Štúdium na STU uznajú všetky európske školy

Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta (STU) zís­ka­la od Európ­skej ko­mi­sie cer­ti­fi­kát ECTS la­bel. Ten potvr­dzu­je, že všet­ky prog­ra­my, skúš­ky a kre­di­ty STU sú v sú­la­de s európ­skym kre­di­to­vým sys­té­mom a sú tak uz­ná­va­né aj v za­hra­ni­čí. Uni­ver­zi­te sa cer­ti­fi­kát po­da­ri­lo zís­kať na pr­vý raz. Hod­no­tí ho ako pres­tíž­ny a tvr­dí, že uľah­ču­je me­dzi­ná­rod­ný po­hyb štu­den­tov na jej pô­de. In­for­má­ciu tla­čo­vej agen­tú­re pos­kyt­la uni­ver­zit­ná ma­na­žér­ka pre ko­mu­ni­ká­ciu An­drea Haj­dú­cho­vá.

O cer­ti­fi­kát sa kaž­do­roč­ne uchá­dza­jú de­siat­ky uni­ver­zít, us­pe­je spra­vid­la len zlo­mok z nich. Zo slo­ven­ských uni­ver­zít do­te­raz zís­ka­la cer­ti­fi­kát ECTS la­bel ok­rem STU už len Slo­ven­ská poľ­no­hos­po­dár­ska uni­ver­zi­ta v Nit­re. Pod­ľa rek­to­ra STU Ro­ber­ta Red­ham­me­ra cer­ti­fi­kát potvr­dzu­je, že sys­tém štú­dia sa dá po­rov­nať s tým v ce­lej Euró­pe a že je tran­spa­rent­ný. "Štu­den­ti, na­ši aj za­hra­nič­ní, ľah­ko zís­ka­jú preh­ľad o tom, čo mô­žu u nás štu­do­vať, kto­ré pred­me­ty a v kto­rom se­mes­tri. Jed­no­du­cho to uľah­ču­je me­dzi­ná­rod­nú mo­bi­li­tu," po­ve­dal Red­ham­mer. Po mi­nu­lo­roč­nom za­ra­de­ní STU do pres­tíž­ne­ho Šan­ghaj­ské­ho reb­ríč­ka ARWU TOP 200 in Com­pu­ter Scien­ces je to ďal­šie oce­ne­nie vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su na STU.

ECTS la­bel ude­ľu­je kaž­do­roč­ne Európ­ska ko­mi­sia, kon­krét­ne Ge­ne­rál­ne ria­di­teľ­stvo pre vzde­lá­va­nie a kul­tú­ru. Ak má uni­ver­zi­ta tú­to znač­ku, je to sig­nál kva­li­ty pre do­má­cich aj pre za­hra­nič­ných štu­den­tov, tvr­dí v tla­čo­vej sprá­ve Haj­dú­cho­vá. Tí do­má­ci ve­dia, že ak sa časť štú­dia ale­bo je­ho zá­ver roz­hod­nú ab­sol­vo­vať v za­hra­ni­čí, ta­moj­šie uni­ver­zi­ty im uz­na­jú kaž­dú skúš­ku, kto­rú ab­sol­vo­va­li na STU. Pre za­hra­nič­ných štu­den­tov, kto­rí plá­nu­jú časť štú­dia ab­sol­vo­vať na Slo­ven­sku, je ECTS la­bel sig­ná­lom, že po náv­ra­te im bu­de do­mov­ská uni­ver­zi­ta ak­cep­to­vať štú­dium na STU.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter