Smart Home Service umožňuje spotrebiteľovi úplnú kontrolu širokej škály technológií a spotrebičov

No­vé pr­vky sys­té­mu Smart Ho­me Servic­e, za­is­ťu­jú­ce eš­te väč­šie po­ho­dlie uží­va­te­ľa, pred­sta­vi­la na veľtr­hu CES 2013 spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics. Pok­ro­či­lý sys­tém kom­bi­nu­je so­fis­ti­ko­va­né zdie­ľa­nie mé­dií po­mo­cou tech­no­ló­gie Smar­tSha­re a Smar­tCon­trol, fun­kciou in­teg­ro­va­nou v do­má­cich spot­re­bi­čoch, kto­rá umož­ňu­je uží­va­te­ľo­vi ov­lá­dať všet­ky pri­po­je­né spot­re­bi­če či elek­tro­ni­ku.

Vďa­ka Smar­tCon­trol mô­že spot­re­bi­teľ za­pnúť pra­nie, skon­tro­lo­vať, čo je v chlad­nič­ke ale­bo po­vy­sá­vať pod­la­hu bez to­ho, aby bol do­ma. Na­vy­še je mož­né ov­lá­dať pot­reb­nú rú­ru ale­bo umý­vač­ku z po­ho­dlia kres­la v obý­va­cej iz­be po­mo­cou Smart TV a ov­lá­da­ča Ma­gic Re­mo­te. Vďa­ka ap­li­ká­cii Smar­tCon­trol vám už nik­dy ne­bu­dú stáť do­má­ce prá­ce v ces­te pri sle­do­va­ní ob­ľú­be­né­ho fil­mu ale­bo se­riá­lu.

"Smart Ho­me Servic­e je do­ko­na­lým prík­la­dom to­ho, ako LG tech­no­lo­gic­ky pre­pá­ja ce­lú do­mác­nosť," ho­vo­ríMar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics."Po­mo­cou Smar­tSha­re mô­že­te jed­no­du­cho zdie­ľať di­gi­tál­ny ob­sah me­dzi za­ria­de­nia­mi. Smar­tCon­trol za­se umož­ňu­je ov­lá­dať do­má­ce spot­re­bi­če a elek­tro­ni­ku z je­di­né­ho mies­ta po­mo­cou Smart TV a ap­li­ká­cie Smar­tCon­trol pre smar­tfó­ny."

Smar­tSha­re za­hŕňa aj NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion), čo je bez­drô­to­vá for­ma ko­mu­ni­ká­cia, kto­rá umož­ňu­je tak­mer okam­ži­te pre­viesť mul­ti­me­diál­ny ob­sah z jed­né­ho za­ria­de­nia do dru­hé­ho po­mo­cou Wi-Fi ale­bo 3G/4G. Uží­va­teľ tak mô­že jed­no­du­cho zdie­ľať fo­tog­ra­fie, vi­deá a ďal­ší ob­sah zo smar­tfó­nu ale­bo no­te­boo­ku s LG Smart TV. Ap­li­ká­cia Smar­tSha­re po­nú­ka zoz­nam všet­ké­ho dos­tup­né­ho ob­sa­hu, kto­rý je umies­tne­ný na oboch pre­po­je­ných za­ria­de­niach. Hľa­da­nie a prís­tup k ob­sa­hu ne­bol nik­dy jed­no­duch­ší.

Smar­tCon­trol pri­dá­va na hod­no­te chyt­rých do­má­cich spot­re­bi­čov. Vďa­ka NFC je mož­né cez roz­hra­nie efek­tív­ne ov­lá­dať všet­ky pro­duk­ty LG ako je umý­vač­ka, chlad­nič­ka, rú­ra ale­bo vy­sá­vač HOM-BOT. Jed­no­du­chá ap­li­ká­cia tak do­vo­ľu­je uží­va­te­ľo­vi ov­lá­dať svo­ju do­mác­nosť bez fy­zic­kej prí­tom­nos­ti. Po­mo­cou Smar­tCon­trol mô­že­te tiež bez­drô­to­vo sle­do­vať stav jed­not­li­vých za­ria­de­ní či spot­re­bi­čov a dá­vať im jed­no­du­ché hla­so­vé prí­ka­zy po­mo­cou te­le­fó­nu.

Sys­tém Smart Ho­me Servic­e dos­tal ce­nu CES 2013 In­no­va­tions Award za in­tui­tív­ne roz­hra­nie a vy­ni­ka­jú­cu sa­du fun­kcií.

Zdroj: LG ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter