Novinky SHARP sú v znamení Ultra HD displejov a nových technológií

Na veľtr­hu Con­su­mer Elec­tro­nic Show 2013 v Las Ve­gas spo­loč­nosť Sharp pred­sta­vi­la množ­stvo ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií a no­vi­niek z ob­las­ti dis­ple­jov a audio sys­té­mov. Me­dzi no­vin­ka­mi ne­chý­ba­jú no­vé te­le­ví­zo­ry z ra­du AQUOS, či mo­ni­tor s Ultra HD roz­lí­še­ním. Už pred ro­kom Sharp uvie­dol tech­no­ló­giu zob­ra­zo­va­nia s ozna­če­ním 8K. Tá po­nú­ka roz­lí­še­nie 7680 x 4320 a na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cii bo­la na­ži­vo de­monštro­va­ná na te­le­ví­zo­re s uh­lo­prieč­kou 85 pal­cov.

Pr­vou z už dos­tup­ných tech­no­ló­gií je IG­ZO (In­dium Gallium Zinc Oxide). Tá nah­rá­dza prie­mys­lo­vý štan­dard­ný amorf­ný si­li­kó­no­vý ma­te­riál pou­ží­va­ný v ak­tív­nej vrstve ten­kovrstvo­vých tran­zis­to­rov (TFT). IG­ZO pri­ná­ša no­vé mož­nos­ti pre prá­cu s do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi. Me­dzi hlav­né vý­ho­dy tej­to tech­no­ló­gie pat­rí veľ­mi vy­so­ké roz­lí­še­nie a jas, vý­raz­ne niž­šia spot­re­ba ener­gie aj vy­so­ko pres­ná od­oz­va do­ty­ku. Tá­to tech­no­ló­gia je bež­ne im­ple­men­to­va­ná do vy­bra­ných dis­ple­jov a mo­ni­to­rov spo­loč­nos­ti Sharp, kto­ré sú k dis­po­zí­cii už dnes.

Ultra HD a in­tui­tív­ny dis­plej s IG­ZO
Veľtrh CES 2013 pre­bie­ha v zna­me­ní Ultra HD roz­lí­še­nia, pred tým zná­me­ho ako 4K. Sharp od­ha­lil pro­fe­sio­nál­ne LCD mo­ni­to­ry PN-K321 a pro­to­typ do­ty­ko­vé­ho mo­ni­to­ra dis­po­nu­jú­ce­ho tech­no­ló­giou IG­ZO spo­lu s Ultra HD roz­lí­še­ním 4K × 2K (3840 × 2160 pixelov). Mo­ni­to­ry ma­jú tiež ak­tuál­ne naj­ten­ší di­zajn, iba 35mm. Pro­to­typ do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky s IG­ZO tech­no­ló­giou zvlád­ne až de­sať do­ty­ko­vých bo­dov. Uží­va­te­ľom tak pri do­ty­ku ob­ra­zov­ky umož­ní viac gest na­raz. Up­lat­ne­nie náj­de pre­dov­šet­kým pri zob­ra­zo­va­ní a pre­po­jo­va­ní sní­mok, gra­fi­ky a kom­plexných vi­zuál­nych pr­vkov, ale­bo pri tvor­be ar­chi­tek­to­nic­kých návr­hov. Sharp pred­sta­vil tiež dvo­ji­cu tech­no­ló­gií pre Ultra HD roz­lí­še­nie. Ich uve­de­nie na trh sa us­ku­toč­ní v prie­be­hu toh­to ro­ku.

ICC Pu­rios: Vy­vi­nu­té v spo­lup­rá­ci s I-cu­bed Re­search Cen­ter Inc., ICC Pu­rios kom­bi­nu­je Ultra HD roz­lí­še­nie a gra­fic­ký pro­ce­sor ICC (in­teg­ra­ted cog­ni­ti­ve creation), kto­rý rep­ro­du­ku­je „kog­ni­tív­ny" pro­ces, po­mo­cou kto­ré­ho ľud­ský mo­zog inter­pre­tu­je jed­no­du­ché sti­mu­ly. Pou­ži­tie toh­to je­di­neč­né­ho pro­ce­su umož­ňu­je po­dob­nú hĺbku, zr­ni­tosť a per­spek­tí­vu to­ho, čo ľu­dia vi­dia pri pria­mom poh­ľa­de na ob­jekt. Ob­raz tak pô­so­bí veľ­mi realis­tic­ky. ICC Pu­rios je pr­vý dis­plej na sve­te, kto­rý spl­nil 400 tes­tov ne­vyh­nut­ných pre zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­cie THR® 4K. Dis­plej tak spĺňa nie­len nor­mo­va­ný vý­kon, ale zá­ro­veň spros­tred­kú­va ob­sah zod­po­ve­da­jú­ci pô­vod­né­mu HD ob­ra­zu.

AQUOS Ultra HD: Sharp pred­sta­vil aj pro­to­typ AQUOS Ultra HD TV. No­vá veľ­ká ob­ra­zov­ka s ozna­če­ním AQUOS dis­po­nu­je nie­len Ultra HD roz­lí­še­ním, ale pred­sta­vu­je tiež no­vú tech­no­ló­giu, tzv. mo­tý­lie oko, kto­rá vir­tuál­ne eli­mi­nu­je osl­ne­nie a sú­čas­ne za­cho­vá­va fa­reb­né chve­nie.

Rad AQUOS LED TV pre rok 2013 sa ra­dí do ka­te­gó­rie tzv. smart te­le­ví­zo­rov, vďa­ka kto­rým je mož­né nap­rík­lad sur­fo­vať na inter­ne­te. Mo­de­ly bu­dú k dis­po­zí­cii v uh­lo­prieč­kach 60, 70, 80 a 90 pal­cov. Ide o naj­väč­šie bež­ne dos­tup­né LED TV.

Dvo­ji­ca rep­ro­sús­tav pre TV i mo­bil­né za­ria­de­nia
V du­chu ino­vá­cie a pok­ro­či­lých tech­no­ló­gií bo­la pred­sta­ve­ná aj dvo­ji­ca audio pro­duk­tov. Pr­vou je audio­sys­tém navr­hnu­tý pre pou­ži­tie vý­hrad­ne s te­le­ví­zor­mi v uh­lo­prieč­ke 60 a viac pal­cov. Sys­tém po­nú­ka čis­tý a vý­kon­ný zvuk pros­tred­níc­tvom dvoch rep­ro­bed­ní a bez­drô­to­vé­ho subwoofe­ru s cel­ko­vým vý­ko­nom 310 wat­tov. Dru­hým pro­duk­tom je mo­der­ný pre­nos­ný audio sys­tém GX-M10. Dis­po­nu­je vsta­va­ným CD preh­rá­va­čom a do­ko­va­cou sta­ni­cou pre iP­ho­ne, iPod a iPad. Mož­né je aj pri­po­je­nie pre mik­ro­fón a k dis­po­zí­cii sú tiež vstu­py pre gi­ta­ru s kon­tro­lou úrov­ne vstu­pu. Cel­ko­vý vý­kon audio sys­té­mu GX-M10 je 100W a mô­že­me ho pou­ží­vať aj za pou­ži­tia ba­té­rie.

Tech­no­ló­gie blíz­ke bu­dúc­nos­ti
Spo­loč­nosť Sharp na veľtr­hu v Las Ve­gas pred­sta­vi­la aj no­vú ge­ne­rá­ciu tech­no­ló­gie Quat­tron. Pou­ži­tie špe­cia­li­zo­va­né­ho spra­co­va­nia sub-pixelo­vé­ho sig­ná­lu na čer­ve­no-ze­le­no-mod­ro-žl­tom pixelo­vom pa­ne­ly Quat­tron umož­ní ov­lá­da­nie a pou­ži­tie tých­to fa­rieb in­di­vi­duál­ne. To umož­ní rep­ro­duk­ciu dvo­ji­té­ho roz­lí­še­nia v jed­nom sin­gu­lár­nom pix­li. V dôs­led­ku tej­to fun­kcie mô­že bu­dú­ca ge­ne­rá­cia Quat­tron zvý­šiť efek­tív­ne roz­lí­še­nie pa­ne­lu 1080p na Ultra HD pre vi­deo a sním­ky, rov­na­ko ako pre text webo­vých strá­nok. Bu­dú­ca ge­ne­rá­cia tech­no­ló­gie Quat­tron ob­sa­hu­je aj spra­co­va­nie špe­cia­li­zo­va­né­ho sig­ná­lu pre pre­chod sním­ky z 1080p na 4K. Spo­loč­nosť Sharp oča­ká­va uve­de­nie pro­duk­tov s bu­dú­cou ge­ne­rá­ciou tech­no­ló­gie v ro­ku 2014.

Viac in­for­má­cií oh­ľa­dom spo­loč­nos­ti Sharp na CES 2013 náj­de­te na www.Shar­pU­SA.com/CES­news

Zdroj: SharpOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter