ČR: Red Hat bodoval v rebríčku najlepších zamestnávateľov roka v kategórii stredne veľkých spoločností

Red Hat, Inc. (NY­SE: RHT), před­ní světo­vý pos­ky­to­va­tel open sour­ce řeše­ní, ozná­mil, že byl za­řazen me­zi nej­lep­ší za­městna­va­te­le v re­gio­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (CEE) v žebříč­ku Best Em­ployers 2012 spo­leč­nos­ti Aon Hewitt. Red Hat se umís­til na 10. místě v rám­ci ce­lé­ho re­gio­nu a na 2. místě v Čes­ké re­pub­li­ce v ka­te­go­rii středně vel­kých spo­leč­nos­tí.

„Ano­nym­ní hod­no­ce­ní vlas­tních za­městnanců je to vůbec nej­cennější a vy­po­ví­dá o sku­teč­ných kva­li­tách jed­not­li­vých spo­leč­nos­tí," říká Ra­do­van Mu­sil, ředi­tel vý­vo­jo­vé­ho cen­tra fir­my Red Hat v Brně. „Red Hat vý­znamně in­ves­tu­je právě do roz­vo­je své­ho brněnské­ho cen­tra, kte­ré je největším vý­vo­jo­vým cen­trem spo­leč­nos­ti Red Hat na světě. V říj­nu 2012 otevřel Red Hat v Brně no­vou kan­ce­lářskou bu­do­vu pro dal­ších 200 li­dí a ny­ní v brněnské po­boč­ce pra­cu­je ví­ce než 500 li­dí. Vý­vo­jo­vé cen­trum v Brně vý­znamně přis­pí­vá k roz­vo­ji Red Hat tech­no­lo­gií a je důle­ži­tou hna­cí si­lou lo­kál­ní­ho softwaro­vé­ho průmys­lu."

Stu­die Best Em­ployers 2012 se zú­čas­tni­lo ví­ce než 400 spo­leč­nos­tí z 8 států (Bul­har­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Lit­va, Ma­ďar­sko, Pol­sko, Rus­ko, Slo­ven­sko a Tu­rec­ko). Do­taz­ník vy­pl­ni­lo ví­ce než 250 000 za­městnanců, včetně 41 000 ma­na­žerů, a ví­ce než 2 600 top ma­na­žerů.

Stu­die, kte­rou Aon Hewitt or­ga­ni­zu­je v re­gio­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py od ro­ku 2001, oce­ňu­je spo­leč­nos­ti vy­zna­ču­jí­cí se vy­so­kou kva­li­tou a efek­ti­vi­tou HR prak­tik, kte­ré ma­jí po­zi­tiv­ní do­pad na ob­chod­ní vý­sled­ky. Pro zís­ká­ní sku­tečně ob­jek­tiv­ní­ho ob­ra­zu stu­die zoh­led­ňu­je per­spek­ti­vu za­městna­va­te­le, sa­mot­ných za­městnanců a bu­si­ness in­di­ká­to­ry.

V lis­to­pa­du 2012 zís­kal Red Hat ti­tul In­ves­tor ro­ku 2011. Ocenění vy­hla­šo­va­la agen­tu­ra Cze­chIn­vest a Sdru­že­ní pro za­hra­nič­ní in­ves­ti­ce AFI ve spo­lup­rá­ci s Mi­nis­ter­stvem průmys­lu a ob­cho­du.

Ví­ce in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti Red Hat naj­de­te na webo­vých strán­kách www.red­hat.com a www.press.red­hat.com.

Zdroj: Red HatOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter