ČR: NETGEAR predstavil na veľtrhu CES 2013 nové produkty a technológie pre inteligentné siete

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, před­sta­vi­la no­vin­ky pro bu­do­vá­ní in­te­li­gen­tních sí­tí. No­vé pro­duk­ty by­ly uve­de­ny u příle­ži­tos­ti tis­ko­vé kon­fe­ren­ce ko­na­né při za­há­je­ní me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu spotřeb­ní elek­tro­ni­ky Con­su­mer Elec­tro­nics Show (CES) 2013 v Las Ve­gas. Spo­leč­nost NET­GEAR uká­za­la no­vé Wi-Fi, sí­ťo­vé a mul­ti­me­diál­ní pro­duk­ty, kte­ré potvr­zu­jí je­jí po­zi­ci líd­ra v ob­las­ti tech­no­lo­gií, vy­lep­šu­jí­cích mož­nos­ti sí­ťo­vé infra­struk­tu­ry a zvy­šu­jí­cích uži­va­tel­ský kom­fort.

NET­GEAR se na ve­letr­hu CES rovněž sta­la dvoj­ná­sob­ným dr­ži­te­lem ocenění v ka­te­go­riích nej­pres­tižnější soutěže 2013 CES In­no­va­tions De­sign and En­gi­nee­ring Awards dí­ky ka­meře Vue­Zo­ne® Add-On Night Vi­sion Ca­me­ra (VZCN2060) a mul­ti­me­diál­ní­mu přeh­rá­va­či NeoTV® MAX Strea­ming Player (NTV300SL).

„Spo­leč­nost NET­GEAR se od své­ho vzni­ku sna­ží po­má­hat uži­va­telům zjed­no­du­šit a zkva­lit­nit prá­ci se sítěmi. Dí­ky no­vým mo­bil­ním za­říze­ním, kte­rá pod­po­ru­jí spo­lup­rá­ci s clou­do­vým prostředím, lze ny­ní roz­šířit mož­nos­ti sítě ze zá­klad­ních fun­kcí po vel­mi pok­ro­či­lé," řekl Pat­rick Lo, ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti NET­GEAR. „Le­tos před­sta­vu­je­me v rám­ci ve­letr­hu CES nej­pok­ro­či­lej­ší fun­kce pro tran­spa­ren­tní připo­je­ní a sprá­vu do­má­cí sítě, spo­lu se ši­ro­kým spek­trem mo­bil­ních za­říze­ní a ap­li­ka­cí na­bí­ze­jí­cích sle­do­vá­ní, sprá­vu a nas­ta­ve­ní sítě. Vy­ni­ka­jí maximál­ním vý­ko­nem, snad­nou pou­ži­tel­nos­tí i spo­leh­li­vos­tí, kte­ré od spo­leč­nos­ti NET­GEAR zá­kaz­ní­ci oče­ká­va­jí. Po­má­há­me uži­va­telům připo­jit TV k inter­ne­tu, roz­šířit pok­ry­tí sítě či od­kud­ko­li prostřed­nic­tvím clou­du sle­do­vat, co se děje v do­mác­nos­ti. Na­ším cí­lem je na­bíd­nout uži­va­telům mož­nost vy­bu­do­vat z je­jich do­mác­nos­ti nej­chytřej­ší by­ty či do­my v je­jich oko­lí."

Sle­do­vá­ní do­má­cí sítě a strea­mo­vá­ní ne­job­lí­benější­ho ob­sa­hu
NET­GEAR roz­šířil pro­duk­to­vou řadu vi­deo za­říze­ní NET­GEAR Vue­Zo­ne Ho­me Mo­ni­to­ring o ka­me­ru NET­GEAR Vue­Zo­ne Add-On Night Vi­sion Ca­me­ra (VZCN2060), kte­rá zís­ka­la ocenění 2013 CES In­no­va­tions Award. Je­jí sou­čás­tí je jed­nak vý­kon­ná infra­čer­ve­ná lam­pa a jed­nak vlas­tní uni­kát­ní ka­me­ra pro noč­ní vidění. Ta­to no­vin­ka je vhod­ná pro den­ní i noč­ní pou­ži­tí a na­bí­zí mi­mo ji­né auto­ma­tic­kou de­tek­ci po­hy­bu, zá­znam vy­bra­ných udá­los­tí či za­sí­lá­ní upo­zornění mai­lem. Za­zna­me­na­ná vi­dea lze přeh­rát od­kud­ko­li na chyt­rých te­le­fo­nech či tab­le­tech App­le iOS ne­bo Goog­le An­droid, stejně ja­ko na běžných PC a Mac po­čí­ta­čích. Uži­va­te­lé dí­ky ní mo­hou vy­užít smar­tpho­ne pro kon­tro­lu dě­tí, se­niorů, do­má­cích „maz­líčků", chat či třeba ce­lých areálů fi­rem od­kud­ko­li a kdy­ko­li. Ví­ce in­for­ma­cí je k dis­po­zi­ci na webu www.net­gear.com/nig­htvi­sion.

Stá­va­jí­cí fun­kční zá­klad­na mul­ti­me­diál­ních přeh­rá­vačů NET­GEAR NeoTV, NeoTV PRO a NeoTV MAX by­la roz­šířena nej­novější­mi tech­no­lo­gie­mi za­sa­ze­ný­mi do mo­de­lu NET­GEAR NeoTV PRI­ME s Goog­le TV (GTV100). Ten­to přís­troj po­su­nu­je mož­nos­ti vy­uží­vá­ní di­gi­tál­ních mul­ti­mé­dií od pou­hé­ho sle­do­vá­ní vi­dea či TV na no­vou úro­veň. Uži­va­te­lé ma­jí k dis­po­zi­ci snad­né vy­hle­dá­ní po­pu­lár­ních pořadů (bez oh­le­du na to, zda se jed­ná o TV, strea­mo­va­né pořady, ap­li­ka­ce ne­bo webo­vé strán­ky) prostřed­nic­tvím je­di­né­ho kom­pak­tní­ho přeh­rá­va­če NeoTV. Mo­del NeoTV PRI­ME umož­ňu­je vy­uží­vat ši­ro­ké spek­trum ap­li­ka­cí z ob­cho­du Goog­le Play a pos­ky­tu­je on­li­ne přís­tup do neus­tá­le se rozrůsta­jí­cí mul­ti­me­diál­ní kni­hov­ny za­hr­nu­jí­cí fil­my, TV se­riá­ly ne­bo hu­deb­ní kli­py z po­pu­lár­ních slu­žeb Net­flix, Ama­zon In­stant Vi­deo, HBO Go, Crack­le, Flixter, Rhap­so­dy, Pan­do­ra a řady dal­ších. Ví­ce in­for­ma­cí o přeh­rá­va­či NeoTV PRI­ME s Goog­le TV lze naj­ít na webu www.net­gear.com/gtv100.

NET­GEAR ta­ké přidal no­vý ka­nál Sling Me­dia's SlingPlayer®, kte­rým roz­šířil ši­ro­ké spek­trum sto­vek stá­va­jí­cích hu­deb­ních ka­nálů dos­tup­ných v přeh­rá­va­čích NET­GEAR NeoTV Strea­ming Player - NeoTV (NTV300), NeoTV PRO (NTV300S), NeoTV MAX (NTV300SL), kte­rý obdr­žel ocenění 2013 CES In­no­va­tions Award, či v ak­tuálně před­sta­ve­ném NeoTV PRI­ME s Goog­le TV (GTV100). Dí­ky kom­bi­na­ci přís­trojů NET­GEAR NeoTV Strea­ming Player atech­no­lo­gie Slin­gbox® mo­hou uži­va­te­lé sle­do­vat ob­lí­be­né te­le­viz­ní pořady, spor­tov­ní udá­los­ti, nah­ra­né vy­sí­lá­ní ne­bo pré­mio­vé fil­my na kte­rém­ko­li te­le­vi­zo­ru s inter­ne­to­vým připo­je­ním. Ví­ce in­for­ma­cí o přeh­rá­va­čích řady NeoTV Strea­ming Players je k dis­po­zi­ci na webu www.net­gear.com/lan­ding/stream/tv/#neotv.

Přís­tup k zá­bavě v do­má­cí sí­ti a na mo­bil­ních za­říze­ních prostřed­nic­tvím clou­du
Dal­ší no­vin­kou spo­leč­nos­ti NET­GEAR uve­de­nou na ve­letr­hu CES 2013 se stal uni­ver­zál­ní dvou­pás­mo­vý Wi-Fi Ran­ge Exten­der (WN3500RP) s mož­nos­tí mon­tá­že na zeď. Jed­ná se o za­říze­ní roz­šiřují­cí šířku Wi-Fi pás­ma, do­sah Wi-Fi sítě a pos­ky­tu­jí­cí vy­lep­še­né připo­je­ní mo­bil­ních za­říze­ní. Ten­to přís­troj je rovněž pr­vním exten­de­rem, kte­rý může být sou­časně připo­jen i k rep­ro­sous­tavě pro strea­mo­vá­ní zvu­ku prostřed­nic­tvím tech­no­lo­gie AirPlay® ze za­říze­ní iP­ho­ne® a iPad® či z chyt­rých te­le­fonů se sys­té­mem An­droid™ pod­po­ru­jí­cích tech­no­lo­gii DL­NA®. Ví­ce in­for­ma­cí o exten­de­ru WN3500RP a os­tat­ních Wi-Fi exten­de­rech NET­GEAR lze naj­ít na strán­kách www.net­gear.com/ho­me/pro­ducts/wire­less-ran­ge-exten­ders/WN3500RP.aspx, resp. www.net­gear.com/ho­me/pro­ducts/wire­less-ran­ge-exten­ders/.

Pro ještě snaz­ší sprá­vu do­má­cí sítě ozná­mil NET­GEAR na ve­letr­hu CES něko­lik dal­ších vy­lep­še­ní své ap­li­ka­ce NET­GEAR Ge­nie®, kte­rá umož­ňu­je ele­gan­tní sle­do­vá­ní a kon­fi­gu­ra­ci sí­ťo­vých prvků prostřed­nic­tvím po­čí­ta­če ne­bo mo­bil­ní­ho za­říze­ní. Uti­li­tu lze zdar­ma stáh­nout ze strá­nek www.net­gear.com/ge­nie, Goog­le Play či App Sto­re. Ap­li­ka­ci NET­GEAR Ge­nie si již stáh­lo a nain­sta­lo­va­lo ví­ce než mi­lion uži­va­telů z ce­lé­ho svě­ta.

Ap­li­ka­ce NET­GEAR Ge­nie bu­de během nej­bliž­ších týdnů ak­tua­li­zo­vá­na o ta­to vy­lep­še­ní:

  • NET­GEAR Ge­nie EZ Mo­bi­le Con­nect pro snad­né připo­je­ní smar­tphonů ne­bo tab­letů návštěvníků k va­ší do­má­cí Wi-Fi sí­ti - pou­hým jed­no­du­chým nač­te­ním QR kó­du z ob­ra­zov­ky uti­li­ty Ge­nie bez nut­nos­ti vlo­že­ní SSID. Jed­ná se o nej­ry­chlej­ší a nej­jed­no­duš­ší ces­tu k bez­drá­to­vé­mu připo­je­ní k ce­lé do­má­cí sí­ti ne­bo pou­ze Wi-Fi sí­ti pro hos­ty s ome­ze­ním přís­tu­pu.
  • Fun­kce Tur­boT­ran­sfer pro jed­no­du­ché a rych­lé sdí­le­ní sou­borů a slo­žek napříč různý­mi po­čí­ta­či a mo­bil­ní­mi za­říze­ní­mi v do­má­cí sí­ti po­mo­cí jed­no­du­ché­ho přeta­že­ní od­po­ví­da­jí­cích ikon (sys­tém drag-and-drop) ne­bo vý­běrem po­ža­do­va­ných za­říze­ní ze sez­na­mu dos­tup­ných přís­trojů v rám­ci do­má­cí sítě.
  • Pok­ro­či­lá ana­lý­za Wi-Fi prostřed­nic­tvím za­říze­ní se sys­té­mem An­droid umož­ní sle­do­vat sí­lu sig­ná­lu bez­drá­to­vé­ho připo­je­ní v do­mác­nos­ti a vy­hnout se ru­še­ní od okol­ních sí­tí.
  • Mo­bil­ní ap­li­ka­ce My­Me­dia™ na­bíd­ne roz­šířené mož­nos­ti sur­fo­vá­ní a proh­lí­že­ní fo­tog­ra­fií pro snaz­ší na­le­ze­ní, ov­lá­dá­ní a sdí­le­ní fo­tog­ra­fií či dal­ších mul­ti­me­diál­ních sou­borů.
  • Ro­di­čov­ská kon­tro­la umož­ní nas­ta­vit různá pra­vid­la pro připo­je­ní kaž­dé­ho po­čí­ta­če, smar­tpho­nu či tab­le­tu v do­má­cí sí­ti.
  • No­vé fun­kce Powerli­ne Network MAP umož­ní sle­do­vat powerli­ne za­říze­ní v do­má­cí sí­ti, měřit rych­lost a up­ra­vit je­jich nas­ta­ve­ní.

Maximál­ní ko­nek­ti­vi­ta do­mác­nos­tí
V ro­ce 2012 před­sta­vil NET­GEAR ja­ko pr­vní vý­rob­ce bez­drá­to­vé rou­te­ry, kte­ré vy­uží­va­jí nad­ča­so­vou tech­no­lo­gii 802.11ac. V ro­ce 2013 roz­šíří NET­GEAR mož­nos­ti vy­uži­tí těchto pro­duktů přidá­ním no­vé tech­no­lo­gie Beam­for­ming, kte­rá by­la rovněž před­sta­ve­na na ve­letr­hu CES 2013. Tech­no­lo­gie NET­GEAR Beam­for­ming do­ká­že roz­poz­nat po­zi­ci bez­drá­to­vé­ho za­říze­ní v sí­ti a nasměro­vat přímo na něj Wi-Fi sig­nál, a to při průběžné kon­tro­le a sle­do­vá­ní po­hy­bu­jí­cích se za­říze­ní, napřík­lad mo­bil­ních te­le­fonů či tab­letů. Dí­ky to­mu­to přís­tu­pu bu­de u kaž­dé­ho bez­drá­to­vé­ho za­říze­ní za­jištěna op­ti­mál­ní sí­la Wi-Fi sig­ná­lu, za­jiš­ťu­jí­cí nej­lep­ší vý­kon a nej­spo­leh­livější připo­je­ní. Me­zi pro­duk­ty NET­GEAR s pod­po­rou tech­no­lo­gií 802.11ac a Beam­for­ming patří Wi-Fi rou­ter R6300, Wi-Fi rou­ter R6200 a dvou­pás­mo­vý Wi-Fi USB adap­tér A6200. Ví­ce in­for­ma­cí o tech­no­lo­giích 802.11ac i Beam­for­ming lze naj­ít na webu www.net­gear.com/lan­ding/80211ac/.

NET­GEAR rovněž roz­šířil pro­duk­to­vou řadu 802.11ac ADSL2+ mo­dem rou­terů a před­sta­vil mo­del Wi-Fi mo­dem rou­ter D6200 na­bí­zí Wi-Fi pá­té ge­ne­ra­ce (5G Wi-Fi) s rych­los­tmi do­sa­hu­jí­cí­mi přib­ližně 300 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 2,4 GHz (802.11n) a 867 Mb/s ve frek­ven­čním pás­mu 5 GHz (802.11ac) spo­lu s větším pok­ry­tím. Sa­mozřej­mos­tí je zpětná kom­pa­ti­bi­li­ta se stan­dar­dy 802.11a/b/g/n, jed­ná se tak o ideál­ní za­říze­ní pro umístění do nej­mo­dernějších sí­tí.

Mo­dem rou­ter NET­GEAR D6200 je vhod­ný pro hra­ní HD her a strea­mo­vá­ní vi­dea v do­mác­nos­ti, ob­sa­hu­je sa­mos­tat­ný gi­ga­bi­to­vý et­her­ne­to­vý WAN port, lze jej připo­jit k op­tic­ké­mu i ka­be­lo­vé­mu inter­ne­tu. Me­zi ka­be­lo­vým, op­tic­kým a ADSL připo­je­ním lze přepí­nat bez nut­nos­ti změ­ny nas­ta­ve­ní do­má­cí sítě či nah­ra­ze­ní stá­va­jí­cí­ho rou­te­ru. Ví­ce in­for­ma­cí o Wi-Fi mo­dem rou­te­ru D6200 je k dis­po­zi­ci na strán­ce www.net­gear.comD6200.

Na ve­letr­hu CES uká­za­la spo­leč­nost NET­GEAR i pr­vní pro­dukt z ka­te­go­rie Hyb­rid Networ­king. Je za­lo­žen na stan­dar­du IEEE 1905, kte­rý kom­bi­nu­je flexibi­li­tu bez­drá­to­vé­ho připo­je­ní (Wi-Fi 802.11n) s vý­ko­nem ka­be­lo­vé­ho připo­je­ní (powerli­ne). Tech­no­lo­gie Hyb­rid Networ­king na­bí­zí pok­ro­či­lé fun­kce v po­době fai­lo­ve­ru, roz­lo­že­ní zá­těže, auto­ma­tic­ky or­ga­ni­zo­va­ných sí­tí a ag­re­ga­ce. Před­sta­vu­je uni­kát­ní řeše­ní pro lep­ší pok­ry­tí a vy­šší rych­lost i kva­li­tu slu­žeb - právě ty­to pa­ra­met­ry jsou kri­tic­ké při pro­ce­su zpra­co­vá­ní ob­jem­ných vi­deí ne­bo více­ná­sob­ných připo­je­ních k inter­ne­tu v do­mác­nos­tech.

Spo­leč­nost NET­GEAR na CE­Su dá­le uved­la dvo­ji­ci powerli­ne pro­duktů. Sa­da NET­GEAR Mu­sic Exten­der (XAUB2511) před­sta­vu­je uni­kát­ní řeše­ní vy­uží­va­jí­cí tech­no­lo­gii AirPlay® pro bez­drá­to­vé přeh­rá­vá­ní hud­by z po­čí­ta­če, chyt­ré­ho te­le­fo­nu ne­bo smar­tpho­nu. Mo­del NET­GEAR Powerli­ne 500 Wi-Fi Ac­cess Point Kit (XWNB5201) za­sep­romění kte­rou­ko­li zá­suv­ku na Wi-Fi přís­tu­po­vý bod; vy­uží­vá 500Mb/s powerli­ne tech­no­lo­gii a je tak ideál­ní k roz­šíření Wi-Fi připo­je­ní skr­ze zdi a pod­la­hy či připo­je­ní tab­letů, no­te­booků a smar­tphonů k rych­lé­mu bez­drá­to­vé­mu inter­ne­tu. Ví­ce in­for­ma­cí lze naj­ít na webu www.net­gear.com/ho­me/pro­ducts/powerli­ne-and-coax/.

Pos­ky­to­va­te­lé slu­žeb si vy­bí­ra­jí NET­GEAR
Vy­so­ko­ry­chlos­tní pro­duk­ty NET­GEAR před­sta­vu­jí pr­vní vol­bu mno­ha re­gio­nál­ních pos­ky­to­va­telů slu­žeb a sys­témů, předev­ším dí­ky snad­né in­sta­la­ci a roz­sáh­lé pod­poře. Na ve­letr­hu CES před­sta­vi­la spo­leč­nost NET­GEAR no­vou in­teg­ro­va­nou tech­no­lo­gic­kou plat­for­mu Neo­Me­dia™ pro mul­ti­me­diál­ní brá­ny vy­uží­va­jí­cí ap­li­ka­ci Maelstrom® od spo­leč­nos­ti Di­gi­tal Keys­to­ne (www.di­gi­tal­keys­to­ne.com), vý­znam­né­ho glo­bál­ní­ho dis­tri­bu­to­ra softwaru. Neo­Me­dia na­bí­zí uni­kát­ní plat­for­mu, kte­rá za­jiš­ťu­je vy­sí­lá­ní a zob­ra­ze­ní osob­ní­ho ob­sa­hu na různých ob­ra­zov­kách a dis­ple­jích bez nut­nos­ti pou­ži­tí softwaru třetích stran v kon­co­vých za­říze­ních zá­kaz­níků (Cus­to­mer Pre­mi­se Equip­ment, CPE).

Kon­fe­ren­ce spo­leč­nos­ti NET­GEAR na ve­letr­hu CES
Spo­leč­nost NET­GEAR pořádá na ve­letr­hu CES dvě klí­čo­vé kon­fe­ren­ce. Ve Sto­ra­ge Vi­sions, kte­rá proběhla7. led­na, před­sta­vil Matt Pah­nke no­vé mož­nos­ti do­má­cích a pod­ni­ko­vých da­to­vých úlo­žišť, s důra­zem na je­jich no­vé příno­sy pro or­ga­ni­za­ce, zá­lo­ho­vá­ní, sdí­le­ní a sprá­vu dat. V rám­ci De­ve­lo­per Uni­ver­si­ty, kte­rá proběhne 10. led­na od 15:30 v mís­tnos­ti S228 v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter, před­sta­ví Ce­dar Mi­laz­zo plat­for­mu NET­GEAR Smart Network, jenž vý­vo­jářům umož­ní vy­těžit maximum z lo­kál­ních i clou­do­vých ap­li­ka­cí pro za­říze­ní kon­co­vých uži­va­telů i or­ga­ni­za­cí, ty­pic­ky mo­de­my, rou­te­ry či da­to­vá úlo­žiště NAS.

Dopl­ňu­jí­cí in­for­ma­ce
Ví­ce in­for­ma­cí o no­vin­kách spo­leč­nos­ti NET­GEAR z ve­letr­hu CES je k dis­po­zi­ci na strán­kách www.net­gear.com/about/press-re­lea­ses/.De­tail­ní úda­je o pro­duk­tech a služ­bách pro kon­co­vé uži­va­te­le, pod­ni­ko­vé zá­kaz­ní­ky i pos­ky­to­va­te­le slu­žeb lze naj­ít na webu www.net­gear.com.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter