Akvizíciou MadNetu Slovanet expanduje na juhu Slovenska

Kú­pou 50,6 % po­die­lu ak­cií sa stal Slo­va­net väč­ši­no­vým vlas­tní­kom ďal­šej vý­znam­nej inter­ne­to­vej a te­le­ko­mu­ni­kač­nej spo­loč­nos­ti Mad­Net, pô­so­bia­cej v ob­las­ti ju­ho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska. Ak­vi­zí­cia je sú­čas­ťou pok­ra­ču­jú­cej ras­to­vej stra­té­gie Slo­va­ne­tu a pos­ky­to­va­nia slu­žieb inter­ne­tu, te­le­ví­zie a te­le­fo­no­va­nia pre do­mác­nos­ti.

Mad­Net, a. s. je re­gio­nál­nym pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, pô­so­bia­ci v ob­las­ti me­dzi Bra­tis­la­vou a Štú­ro­vom so za­me­ra­ním na mes­tá Šamo­rín, Veľ­ký Me­der, Du­naj­skú Stre­du a ich šir­šie oko­lie. Vo vy­bra­ných lo­ka­li­tách pos­ky­tu­je tiež te­le­fón­ne služ­by a di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu pros­tred­níc­tvom vlas­tných op­tic­kých sie­tí spo­lu pre tak­mer 4000 zá­kaz­ní­kov. Ak­tív­ny je tiež v ob­las­ti slu­žieb dá­to­vej ko­mu­ni­ká­cie, serverh­ous­ing­u a ka­me­ro­vých sys­té­mov.

Slo­va­net a Mad­Net plá­nu­jú v naj­bliž­šom ob­do­bí spo­loč­né ak­ti­vi­ty pre ďal­ší roz­voj spo­loč­nos­ti, skva­lit­ňo­va­nie pos­ky­to­va­ných slu­žieb a roz­ši­ro­va­nie ich pok­ry­tia. Pod­nik­nú tiež kro­ky k zjed­no­te­niu pro­duk­to­vej po­nu­ky, in­teg­rá­cii a ze­fek­tív­ne­niu pre­vádz­ky infra­štruk­tú­ry a tech­no­ló­gií, ako aj skva­lit­ne­niu zá­kaz­níc­kej sta­ros­tli­vos­ti. Spo­loč­nos­ti plá­nu­jú už v prie­be­hu feb­ruára 2013 spus­tiť do pre­vádz­ky spo­loč­ne bu­do­va­nú op­tic­kú sieť v Du­naj­skej Stre­de s pok­ry­tím pre 4100 do­mác­nos­tí.

Zdroj: SlovanetOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter