Tablet Sony Xperia S žne úspechy na svetových súťažiach

No­vý tab­let Xpe­ria S z di­el­ne So­ny zís­kal dva vý­znam­né pro­duk­to­vé oce­ne­nia. Pr­vým je ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii CES In­no­va­tion Award, za ním nas­le­du­je oce­ne­nie - iF pro­duct de­sign award 2013.

Ude­le­nie oce­ne­ní pre tab­let So­ny Xpe­ria S je pre spo­loč­nosť So­ny vý­zvou
i zá­väz­kom zá­ro­veň. „Pres­tíž­ne ne­zá­vis­lé me­dzi­ná­rod­né oce­ne­nie iF pro­duct de­sign award je viac než 50 ro­kov sym­bo­lom prep­ra­co­va­né­ho di­zaj­nu a pok­ro­ko­vé­ho spô­so­bu mys­le­nia", vra­ví To­máš Hr­zán, Tra­de Mar­ke­ting Ma­na­ger VAIO, Czech Re­pub­lic & Slo­va­kia. „Potvr­dzu­je tak dl­ho­do­bú stra­té­giu So­ny, kto­rú pre svo­je pro­duk­ty napĺňa­me už de­siat­ky ro­kov. A to­tiž, že ori­gi­nál­ny a so­fis­ti­ko­va­ný di­zajn v kom­bi­ná­cii s pok­ro­či­lý­mi tech­no­lo­gic­ký­mi ino­vá­cia­mi je pre dneš­né­ho spot­re­bi­te­ľa sku­toč­ne veľ­mi dô­le­ži­tý. Vďa­ka ne­mu pro­duk­ty znač­ky So­ny jed­noz­nač­ne vy­čnie­va­jú z da­vu."

Znám­ka kva­li­ty a ino­vá­cie = CES In­no­va­tion Award
Pres­tíž­ne oce­ne­nie CES In­no­va­tion Award ude­ľu­je aso­ciá­cia CEA (Con­su­mer Elec­tro­nics As­so­ci­taon), us­po­ria­da­teľ naj­väč­šej sve­to­vej vý­sta­vy spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES. Oce­ne­nie za vý­znam­né po­či­ny v pro­duk­to­vom di­zaj­ne a tech­no­ló­giách sú ude­ľo­va­né naj­lep­ším pro­duk­tom už viac než 30 ro­kov. Po­ro­tu sú­ťa­že CES In­no­va­tion De­sign Award tvo­ria pop­red­ní od­bor­ní­ci a ne­zá­vis­lí di­zaj­né­ri, in­ži­nie­ri a no­vi­ná­ri z ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kto­rí hod­no­tia jed­not­li­vé pro­duk­ty z rôz­nych ka­te­gó­rií z hľa­dis­ka ino­vá­cií. Oce­ne­nie je dl­ho­do­bo vní­ma­né ako znám­ka kva­li­ty naj­lep­ších pro­duk­tov v ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky.

Fun­kčnosť, de­sign a ino­vá­cie = iF pro­duct de­sign award
Oce­ne­nie iF pro­duct de­sign award je kaž­do­roč­ne ude­ľo­va­né pro­duk­tom, kto­ré v se­be kom­bi­nu­jú fun­kčnosť, di­zajn a ino­vá­cie. Oce­ne­nie je vní­ma­né ako pe­čať zna­me­ni­té­ho a ná­roč­né­ho di­zaj­nu a ur­ču­je štan­dard už nie­koľ­ko de­sať­ro­čí. Na vý­be­re sa po­die­ľa me­dzi­ná­rod­ná po­ro­ta zlo­že­ná z de­sia­tok di­zaj­né­rov a tech­nic­kých špe­cia­lis­tov. Me­dzi skú­ma­né kri­té­riá pa­tria kva­li­ta di­zaj­nu, vý­ber ma­te­riá­lov i mie­ra ino­vá­cie. Kľú­čo­vé sú tiež fun­kčnosť, eko­lo­gic­kosť, jed­no­du­chosť pou­ži­tia, bez­peč­nosť či hod­no­ta znač­ky.

Tab­let So­ny Xpe­ria S roz­vi­nie va­šu pred­sta­vi­vosť
Znač­ka Xpe­ria pri­ná­ša už mno­ho ro­kov mo­bil­né zá­žit­ky vďa­ka vý­ni­moč­né­mu di­zaj­nu, mož­nos­ti pre­po­je­nia jed­not­li­vých za­ria­de­ní a vy­uži­tia sie­tí. Tab­let So­ny Xpe­ria S pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný vý­kon, kto­rý pot­re­bu­je­te pri prá­ci s ob­ľú­be­ný­mi mé­dia­mi, ap­li­ká­cia­mi a hra­mi. Vďa­čí za to rých­le­mu štvor­jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru NVI­DIA Teg­ra 3 a ope­rač­né­mu sys­té­mu An­droid 4.03. Uni­kát­ny re­žim „Guest Mo­de" (re­žim Hosť) umož­ňu­je po­ži­čia­vať za­ria­de­nie pria­te­ľom a ro­di­ne bez stra­chu, že sa dos­ta­nú k cit­li­vým dá­tam. Sprie­vod­ca vám uľah­čí vy­tvo­riť uží­va­teľ­ské pro­fi­ly a po­mô­že s ich nas­ta­ve­ním pres­ne pod­ľa va­šich po­trieb. Vďa­ka no­vé­mu za­ria­de­niu mô­že­te ov­lá­dať všet­ky elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia bez to­ho, aby ste mu­se­li vstať z po­hov­ky! Uni­ver­zál­ne infra­čer­ve­né di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, vy­lep­še­né no­vou fun­kciou Mak­ro, uk­la­dá kom­bi­ná­cie prí­ka­zov, kto­ré je mož­né ke­dy­koľ­vek rých­lo pou­žiť. Mô­že­te tak po­hodl­ne za­pnúť te­le­ví­zor, do­má­ce ki­no, vrá­ta­ne prep­nu­tia vstu­pov, nas­ta­ve­ní hla­si­tos­ti atď. Úpl­ne no­vé me­diál­ne ap­li­ká­cie 'WAL­KMAN', 'Al­bum' a 'Film' kom­bi­nu­jú to naj­lep­šie z tech­no­ló­gií So­ny a umož­ňu­jú pri­po­je­nie k množ­stvu slu­žieb. Vďa­ka ori­gi­nál­nej po­nu­ke prís­lu­šen­stva si mô­že­te za­ria­de­nie pris­pô­so­biť pod­ľa se­ba, a to vďa­ka množ­stvu fa­reb­ných kry­tov, sto­ja­nov a iné­ho prís­lu­šen­stva. Xpe­ria Tab­let S od spo­loč­nos­ti So­ny je na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný za do­po­ru­če­nú ce­nu 429 EUR.

Zdroj: SonyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter