Samsung odhalil inteligentné fotoaparáty, ktoré používateľovi umožnia odfotiť a ihneď zdieľať jeho zážitky

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd, glo­bál­ny lí­der v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a kon­ver­gen­tných tech­no­ló­gií, uvie­dol vy­lep­še­nú Sam­sung Smart Ca­me­ru a Sam­sung WB250F/WB200F, WB800F, WB30F, DV150F a ST150F ako no­vin­ky v sé­rii WB mo­de­lov s dl­hým zoo­mom, DV sé­riu Dual View a ST sé­riu Sty­le Fea­tu­re fo­toa­pa­rá­tov. Tie pred­sta­vu­jú za­ria­de­nia, kto­ré kom­bi­nu­jú vy­so­ký op­tic­ký vý­kon a kla­sic­ký št­ýl so zvý­še­nou ko­nek­ti­vi­tou in­te­li­gen­tných fo­toa­pa­rá­tov.

Sam­sung roz­vi­nul ino­va­tív­nu Wi-Fi tech­no­ló­giu na vy­lep­še­nie svo­jich uz­ná­va­ných in­te­li­gen­tných fo­toa­pa­rá­tov vy­tvo­re­ním SMART CA­ME­RA 2.0. No­vé fun­kcie a vy­lep­še­nia umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľo­vi fo­tiť a zdie­ľať ob­ľú­be­né fo­tog­ra­fie okam­ži­te, čím re­vo­luč­ne me­nia mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty fo­toa­pa­rá­tu a umož­ňu­jú spot­re­bi­te­ľo­vi mať pl­nú kon­tro­lu nad ce­lým por­tfó­liom in­te­li­gen­tných fo­toa­pa­rá­tov.

Kon­cept 'One Click, Sym­pli­fy' umož­ňu­je pri­po­je­né­mu za­ria­de­niu bez­drô­to­vé pre­po­je­nie a bez­prob­lé­mo­vé zdie­ľa­nie ob­ráz­kov je­di­ným stla­če­ním tla­čid­la. Tá­to fun­kcia bo­la navr­hnu­tá bez opo­me­nu­tia pou­ží­va­te­ľov smart te­le­fó­nov a umož­ňu­je rých­lej­šie úp­ra­vy a nah­ra­nie na ďal­šie prís­tro­je vrá­ta­ne strá­nok so­ciál­nych sie­tí.

Zjed­no­du­še­ná ko­nek­ti­vi­ta je reali­tou pou­ží­va­te­ľov Sam­sung fo­toa­pa­rá­tu s Wi-Fi pri­po­je­ním. Fo­tog­raf te­raz mô­že zos­tať v spo­je­ní s ce­lým sve­tom vďa­ka vy­lep­še­ným vlas­tnos­tiam ale­bo s pou­ži­tím vý­hod bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia in­te­li­gen­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu s Wi-Fi. AutoS­ha­re umož­ňu­je zá­ro­veň uk­la­dať a od­osie­lať ob­rá­zok do in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu cez Wi-Fi ih­neď po od­fo­te­ní sním­ky. Umož­ní tak zá­lo­ho­vať a zdie­ľať cen­né spo­mien­ky v je­di­nom oka­mi­hu. Mož­nosť rých­le­ho pri­po­je­nia bo­la tiež za­pra­co­va­ná pria­mo na te­le in­te­li­gen­tných fo­toa­pa­rá­tov sa­mos­tat­ným tla­čid­lom Di­rect Link. Je­ho stla­če­ním sa mô­že auto­ma­tic­ky spus­tiť Wi-Fi a fo­tog­raf tak eš­te rých­lej­šie zdie­ľa fo­tog­ra­fie s pria­teľ­mi a ro­di­nou kde­koľ­vek na sve­te.

No­vá uni­kát­na fun­kcia Sam­sung SMART CA­ME­RA App. umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom smart te­le­fó­nov stiah­nuť ap­li­ká­ciu (dos­tup­ná ako pre An­droid tak pre iOS), pre­po­jiť in­te­li­gen­tné fo­toa­pa­rá­ty cez wi-fi a up­ra­vo­vať, zdie­ľať a zá­lo­ho­vať sním­ky vy­fo­te­né aj nie­koľ­ký­mi pri­po­je­ný­mi in­te­li­gen­tný­mi fo­toa­pa­rát­mi Sam­sung. SMART CA­ME­RA App. kom­bi­nu­je tri rôz­ne in­te­li­gen­tné ele­men­ty v jed­nom klik­nu­tí a in­teg­ru­je tak vy­lep­še­né vlas­tnos­ti Re­mo­te Viewfin­der a Mo­bi­le Link spo­loč­ne s no­vým nás­tro­jom AutoS­ha­re a pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľo­vi kon­tro­lu od za­čiat­ku do kon­ca.

„Sam­sung pev­ne ve­rí, že bu­dúc­nosť fo­tog­ra­fie le­ží v ko­nek­ti­vi­te. V ďal­šej fá­ze, in­te­li­gen­tné fo­toa­pa­rá­ty Sam­sun­gu, sa sna­ží pri­niesť neu­ve­ri­teľ­ný fo­tog­ra­fic­ký zá­ži­tok a vy­lep­še­né vlas­tnos­ti spo­je­né s vy­uži­teľ­nos­ťou bez­drô­to­vých fun­kcií. Či už ľah­ký a pre­nos­ný fo­toa­pa­rát s dl­hým zoo­mom ale­bo os­trý a štý­lo­vý duál­ny LCD mo­del, no­vé fo­toa­pa­rá­ty pred­sta­vu­jú­ce tú­to tech­no­ló­giu pri­ná­ša­jú aj kom­bi­ná­ciu kva­li­ty ob­ra­zu a ko­nek­ti­vi­ty, kto­rú dneš­ný spot­re­bi­teľ pot­re­bu­je," uvie­dol Myoung Sup Han, se­nior vice­pre­zi­dent a ve­dú­ci di­ví­zie Di­gi­tal Ima­ging Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Pred­sta­ve­nie Sam­sung WB250F
No­vá vlaj­ko­vá loď, fo­toa­pa­rát zo sé­rie WB s dl­hým zoo­mom, pou­ží­va­te­ľo­vi uľah­ču­je do­siah­nu­tie vý­ni­moč­nej kva­li­ty sním­ky s pou­ži­tím štý­lo­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu s kla­sic­kým di­zaj­nom. WB250F (a WB200F) sa mô­že poch­vá­liť vy­ni­ka­jú­cou op­tic­kou vý­kon­nos­ťou pre jed­no­du­ché za­chy­te­nie krás­nych fo­tog­ra­fií, 18x op­tic­kým zoo­mom, 14,2-Me­ga­pixelo­vým BSI CMOS (WB250F) ale­bo CCD (WB200F) sen­zo­rom a 24mm šo­šov­kou. Vy­tvo­re­ný v kla­sic­kom di­zaj­ne za­hŕňa hyb­rid­né do­ty­ko­vé roz­hra­nie skla­da­jú­ce sa z do­ty­ko­vej LCD ob­ra­zov­ky a pia­tich na­vi­gač­ných tla­či­diel, umož­ňu­je tak pou­ží­va­te­ľo­vi pou­ží­vať ov­lá­da­nie pod­ľa je­ho pre­fe­ren­cie. Pre fo­tog­ra­fov, kto­rí chcú zís­kať čo naj­viac, je tu aj mož­nosť pl­ne ma­nuál­ne­ho ov­lá­da­nia s ab­so­lút­nou kon­tro­lou nad nas­ta­ve­ním fo­toa­pa­rá­tu.

Pre jed­no­du­chú tvor­bu do­ko­na­lých fo­tog­ra­fií ma­jú no­vé WB fo­toa­pa­rá­ty aj mó­dy ako „Best Fa­ce", kto­rý auto­ma­tic­ky vy­be­rie naj­lep­ší vý­raz tvá­re zo sé­rie fo­tog­ra­fií, tak­že na sku­pi­no­vých fot­kách bu­dú všet­ci vy­ze­rať per­fek­tne. Rov­na­ko tak fun­kcia SMART Mo­de a Mo­tion Pho­to umož­ní pou­ží­va­te­ľo­vi do­siah­nuť pro­fe­sio­nál­nu kva­li­tu a krea­ti­vi­tu za akých­koľ­vek pod­mie­nok. S pri­da­ním Wi-Fi mož­nos­tí mô­žu pou­ží­va­te­lia zdie­ľať vy­so­ko kva­lit­né sním­ky rých­lo a ľah­ko. WB250F je eš­te dopl­ne­ný vy­sú­va­cím bles­kom a je dos­tup­ný v šty­roch štý­lo­vých far­bách: bie­lej, ko­bal­to­vo čier­nej, še­dej a čer­ve­nej.

No­vé mo­de­ly po­nú­ka­jú vy­lep­še­ný in­te­li­gent­ný fo­toa­pa­rát
WB800F je kla­sic­ký fo­toa­pa­rát s dl­hým zoo­mom, 21x op­tic­kým zoo­mom a 16,3-Me­ga­pixelo­vým BSI CMOS sen­zo­rom pre úžas­né fo­tog­ra­fie pri níz­kej in­ten­zi­te svet­la. Ten­to vy­so­ko­vý­kon­ný fo­toa­pa­rát má vsta­va­né hyb­rid­né uží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré fo­tog­ra­fo­vi umož­ňu­je vy­brať si ov­lá­da­nie cez do­ty­ko­vý dis­plej ale­bo päť na­vi­gač­ných tla­či­diel. WB800F bu­de dos­tup­ný v bie­lej, ko­bal­to­vo čier­nej a čer­ve­nej far­be.

WB30F je no­vý mi­ni mo­del ra­du s vlas­tnos­ťa­mi WB mo­de­lu, za­hŕňa­jú­ci­mi 10x op­tic­ký zoom a 24mm ši­ro­kouh­lú šo­šov­ku a ultra ten­ké te­lo, kto­ré je len 17 mm hru­bé. Extra fun­kcie ob­siah­nu­té v tom­to ten­kom apa­rá­te so štý­lo­vým di­zaj­nom za­hŕňa­jú Ma­gic Fra­me a Li­ve Pa­no­ra­ma, kto­ré pri­ná­ša­jú eš­te lep­ší zá­ži­tok z fo­te­nia. WB30F bu­de dos­tup­ný v bie­lej, čier­nej, čer­ve­nej, fia­lo­vej a ru­žo­vej far­be.

DV150F kom­bi­nu­je Wi-Fi ko­nek­ti­vi­tu s 1,48" pred­ným LCD, vďa­ka čo­mu je fo­te­nie auto­portré­tov jed­no­duch­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Per­fek­tné portré­ty je mož­né fo­tiť s pou­ži­tím fun­kcie DV150F Beau­ty Pa­let­te, kto­rá umož­ňu­je ap­li­ko­vať na fo­te­né­ho je­den z mno­hých Ma­ke-up úp­rav a okam­ži­te tak portrét pret­vo­riť. Na­vy­še, sé­ria krea­tív­nych fun­kcií, aký­mi je napr. Smart Fil­ter 3.0, Mo­tion Pho­to a Ma­gic Fra­me, zjed­no­du­ší tvor­bu za­ují­ma­vých a uni­kát­nych fo­tiek, kto­ré bu­de stáť za to zdie­ľať. Ob­ra­zo­vá tech­no­ló­gia DV150F, 16,2-Me­ga­pixelo­vý CCD sen­zor, F2,5 25mm jas­ná šo­šov­ka a 5x op­tic­ký zoom, pri­ná­ša vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu ob­ra­zu, kto­rý mô­že­te okam­ži­te zdie­ľať cez Wi-Fi. DV150F má štý­lo­vé hli­ní­ko­vé te­lo a je dos­tup­ný v pia­tich rôz­nych far­bách za­hŕňa­jú­cich sliv­ko­vú, li­met­ko­vo ze­le­nú ale­bo svet­lo­ru­žo­vú.

ST150F za­vr­šu­je rad no­vých in­te­li­gen­tných fo­toa­pa­rá­tov. S 5x op­tic­kým zoo­mom a 25mm šo­šov­kou je fo­te­nie jas­ných svet­lých fo­tiek ľah­ké a 16,2-Me­ga­pixelo­vý CCD sen­zor pri­ná­ša os­tré a čis­té vý­sled­ky. Wi-Fi ko­nek­ti­vi­ta umož­ňu­je zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií a ich nah­rá­va­nie na so­ciál­ne mé­diá pria­mo „za po­cho­du" a pred­sta­vu­je per­fekt­ný a ľah­ko pri­po­ji­teľ­ný fo­toa­pa­rát pre ama­tér­skych fo­tog­ra­fov a krea­tív­ne oso­by. Dos­tup­ný bu­de v šty­roch far­bách a pri­ne­sie je­di­neč­nú jed­no­du­chosť pou­ži­tia, fo­te­nie a zdie­ľa­nie skve­lých sní­mok.

Pro­sím, nav­štív­te náš stá­nok a za­ži­te na vlas­tnej ko­ži tech­no­ló­gie bu­dúc­nos­ti. Pro­duk­to­vý rad Sam­sung je vy­sta­ve­ný od 8. do 11. ja­nuá­ra v stán­ku #12004 v Cen­tral Hall v Kon­gre­so­vom cen­tre v Las Ve­gas.

Všet­ky de­tai­ly, vi­deá a ob­ráz­ky pro­duk­tov sú dos­tup­né na: www.sam­sun­gces.com ale­bo tiež na mo­bil­nej sie­ti na: m.sam­sun­gces.com.

Zá­znam z tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Sam­sung a Sam­sung To­morrow TV CES 2013 Spe­cials (Špe­ciál Sam­sung TV za­jtraj­ška CES 2013) je umies­tne­ná na blo­gu Sam­sung To­morrow: glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com ale­bo na http://youtu­be.com/Sam­sun­gTo­morrow.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter