GFI Software posilňuje oblasti hodnotenia zraniteľnosti a softvérových aktualizácií

Spo­loč­nosť GFI Software, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ infra­štruk­tú­ry pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky (SMB), dnes ozná­mi­la, že jej pro­dukt GFI Lan­Guard te­raz pod­po­ru­je fun­kcio­na­li­ty hod­no­te­nia zra­ni­teľ­nos­ti a sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií pre po­čí­ta­če pos­ta­ve­né na plat­for­me Mac OS X*. Naj­nov­šia ver­zia oce­ňo­va­né­ho kom­plexné­ho sof­tvé­ru pre patch ma­na­ge­ment, hod­no­te­nie zra­ni­teľ­nos­ti a audí­to­va­nia pod­ni­ko­vých sie­tí pre SMB spo­loč­nos­ti te­raz tiež ob­sa­hu­je šir­šie por­tfó­lio re­por­to­va­cích nás­tro­jov pre zho­du s naj­rôz­nej­ší­mi od­vet­vo­vý­mi štan­dar­da­mi. Vďa­ka to­mu mô­žu IT ad­mi­nis­trá­to­ri ge­ne­ro­vať efek­tív­ne, špe­ci­fic­ké re­por­ty pre de­väť naj­dô­le­ži­tej­ších pred­pi­sov, vrá­ta­ne PCI-DSS (bez­peč­nost­ný štan­dard pre pla­tob­né kar­ty), SOX (Sar­ba­nes-Oxley), HI­PAA (zdra­vot­né pois­te­nie) či FIS­MA (sprá­va za­bez­pe­če­nia in­for­má­cií).

Tren­dy ako BYOD (Bring Your Own De­vi­ce) uro­bi­li z hod­no­te­nia zra­ni­teľ­nos­ti pod­ni­ko­vých infra­štruk­túr kri­tic­ký kom­po­nent na za­is­te­nie bez­peč­nos­ti sie­tí. Ad­mi­nis­trá­to­ri sa sna­žia re­gu­lo­vať ma­sív­ny príl­iv exter­ných har­dvé­ro­vých za­ria­de­ní na pra­co­vis­ko, kto­ré sú pri­pá­ja­né do pod­ni­ko­vých sie­tí, vrá­ta­ne mo­bil­ných te­le­fó­nov, tab­le­tov a no­te­boo­kov fun­gu­jú­cich na naj­rôz­nej­ších ope­rač­ných sys­té­moch ako Win­dows a Mac OS X. Mu­sia si byť is­tí, že tie­to no­vo pri­pá­ja­né za­ria­de­nia ne­vyt­vá­ra­jú no­vé zra­ni­teľ­nos­ti a neoh­ro­zu­jú tak bez­peč­nosť sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry v pod­ni­ku.

V ro­ku 2012 la­bo­ra­tó­riá GFI Labs zis­ti­li, že útoč­ní­ci pre­chá­dza­jú od vy­uží­va­nia zra­ni­teľ­nos­tí v ope­rač­ných sys­té­moch k vy­uží­va­niu zra­ni­teľ­nos­tí v ap­li­ká­ciách tre­tích strán, ako je Ja­va ne­bo Ado­be. Pries­kum GFI uká­zal, že 75 % úto­kov sa za­me­ria­va na zra­ni­teľ­nos­ti v rám­ci tých­to ap­li­ká­cií, čo kla­die mi­mo­riad­ny dô­raz na patch ma­na­ge­ment ako na kri­tic­kú sú­časť bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky.

„Sle­du­je­me stá­le väč­ší zá­ujem o na­še pro­duk­ty zo stra­ny uží­va­te­ľov sys­té­mov Mac," po­ve­dal Mar­tin Říha, ria­di­teľ pre stra­té­giu, GFI Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko. „Pod­ni­ko­vé sie­te sú čas­to tvo­re­né mixom naj­rôz­nej­ších za­ria­de­ní a no­vý GFI Lan­Guard je prip­ra­ve­ný pod­po­ro­vať tie­to sú­čas­né tren­dy. Kom­bi­ná­cia sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií pre plat­for­my Mac a PC, audit všet­kých za­ria­de­ní a hod­no­te­nie zra­ni­teľ­nos­ti umož­ňu­je IT ad­mi­nis­trá­to­rom udr­žať za­bez­pe­če­nie pod­ni­ko­vej sie­te na vy­so­kej úrov­ni."

GFI Lan­Guard po­nú­ka ske­no­va­nie zra­ni­teľ­nos­ti, patch ma­na­ge­ment a audí­to­va­nie sie­te a sof­tvé­ru v rám­ci jed­né­ho rie­še­nia umož­ňu­jú­ce­ho IT pro­fe­sio­ná­lom ske­no­vať, de­te­go­vať, vy­hod­no­co­vať a rea­go­vať na po­ten­ciál­ne bez­peč­nos­tné ri­zi­ká na svo­jich sie­ťach s mi­ni­mál­nym ad­mi­nis­trá­tor­ským úsi­lím. GFI Lan­Guard tiež umož­ňu­je ad­mi­nis­trá­to­rom ria­diť všet­ky ná­ro­ky na softwaro­vé ak­tua­li­zá­cie na viac ako 2 500 za­ria­de­niach z je­di­nej kon­zo­ly - t. j. mať preh­ľad o všet­kých za­ria­de­niach pri­po­je­ných na sieť, pri­jí­mať upo­zor­ne­nia na zme­ny ty­pu no­ti­fi­ká­cie na no­vo in­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu, mať is­to­tou ak­tuál­nej ver­zie anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru, a byť v sú­la­de so špe­ci­fic­ký­mi pred­pis­mi pros­tred­níc­tvom auto­ma­ti­zo­va­né­ho patch ma­na­ge­men­tu, kto­rý eli­mi­nu­je po­ten­ciál­nu zra­ni­teľ­nosť na sie­ti. GFI Lan­Guard vy­ko­ná­va viac ako 50 000 chec­kov ope­rač­ných sys­té­mov, ap­li­ká­cií a za­ria­de­ní a je mož­né ho in­teg­ro­vať s viac ako 2 500 bez­peč­nos­tný­mi ap­li­ká­cia­mi.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na http://www.gfi.cz/lan­net­scan/.

Zdroj: GFI SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter