Zľavomat medziročne rástol viac ako trojnásobne

Zľa­vo­mat.sk, člen sku­pi­ny Sle­vo­mat Group me­dzi­roč­ne zvý­šil svoj ob­rat o 334 % z 2 773 694 € v ro­ku 2011 na 9 261 168 € v ro­ku 2012. Svo­jim mi­nu­lo­roč­ným 212 738 zá­kaz­ní­kom po­nú­kol viac ako 3 000 zliav a pre­dal 413 000 ku­pó­nov.

„Me­dzi naj­väč­šie ús­pe­chy mi­nu­lé­ho ro­ka ur­či­te po­čí­tam za­ve­de­nie vlas­tné­ho pre­da­ja luxus­nej znač­ko­vej mó­dy a pr­ven­stvo náš­ho por­tá­lu pri pre­da­ji pro­duk­tov ces­tov­né­ho ru­chu," ho­vo­rí ria­di­teľ por­tá­lu To­máš Sro­ka. „Má­lok­to si uve­do­mu­je, že zľa­vo­vé por­tá­ly sa sta­li mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tým pre­daj­ným ka­ná­lom stá­ti­sí­cov lôž­ko­no­cí v slo­ven­ských ho­te­loch" do­dá­va. Len v ho­te­li Plej­sy v Slo­ven­skom ra­ji pre­dal Zľa­vo­mat.sk 2 143 dvoj a troj­dňo­vých po­by­tov.

Naj­ús­peš­nej­šou zľa­vou ro­ka bo­li zľa­vy na jaz­dy na mo­to­ká­rach, kto­rých sa pre­da­lo 6 910 ku­sov. Za­ují­ma­vos­ťou a tren­dom ro­ka 2012 sú ús­peš­né luxus­nej­šie ak­cie na zá­jaz­dy do In­die, či stá­le po­pu­lár­nej­šie zľav­ne­né zdra­vot­né zá­kro­ky (ope­rá­cie očí, nas­tre­ľo­va­nie vla­sov, plas­tic­ké ope­rá­cie...). Z „naj­drah­šej zľa­vy" - exklu­zív­nej plas­ti­ky pŕs za 2 289€ sa pre­da­lo len v de­cem­bri úc­ty­hod­ných tri­násť ku­pó­nov.

„Bu­dú­ci rok by sme chce­li roz­ší­riť na­šu po­nu­ku znač­ko­vej mó­dy, za­viesť as­poň jed­no pev­né vý­daj­né mies­to pre za­kú­pe­né to­va­ry a sprís­tup­niť viac lo­kál­nych po­núk oby­va­te­ľom men­ších miest," plá­nu­je Sro­ka. „Lí­der­stvo si chce­me a mu­sí­me udr­žať aj v roz­ši­ro­va­ní fun­kcio­na­li­ty mo­bil­ných ap­li­ká­cií." Zľa­vo­mat po­nú­kol ako pr­vý zľa­vo­vý por­tál ap­li­ká­cie pre šty­ri mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my.

Zdroj: Zľavomat.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter