Fotoaparát Samsung ES95: zoštíhlený kompaktný fotoaparát prináša jednoduché fotenie pre každého.

Sam­sung ES95 je naj­nov­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý po­nú­ka skve­lé fo­tog­ra­fie pre kaž­dé­ho. S 16,2-me­ga­pixelo­vým sen­zo­rom a 5x op­tic­kým zoo­mom ga­ran­tu­je za­chy­te­nie krás­ne os­trých fo­tiek va­šich vý­ni­moč­ných mo­men­tov. Vi­deo­záz­nam s roz­lí­še­ním 1280 x 720p po­nú­ka ob­raz v kriš­tá­ľo­vo čis­tej kva­li­te.

Ele­gan­tná TFT LCD ob­ra­zov­ka s veľ­kos­ťou 67,5 mm (2,7 pal­cov) slú­ži na jed­no­du­ché pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií aj na ces­tách a je mož­né na nej ih­neď ozna­čiť naj­ob­ľú­be­nej­šie fo­tog­ra­fie a zdie­ľať ich s pria­teľ­mi a ro­di­nou, nech už ste za­chy­ti­li pr­vé krô­či­ky váš­ho di­eťa­ťa ale­bo pro­mó­ciu či svad­bu.

Fun­kcia Smart Auto auto­ma­tic­ky hod­no­tí a spra­co­vá­va ob­raz, kto­rý sa chys­tá­te od­fo­tiť a vy­be­rie naj­vhod­nej­ší zo 16tich pred­nas­ta­ve­ných mó­dov fo­toa­pa­rá­tu, me­dzi kto­ré pat­rí nap­rík­lad Portrét, Oh­ňos­troj ale­bo Zá­pad Sl­nka. Fun­kcia Ob­ject Trac­king AF po­má­ha za­chy­tiť čis­tý os­trý ob­raz aj v naj­ná­roč­nej­šom pros­tre­dí a spros­tred­ko­vať skve­lé ne­roz­ma­za­né ak­čné mo­men­tky.

Ino­vač­ný sys­tém Per­fect Portrait po­nú­ka rad fun­kcií, kto­ré po­má­ha­jú vy­tvo­riť skve­lé a bez­chyb­né fo­tog­ra­fie v kaž­dej si­tuá­cii. Re­ži­my ako nap­rík­lad Beau­ty shot okam­ži­te roz­jas­ní zob­ra­ze­nie váš­ho zá­be­ru auto­ma­tic­kým vy­re­tu­šo­va­ním ple­ti, od­strá­ne­ním kru­hov pod oča­mi, škvŕn a iných ne­do­ko­na­los­tí, tak­že bu­de vždy vy­ze­rať do­ko­na­le.

Smi­le shot roz­poz­ná, keď sa všet­ci fo­te­ní us­mie­va­jú, a po­tom ich auto­ma­tic­ky od­fo­tí, tak­že va­še sním­ky bu­dú vždy pl­né ži­vo­ta. Po­dob­ne Blink De­tec­tion Mo­de spoz­ná, ak kto­koľ­vek na portré­te má za­tvo­re­né oči a Red Eye Fix od­strá­ni ďal­ší čas­tý prob­lém fo­tog­ra­fií, a to čer­ve­né oči.

ES95 uro­bí ťaž­kú ​​prá­cu za vás a vy­tvo­rí fo­tog­ra­fie, kto­ré pria­te­lia a ro­di­na vy­ža­du­jú. Čas­to tak bu­de­te po­čuť ve­tu „Mo­hol by si, pro­sím, na tú­to fot­ku pou­žiť tvoj fo­toa­pa­rát?"

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie: Fo­toa­pa­rát Sam­sung ES95

Ob­ra­zo­vý sní­mač

16,2 efek­tív­nych me­ga­pixelov 1/2,3" CCD

Šošov­ka

5x Op­tic­ký Zoom, 25mm wide ang­le, F2.5(W) ~ 6.3(T)

IS

DIS

Dis­plej

67,5mm (2,7") TFT LCD ob­ra­zov­ka

ISO

Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Ob­raz

JPEG for­mát 16M, 14M, 12M šíře, 10M, 5M, 3M, 2M šíře, 1M

Vi­deo

MP4 (Vi­deo: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC)

1280x720 (30fps, 15fps), 640x480(30fps, 15fps), 320x240 (30fpss 15fps)

Vi­deo Out­put

AV

Pri­da­né fun­kcie

Smart Auto, Pic­tu­re-in-Pic­tu­re, Li­ve Pa­no­ra­ma, Con­ti­nuous Shot (kon­ti­nuál­ny zá­ber)

Wig Shot (len af­ric­ká ob­lasť),

Wi-Fi

N/A

Ba­lí­ček PC sof­tvér

i-Laun­cher

Pa­mäť

Mic­ro SD kar­ta (až 2GB), Mic­ro SDHC (až 8GB)

Ba­té­ria

BP70A

Roz­me­ry (ŠxVxH)

91,6 x 55,2 x 17,5 mm

Hmot­nosť

90,3 g (bez ba­té­rie)

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter