Samsung na veľtrhu CES 2013 predstavil vylepšený notebook Series 7 Chronos a nový rad ultrabookov

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd, pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, pred­sta­vil dvoch no­vých čle­nov svoj­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia - vy­lep­še­ný no­te­book Se­ries 7 Chro­nos, kto­rý pri­ná­ša pro­fe­sio­nál­ny vý­kon v ten­kom a ľah­kom pre­ve­de­ní, a ultra­book Se­ries 7 Ultra, kto­rý po­sú­va tú­to ka­te­gó­riu na úpl­ne no­vú úro­veň. Po­nú­ka vy­šší vý­kon, lep­šiu gra­fi­ku a do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie.

No­te­book Se­ries 7 Chro­nos
Se­ries 7 Chro­nos po­nú­ka väč­ší vý­kon pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov a no­vé sof­tvé­ro­vé ​​rie­še­nie RA­Mac­ce­le­ra­tor, kto­ré pos­ky­tu­je až 150% ná­rast rých­los­ti pre pre­hlia­da­nie inter­ne­tu a spus­te­né ap­li­ká­cie tým, že vy­uží­va exis­tu­jú­cu pa­mäť. No­te­book pod­po­ru­je viac­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie (mul­ti-touch), vďa­ka kto­ré­mu vie na touch­pa­de spra­co­vať viac do­ty­kov na­raz. Se­ries 7 Chro­nos má ce­loh­li­ní­ko­vé te­lo a nas­le­du­je tak di­zajn svoj­ho pred­chod­cu. Dis­po­nu­je štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel s až 16GB pa­mä­ťou, až 1TB úlož­ným pries­to­rom a vy­hra­de­ný­mi 2GB exter­nej gra­fi­ky v ten­kej zá­klad­nej dos­ke, kto­rá má len 20,9 mm.

Zvý­še­ná vý­kon­nosť a efek­tív­nosť Se­ries 7 Chro­nos umož­ňu­je vy­tvá­rať ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek veľ­ké sú­bo­ry na pro­fe­sio­nál­ne pou­ži­tie. No­vý Se­ries 7 Chro­nos vy­chá­dza v ús­tre­ty pot­re­bám pro­fe­sio­ná­lov a po­nú­ka vy­so­ké roz­lí­še­nie, Full HD dis­plej (1920 x 1080), rov­na­ko tak ako bo­ha­tý zvuk s JBL rep­ro­duk­tor­mi, roz­ší­re­nú gra­fi­ku pre zlo­ži­té úlo­hy a predĺže­nú vý­drž ba­té­rie na 11 ho­dín. Lap­top sa do­ká­že pre­bu­diť z re­ži­mu spán­ku len za dve se­kun­dy a za­pne sa po­čas dva­nás­tich se­kúnd. Je tak v oka­mi­hu k dis­po­zí­cii a pou­ží­va­teľ má ih­neď prís­tup k čo­mu­koľ­vek, čo pre svo­ju prá­cu pot­re­bu­je, bez zby­toč­né­ho zdr­ža­nia.

„Rok 2012 bol ro­kom no­te­boo­kov Sam­sung - roz­ší­ri­li sme na­šu po­nu­ku a vy­uži­li sme no­vé di­zaj­ny a do­pyt spot­re­bi­te­ľov, čo vie­dlo k vý­raz­né­mu ras­tu v tom­to od­vet­ví," po­ve­dal Da­vid Song, se­nior vice­pre­zi­dent IT & Mo­bil­ných ko­mu­ni­ká­cií spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „V ro­ku 2013 sa bu­de­me aj na­ďa­lej sús­tre­diť na ino­va­tív­ne pro­duk­ty, kto­ré bu­dú vy­ho­vo­vať ži­vot­ným štý­lom spot­re­bi­te­ľov a zá­ro­veň za­cho­va­jú špič­ko­vý di­zajn pro­duk­tov Sam­sung a vý­kon­nost­ný štan­dard. Pro­duk­ty Se­ries 7 Chro­nos a Ultra sú len dvo­ma prík­lad­mi to­ho, čo od nás mô­že­te po­čas ro­ka oča­ká­vať," do­dal.

Ultra­book Se­ries 7 Ultra
Se­ries 7 Ultra po­nú­ka vy­ššiu mo­bi­li­tu a vý­kon­nosť v ultra­ten­kom a ľah­kom, ce­loh­li­ní­ko­vom te­le. Se­ries 7 Ultra, navr­hnu­tý ako vr­chol­ný ultra­book pre mul­ti­mé­diá, po­nú­ka skve­lý vi­zuál­ny zá­ži­tok rov­na­ko ako vý­bor­ný zvuk. Uži­te si vi­deá a ob­ráz­ky na Full HD dis­ple­ji (1920 × 1080), za­tiaľ čo JBL rep­ro­duk­to­ry a AMD gra­fi­ka dok­re­slia ce­lý zá­ži­tok. Dis­plej je jas­nej­ší a šir­ší ako u pred­chá­dza­jú­cich mo­de­lov a pri­ná­ša 178° zor­ný uhol, vďa­ka čo­mu mô­že­te ľah­ko zdie­ľať ob­sah s pria­teľ­mi aj ro­di­nou ale­bo prá­cu s ko­le­ga­mi.

Vý­drž ba­té­rie je až osem ho­dín a pou­ží­va­teľ tak mô­že byť pri­po­je­ný ce­lý deň. Naj­nov­šie pro­ce­so­ry In­tel Co­re i5 ale­bo i7 s až 256GB SSD úlož­né­ho mies­ta pos­ky­tu­jú pot­reb­ný vý­kon aj tým naj­ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom. Vďa­ka in­tui­tív­ne­mu viac­do­ty­ko­vé­mu ov­lá­da­niu a za­pnu­tiu po­čas šies­tich se­kúnd lap­top maxima­li­zu­je pro­duk­ti­vi­tu prá­ce. Prís­troj bu­de tiež dos­tup­ný s 4G LTEŠtan­dar­dom bu­dú tri USB 3.0 por­ty a tiež LAN port a ten­ký bez­peč­nost­ný slot, kto­rý po­mô­že za­bez­pe­čiť bez­peč­né pri­po­je­nie prís­tro­ja, ak to bu­de pot­reb­né.

Se­ries 7 Chro­nos a Ultra bu­dú vy­sta­ve­né na me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CES) v stán­ku Sam­sung # 12004 v Cen­tral Hall od 8. do 11. ja­nuá­ra 2013.

Zdroj: Samsung Electronics Co.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter