LG vystavuje na CES 2013 dva nové modely chytrých televízorov s Google TV

Roz­ší­re­ný rad Smart Goog­le TV pred­sta­vu­je na pre­bie­ha­jú­com veľtr­hu CES 2013 v Las Ve­gas spo­loč­nosť LG. No­vé mo­de­ly GA7900 a GA6400 za­uj­mú pre­dov­šet­kým in­tui­tív­nym uží­va­teľ­ským roz­hra­ním a no­vým di­zaj­nom.

Naj­nov­šia plat­for­ma od Goog­le a no­vá ver­zia LG ov­lá­da­ča Ma­gic Re­mo­te spo­loč­ne s QWER­TY klá­ves­ni­cou vý­znam­ne zvy­šu­jú efek­ti­vi­tu fun­kcií Voi­ce Search (hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie) a Pri­me­Ti­me (zlep­še­ný prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca). No­vá ver­zia Smart Ho­me pri­dá­va po­ho­dlie a luxus v po­do­be jed­no­du­ché­ho prís­tu­pu ku VoD (Vi­deo on De­mand), YouTu­be a ďal­ším ap­li­ká­ciám. Dos­tať sa k bo­ha­té­mu on­li­ne ob­sa­hu ne­bo­lo nik­dy jed­no­duch­šie! Na­vy­še sa ten­to pré­mio­vý mo­del po­ne­sie v di­zaj­ne LG CI­NE­MA SCREEN, te­da o ele­gan­ciu a mo­der­né­ho pre­ve­de­nia ne­bu­de nú­dza.

"Sme od­hod­la­ní pos­kyt­núť zá­kaz­ní­kom ši­ro­kú šká­lu naj­rôz­nej­ších rie­še­ní do­má­cej zá­ba­vy. Ak mô­že nie­čo za­ujať, po­tom je to prá­ve no­vý LG Smart TV s Goog­le TV," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics. "Sta­vi­li sme na jed­no­du­chosť. Vý­sled­kom vý­vo­ja je hviezd­ny zá­ži­tok, spá­ja­jú­ci plat­for­mu Goog­le TV a ús­peš­nú tech­no­ló­giu LG Smart TV. "

Cie­ľom LG Goog­le TV je úpl­ne zme­niť po­cit z uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. No­vá plat­for­ma po­nú­ka úpl­nú jed­no­du­chosť, kto­rá mô­že pri­po­mí­nať jed­no­du­chosť te­le­víz­nych pri­jí­ma­čov z ro­kov mi­nu­lých. No­vin­kou sú rôz­ne ty­py "ka­riet", kto­ré slú­žia ako zlož­ky pre ap­li­ká­cie a ob­sah. Nap­rík­lad kar­ta "Mo­je zá­uj­my" mô­že uká­zať uží­va­te­ľo­vi uži­toč­né in­for­má­cie ako ak­tuál­ne po­ča­sie či sprá­vy zo rôz­nych zdro­jov, kto­ré si ma­ji­teľ te­le­ví­zie nas­ta­ví.

Na ov­lá­da­nie ce­lé­ho sys­té­mu je k dis­po­zí­cii Ma­gic Re­mo­te QWER­TY ov­lá­dač, kto­rý kom­bi­nu­je vý­ho­dy kom­plet­nej klá­ves­ni­ce a zná­me­ho ov­lá­da­nia Ma­gic Re­mo­te. Vy­lep­še­né roz­poz­ná­va­nie pri­ro­dze­nej re­či je per­fek­tné prá­ve pre fun­kciu vy­hľa­dá­va­nia na Goog­le.

Sú­čas­ťou te­le­ví­zie je aj dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, kto­rý umož­ňu­je jed­no­du­chú na­vi­gá­ciu v me­nu, sviž­né pre­hlia­da­nie webu ale­bo úpl­ne ply­nu­lé sle­do­va­nie vi­deí. Vý­poč­to­vý vý­kon na­vy­še po­má­ha en­gi­nu Tru­Pic­tu­re XD spra­co­vá­vať sním­ky rých­lo a pres­ne, vďa­ka čo­mu sú far­by bo­hat­šie a kon­trast a jas väč­ší.

LG pou­ži­lo svoj ús­peš­ný LG CI­NE­MA SCREEN di­zajn, aby za­is­ti­lo mo­der­ný a ele­gant­ný vzhľad. Ako je zná­me, rám te­le­ví­zo­ra je úpl­ne mi­ni­mál­ny, čo do­dá­va te­le­ví­zo­ru aero­dy­na­mic­ký vzhľad, vy­tvá­ra­jú­ci do­jem ob­ra­zov­ky bez hra­níc. Te­le­ví­zor sa tak sta­ne dopl­nkom v kaž­dej obý­va­cej iz­be.

Goog­le a LG vďa­ka tým­to mo­de­lom te­le­ví­zo­rov po­nú­ka­jú nep­re­ber­né množ­stvo mož­nos­tí pri­po­je­nia. Obe te­le­ví­zo­ry je mož­né bez­drô­to­vo pre­po­jiť s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi. Po­mo­cou naj­nov­šej YouTu­be ap­li­ká­cie pre An­droid sa mô­žu smar­tfó­ny a tab­le­ty auto­ma­tic­ky spá­ro­vať s Goog­le TV po­mo­cou Wi-Fi, čím vzni­ká mož­nosť preh­rá­vať vi­deá z mo­bi­lu pria­mo na ob­ra­zov­ke.

Pre hrá­čov vi­deohier je tu aj jed­na skve­lá sprá­va. Pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia On­Li­ve pre­me­ní te­le­ví­zor v neu­ve­ri­teľ­nú her­nú plat­for­mu, a to bez her­nej kon­zo­ly! Vďa­ka On­Li­ve zís­ka­te prís­tup ku stov­kám vy­so­ko kva­lit­ných hier bez nut­nos­ti in­šta­lá­cie; všet­ky dá­ta sú ulo­že­né v clou­de. Sa­moz­rej­mos­ťou je LG CI­NE­MA 3D, kto­rá u LG Goog­le TV vy­uží­va pa­sív­nu (FPR) 3D tech­no­ló­giu a pos­ky­tu­je tak fil­mo­vým a her­ným nad­šen­com skve­lý 3D zá­ži­tok bez roz­pty­ľu­jú­ce­ho bli­ka­nia ak­tív­nych oku­lia­rov.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter