dru­hy te­le­fó­nov, ten­tok­rát už bez prí­dav­né­ho za­ria­de­nia. Pre kom­fort klien­ta je to veľ­ký krok vpred," vy­jad­ril sa Mi­chal Li­day, člen pred­sta­ven­stva Tat­ra ban­ky.

Zá­kaz­ní­ci si mô­žu zvo­liť re­žim pla­tieb na auto­ma­tic­ký ale­bo ma­nuál­ny. Pri auto­ma­tic­kej plat­be do vý­šky 20 € pre­beh­ne plat­ba po pril­ože­ní smar­tfó­nu k pla­tob­né­mu ter­mi­ná­lu auto­ma­tic­ky. Pri plat­be nad 20 € sa na ob­ra­zov­ke te­le­fó­nu zob­ra­zí vý­zva na za­da­nie PIN kó­du, po kto­ré­ho za­da­ní zá­kaz­ník opäť pril­oží te­le­fón k ter­mi­ná­lu. Pri re­ži­me ma­nuál­nej plat­by zá­kaz­ník za­dá­va PIN kód pred kaž­dou plat­bou.

Služ­bu O2 Kar­ty v mo­bi­le si mô­žu ak­ti­vo­vať všet­ci zá­kaz­ní­ci O2 a Tat­ra ban­ky. Jej zria­de­nie je veľ­mi jed­no­du­ché. K pre­vádz­ke služ­by je pot­reb­ná špe­ciál­na NFC SIM kar­ta od O2 a mo­bil­ný te­le­fón pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu NFC (nap­rík­lad Sam­sung Ga­laxy S III, Sam­sung Mi­ni 2).

Klien­ti Tat­ra ban­ky len nav­ští­via pre­vádz­ku O2, kde im už so spus­te­ním služ­by po­mô­žu O2 Gu­ruovia a nás­led­ne si ak­ti­vu­jú pro­dukt Mo­bil­né plat­by pros­tred­níc­tvom DI­ALO­Gu ale­bo v po­boč­ke Tat­ra ban­ky.

Ne­klien­ti Tat­ra ban­ky si služ­bu zria­dia v dvoch kro­koch - náv­šte­vou pre­vádz­ky O2, za­lo­že­ním úč­tu a ak­ti­vá­ciou pro­duk­tu Mo­bil­né plat­by v Tat­ra ban­ke. Na­vy­še, v rám­ci uvá­dzania tej­to služ­by Tat­ra ban­ka od­púš­ťa jed­no­ra­zo­vý ak­ti­vač­ný pop­la­tok.

Vý­ho­dou te­le­fó­nov s tech­no­ló­giou NFC je naj­mä zvý­še­nie po­ho­dlia a in­tui­tív­nej­šie pou­ží­va­nie pri plat­bách. Plat­by sú jed­no­du­ché a zá­ro­veň bez­peč­nej­šie, pre­to­že pou­ží­va­te­lia ma­jú svo­je prís­tro­je neus­tá­le pod kon­tro­lou a tiež mie­ru bez­peč­nos­ti nas­ta­vu­jú pod­ľa svo­jich pre­fe­ren­cií. Pre ko­mer­čnú pre­vádz­ku bo­li špe­ciál­ne vy­ško­le­ní aj O2 Gu­ruovia na pre­daj­niach O2. Tí sú zá­kaz­ní­kom k dis­po­zí­cii s ra­da­mi a po­mo­cou s in­šta­lá­ciou mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Obe spo­loč­nos­ti plá­nu­jú roz­ši­ro­vať dos­tup­nosť služ­by aj na ďal­šie ty­py te­le­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter