HP zlepšilo možnosti analýz prevádzky IT

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la no­vú ver­ziu sof­tvé­ru HP Bu­si­ness Servic­e Ma­na­ge­ment 9.2 (BSM), kto­rý ako pr­vé prie­my­sel­né rie­še­nie vy­uží­va ana­ly­tic­ké nás­tro­je pre veľ­ké ob­je­my dát (Big Da­ta). Vďa­ka to­mu do­ká­že zlep­šiť vý­kon­nosť a dos­tup­nosť pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru v mo­bil­nom a hyb­rid­nom IT pros­tre­dí.

S ras­tú­cim vy­uží­va­ním vir­tua­li­zač­ných a clou­do­vých tech­no­ló­gií or­ga­ni­zá­cie už pres­tá­va­jú zvlá­dať sprá­vu všet­kých tech­no­ló­gií vo svo­jich IT pros­tre­diach, čo pra­cov­ným tí­mom, zod­po­ved­ným za sprá­vu ap­li­ká­cií a pre­vádz­ku, kom­pli­ku­je pre­dik­ciu po­ten­ciál­nych prob­lé­mov. Pre­to pot­re­bu­jú no­vé rie­še­nie pre pred­ví­da­nie vý­sky­tu zná­mych prob­lé­mov a iden­ti­fi­ká­ciu do­po­siaľ nez­ná­mych hro­zieb eš­te skôr, ako mô­žu oh­ro­ziť chod IT.

HP BSM je kom­plexné rie­še­nie, kto­ré pos­ky­tu­je de­tail­ný preh­ľad o sprá­va­ní sa ap­li­ká­cií a slu­žieb. Vďa­ka vý­kon­nej ana­lý­ze v reál­nom ča­se a hod­no­te­niu skor­ších uda­los­tí do­ká­že mo­ni­to­ro­vať „zdra­vie" jed­not­li­vých vrs­tiev IT - od pod­ni­ko­vých slu­žieb a ap­li­ká­cií až po infra­štruk­tú­ru a sie­ťo­vé kom­po­nen­ty. Zá­kaz­ní­ci tak mô­žu proak­tív­ne pred­ví­dať a pred­chá­dzať mož­ným prob­lé­mom IT.

„V sú­čas­ných kom­plexných hyb­rid­ných pros­tre­diach, v kto­rých sú dos­tup­nosť slu­žieb a vý­kon pria­mo úmer­né ob­chod­né­mu ús­pe­chu, or­ga­ni­zá­cie hľa­da­jú no­vé mož­nos­ti do­dá­va­nia pre­di­ko­va­teľ­ných úrov­ní slu­žieb," po­ve­dal Ajei Go­pal, se­nior vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ob­chod­nej jed­not­ky Hyb­rid and Cloud Bu­si­ness Unit v di­ví­zii HP Software. „No­vé rie­še­nie HP Bu­si­ness Servic­e Ma­na­ge­ment pos­ky­tu­je ur­či­tú for­mu pre­vádz­ko­vej in­te­li­gen­cie z poh­ľa­du kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa (end-to-end), čo nás­led­ne umož­ňu­je ľah­šie roz­ho­do­va­nie a zlep­šu­je úrov­ne slu­žieb v kom­plexných, dy­na­mic­kých IT pros­tre­diach."

„Pri pou­ží­va­ní sta­rých mo­ni­to­ro­va­cích nás­tro­jov bo­lo pre náš pre­vádz­ko­vý tím veľ­mi ťaž­ké od­ha­do­vať zá­važ­nosť, ale­bo iden­ti­fi­ko­vať kľú­čo­vé prí­či­ny kon­krét­nych prob­lé­mov so služ­ba­mi," po­ve­dal Leiv-Erik Ver­spoor, se­nior plat­form con­sul­tant spo­loč­nos­ti Sy­ke­hus­par­tner, naj­väč­šie­ho pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb IT pre ne­moc­nič­né za­ria­de­nia v se­ver­nej Euró­pe. „Vďa­ka HP BSM je náš IT tím auto­ma­tic­ky upo­zor­ňo­va­ný na mož­né prob­lé­my infra­štruk­tú­ry a slu­žieb, čo nám dá­va mož­nosť ich okam­ži­té­ho rie­še­nia. Vý­sled­kom je pod­stat­né skrá­te­nie vý­pad­kov a re­duk­cia nák­la­dov pre na­šich zá­kaz­ní­kov."

Pok­ro­či­lé ana­ly­tic­ké nás­tro­je HP zvy­šu­jú in­te­li­gen­ciu IT
No­vin­kou v HP BSM je nás­troj HP Ope­ra­tio­nal Ana­ly­tics (Op­sA­na­ly­tics), kto­rý ak­čne a in­te­li­gen­tne obo­ha­cu­je preh­ľad o sta­ve IT slu­žieb. Zá­kla­dom je auto­ma­tic­ká ko­re­lá­cia a ana­lý­za kon­so­li­do­va­ných dát, me­dzi kto­rý­mi ne­chý­ba in­for­má­cia o za­ria­de­niach, zá­zna­my zo žur­ná­lo­vých sú­bo­rov (lo­gov), uda­los­ti, to­po­ló­gia, ale­bo úda­je o vý­kon­nos­ti.

HP Op­sA­na­ly­tics vy­chá­dza z rie­še­nia pre sprá­vu lo­gov HP Ar­cSight Log­ger, uni­kát­nych ko­re­lač­ných fun­kcií nás­tro­ja HP Ope­ra­tions Ma­na­ger i (OMi) a pre­dik­tív­nej ana­lý­zy HP Servic­e Health Ana­ly­zer (SHA).

Vďa­ka tej­to kom­bi­ná­cii HP BSM pos­ky­tu­je pod­rob­ný preh­ľad o akých­koľ­vek prob­lé­moch s vý­ko­nom či dos­tup­nos­ťou. Zá­kaz­ní­ci tak ma­jú mož­nosť:

• Vy­rie­šiť zná­me prob­lé­my eš­te skôr, ako mô­žu reál­ne nas­tať - vďa­ka pre­dik­tív­nej ana­lý­ze, kto­rá pred­ví­da mož­né prob­lé­my a umož­ňu­je ich prio­ri­zá­ciu pod­ľa do­pa­du na biz­nis.

• Proak­tív­ne rie­šiť neo­ča­ká­va­né prob­lé­my vďa­ka zbe­ru pre­vádz­ko­vých dát IT, ich uk­la­da­niu a de­tail­nej ana­lý­ze. Vý­sled­kom je auto­ma­tic­ká ko­re­lá­cia ano­má­lií slu­žieb so zdro­jom prob­lé­mu.

• Rých­lej­šie od­stra­ňo­va­nie in­ci­den­tov vďa­ka zna­los­tiam, za­lo­že­ným na ana­lý­ze pred­chá­dza­jú­cich uda­los­tí, s vy­uži­tím vy­hľa­dá­va­cích fun­kcií na­prieč log­mi a uda­los­ťa­mi.

HP BSM tiež po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám maximál­ne zhod­no­tiť ich in­ves­tí­cie do IT vďa­ka kom­plexnej vi­di­teľ­nos­ti v ce­lom re­ťaz­ci slu­žieb (end-to-end) v he­te­ro­gén­nych pros­tre­diach pros­tred­níc­tvom:

• Za­bez­pe­če­nia dos­tup­nos­ti slu­žieb vďa­ka 360° preh­ľa­du o vý­kon­nos­ti IT. Tie­to in­for­má­cie vy­chá­dza­jú z ag­re­gá­cie dát z rôz­nych zdro­jov a sú dos­tup­né pros­tred­níc­tvom jed­né­ho uce­le­né­ho roz­hra­nia - das­hboar­du, kto­rý pos­ky­tu­je ko­nek­to­ry dos­tup­né OOTB do ce­lej šká­ly sys­té­mov doh­ľa­du, vrá­ta­ne IBM Ti­vo­li En­terpri­se Con­so­le, IBM Ti­vo­li Mo­ni­to­ring, či Mic­ro­soft® Sys­tem Cen­ter.

• Rie­še­nia vý­kon­nos­tných prob­lé­mov a zlep­šo­va­nia vý­kon­nos­ti ap­li­ká­cií, bež­iacich v clou­do­vých pros­tre­diach Open­Stack a Pyt­hon, a to pros­tred­níc­tvom di­ag­nos­ti­ky, kto­rá pres­ne iden­ti­fi­ku­je kri­tic­ké mies­ta ob­me­dzu­jú­ce vý­kon.

• Zvý­še­nia dos­tup­nos­ti webo­vých a mo­bil­ných ap­li­ká­cií vďa­ka de­tail­nej­šej ana­lý­ze vý­kon­nos­tných prob­lé­mov na stra­ne klien­tov.

HP sú­čas­ne umož­ňu­je ad­mi­nis­trá­to­rom a špe­cia­lis­tom pre vir­tua­li­zá­ciu di­ag­nos­ti­ko­vať a vy­rie­šiť ob­me­dzenia vý­kon­nos­ti vo vir­tua­li­zo­va­ných pros­tre­diach vďa­ka nás­tro­ju HP Vir­tua­li­za­tion Per­for­man­ce Viewer (vPV). Voľ­ne dos­tup­ná ver­zia je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ná pre stiah­nu­tie.

Ban­ka Ku­veyt Turk Par­ti­ci­pa­tion Bank zvý­ši­la pre­vádz­ko­vú efek­ti­vi­tu
Spo­loč­nosť Ku­veyt Turk Par­ti­ci­pa­tion Bank, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ bez­úroč­ných pô­ži­čiek v Tu­rec­ku, zvý­ši­la vďa­ka sof­tvé­ru HP BSM vý­kon svo­jich IT slu­žieb. IT od­de­le­nie Ku­veyt Turk mu­sí spra­vo­vať viac než 220 po­bo­čiek v Tu­rec­ku a ďal­ších šies­tich kra­ji­nách, čo bo­lo pri vy­uži­tí reak­tív­nej ana­lý­zy sprá­va­nia sa ap­li­ká­cií ča­so­vo veľ­mi ná­roč­né - prie­mer­ná dĺžka servisn­éh­o ho­vo­ru bo­la 30 mi­nút.

Po de­tail­nom po­rov­na­ní a zhod­no­te­ní mož­nos­tí rôz­nych rie­še­ní sa spo­loč­nosť Ku­veyt Turk roz­hod­la vy­brať sof­tvér HP BSM na sle­do­va­nie vý­ko­nu pod­ni­ko­vých slu­žieb na­prieč elek­tro­nic­kým ban­kov­níc­tvom, servisn­ým­i stre­dis­ka­mi, ban­ko­mat­mi (ATM), kre­dit­ný­mi kar­ta­mi a call cen­tra­mi. Vý­sled­kom bo­lo zní­že­nie poč­tu servisn­ých po­žia­da­viek o 30 % a skrá­te­nie ča­su, pot­reb­né­ho na vy­rie­še­nie in­ci­den­tov o 50 %.

„Kvô­li ab­sen­cii rie­še­nia pre auto­ma­tic­ké sle­do­va­nie kva­li­ty pod­ni­ko­vých slu­žieb sme ma­li zby­toč­né vý­dav­ky, kto­ré bo­li prib­liž­ne 400 000 do­lá­rov roč­ne," po­ve­dal As­lan De­mir, IT ria­di­teľ Ku­veyt Turk Par­ti­ci­pa­tion Bank. „Roz­hod­li sme sa na­sa­diť sof­tvér HP BSM a vďa­ka ne­mu te­raz má­me uce­le­ný preh­ľad o jed­not­li­vých služ­bách, na­vy­še do­ká­že­me väč­ši­nu prob­lé­mov vy­rie­šiť bez akých­koľ­vek vý­pad­kov pre­vádz­ky."

Pod­po­ra hyb­rid­né­ho na­sa­de­nia
Sof­tvér HP BSM mô­že byť uve­de­ný do pre­vádz­ky aj ako hyb­rid­né rie­še­nie, v kto­rom je nás­troj HP Ap­pli­ca­tion Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment pos­ky­to­va­ný for­mou služ­by HP Software as a Servic­e a in­teg­ro­va­ný s kom­po­nen­tmi HP BSM, umies­tne­ný­mi u zá­kaz­ní­ka (on pre­mi­se). Pri pou­ži­tí toh­to spô­so­bu im­ple­men­tá­cie zá­kaz­ní­ci ma­jú mož­nosť reali­zo­vať rých­lej­šie prí­no­sy a re­du­ko­vať vstup­né nák­la­dy na im­ple­men­tá­ciu HP BSM.

Útvar slu­žieb HP po­má­ha zá­kaz­ní­kom s plá­no­va­ním, im­ple­men­tá­ciou a pod­po­rou
Rie­še­nie HP Software Pro­fes­sio­nal Servic­es po­nú­ka­jú or­ga­ni­zá­ciám bo­ha­té por­tfó­lio rôz­no­ro­dých slu­žieb HP BSM Up­gra­de Servic­es. Na vý­ber je ve­ľa mož­nos­tí - od vzdia­le­ne pos­ky­to­va­ných rie­še­ní s fixný­mi ce­na­mi, vhod­ných pre jed­no­duch­šie a men­šie infra­štruk­tú­ry, až po roz­siah­le mies­tne im­ple­men­tá­cie pre veľ­ké spo­loč­nos­ti s maximál­ny­mi ná­rok­mi.

Dopl­ňu­jú­ce in­for­má­cie o no­vej ver­zii sof­tvé­ru HP BSM bu­dú dos­tup­né pros­tred­níc­tvom sé­rie webo­vých se­mi­ná­rov od 8. ja­nuá­ra 2013. De­tail­né úda­je o HP BSM, vrá­ta­ne tech­nic­kých pod­rob­nos­tí, in­for­má­cií a mož­nos­tí im­ple­men­tá­cie, mož­no náj­sť na webe www.hp.com/go/bsm.

Ce­na a dos­tup­nosť
No­vá ver­zia pro­duk­tu HP Bu­si­ness Servic­e Ma­na­ge­ment bu­de glo­bál­ne dos­tup­ná pros­tred­níc­tvom pre­daj­nej sie­te spo­loč­nos­ti HP a jej ob­chod­ných par­tne­rov. Ce­na sa bu­de od­ví­jať od poč­tu a ty­pu li­cen­cií.

Voľ­ne dos­tup­né ver­zie nás­tro­jov HP Vir­tua­li­za­tion Per­for­man­ce Viewer (vPV) a HP Ar­cSight Log­ger si mož­no stiah­nuť na webo­vých strán­kach www.hp.com/go/vpv a www.hp.com/go/op­sa­na­ly­tics.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter