Do siete O2 si už prenieslo číslo viac ako pol milióna zákazníkov

Zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných slu­žieb si už do sie­te O2 pre­nies­li k 31. de­cem­bru 2012 cel­ko­vo od spus­te­nia auto­ma­tic­kej pre­no­si­teľ­nos­ti te­le­fón­ne­ho čís­la 503 243 SIM ka­riet. Len vla­ni sa do sie­te O2 pre­nie­slo 117 884 te­le­fón­nych čí­sel.

„V pr­vom ra­de sa chce­me po­ďa­ko­vať na­šim no­vým zá­kaz­ní­kom, za pre­ja­ve­nú dô­ve­ru v mi­nu­lom ro­ku. Od za­čiat­ku náš­ho pô­so­be­nia za­stá­va­me my­šlien­ku, že ma­ji­teľ­mi čí­siel sú zá­kaz­ní­ci a nie ope­rá­to­ri. Má­me veľ­kú ra­dosť z to­ho, že sa nám po­da­ri­lo zme­niť vní­ma­nie ľu­dí, keď­že po­čet pre­no­sov čí­siel me­dzi ope­rá­tor­mi na­ďa­lej ras­tie. Dl­ho­do­bo sme ab­so­lút­nym líd­rom v tej­to ob­las­ti. Zá­ro­veň nás te­ší, ak sme aj v pod­po­re ak­ti­vít pre­no­su čís­la in­špi­rá­ciou pre kon­ku­ren­ciu," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Do sie­te O2 si od ro­ku 2008 do 31. de­cem­bra 2012 pre­nies­li zá­kaz­ní­ci cel­ko­vo 503 243 te­le­fón­nych čí­sel. Len vla­ni si zá­kaz­ní­ci do O2 pre­nies­li 117 884 SIM ka­riet, z kto­rých do O2 priš­lo z Oran­geu 69 726 a od ope­rá­to­ra Te­le­kom 48 158.

Trend pre­no­su te­le­fón­ne­ho čís­la je vý­raz­ne v pros­pech O2. Zo sie­te O2 sa do kon­ku­ren­čných sie­tí pre­nie­slo v mi­nu­lom ro­ku 22 182 te­le­fón­nych čí­sel. Od ro­ku 2008 do 31. de­cem­bra 2012 si zo sie­te O2 ku kon­ku­ren­cii zá­kaz­ní­ci pre­nies­li cel­ko­vo 33 712 te­le­fón­nych čí­sel.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter