ČR: Openreach, divízia spoločnosti British Telecom nasadzuje 5 900 počítačov Toughbook s Windows 8

Spo­leč­nost Pa­na­so­nic ozná­mi­la, že Open­reach, infra­struk­tur­ní di­vi­ze brit­ské­ho ope­rá­to­ra Bri­tish Te­le­com pořídi­la cel­kem 5 900 kon­ver­ti­bil­ních no­te­booků Toug­hbook CF-C1 vy­ba­ve­ných ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 8. Cí­lem na­sa­ze­ní leh­kých fi­rem­ních no­te­booků s nad­stan­dar­dní od­ol­nos­tí vy­uží­va­jí­cích nej­novější ope­rač­ní sys­tém spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft je předev­ším zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty tech­niků pra­cu­jí­cích v te­ré­nu. Dos­tup­nost leh­kých kon­ver­ti­bil­ních no­te­booků CF-C1 s Win­dows 8 tak br­zy po je­ho uve­de­ní na trh je vý­sled­kem dřívějších roz­hod­nu­tí spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic o pod­poře to­ho­to ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Ví­ce na: www.toug­hbook.cz.

Kon­ver­ti­bil­ní no­te­boo­ky CF-C1 s nad­stan­dar­dní od­ol­nos­tí bu­dou vy­uží­vá­ny tech­ni­ky při zpro­voz­ňo­vá­ní a tes­to­vá­ní ši­ro­ko­pás­mo­vých slu­žeb ne­jen v te­ré­nu, ale ta­ké přímo u zá­kaz­níků. Spo­je­ní ino­va­tiv­ní er­go­no­mie, od­ol­né­ho de­sig­nu a vy­ni­ka­jí­cí­ho vý­ko­nu s vý­ho­da­mi do­ty­ko­vé­ho roz­hra­ní ope­rač­ní­ho sys­té­mu Win­dows 8 umož­ňu­je vý­znam­né zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a zjed­no­du­še­ní ov­lá­dá­ní. Již tak vy­so­ká od­ol­nost CF-C1 bu­de ještě zvý­še­na dí­ky vy­uži­tí spe­ciál­ní­ho pouz­dra od spo­leč­nos­ti Mo­bi­lis.

Pe­ter Scott, ředi­tel Bri­tish Te­le­com od­pověd­ný za tech­no­lo­gie pro kon­co­vé uži­va­te­le říká: K in­ves­ti­ci do no­vých po­čí­tačů nás přesvědči­ly vý­ho­dy vy­plý­va­jí­cí ze spo­je­ní nad­stan­dardně od­ol­né­ho hardwaru spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic s uži­va­tel­sky příjem­ným ope­rač­ním sys­té­mem Mic­ro­sof­tu. No­vá za­říze­ní jsou rych­lej­ší, spo­leh­livější a in­tui­tivnější. Dí­ky to­mu bu­dou na­ši tech­ni­ci schop­ni účinněji a efek­tivněji rea­go­vat na potřeby na­šich zá­kaz­níků."

Během před­pro­dej­ní fá­ze vý­vo­je ope­rač­ní­ho sys­té­mu Win­dows 8 spo­lu fir­my Pa­na­so­nic, Mic­ro­soft i Bri­tish Te­le­com úz­ce spo­lup­ra­co­va­ly, předev­ším s cí­lem ideálně pro­po­jit všech­ny tři klí­čo­vé pr­vky chys­ta­né­ho řeše­ní - hardwaro­vé za­říze­ní, ope­rač­ní sys­tém a ap­li­ka­ce vy­uží­va­né brit­ským ope­rá­to­rem. Mno­hé z těchto ap­li­ka­cí bu­dou up­ra­ve­ny pro no­vé do­ty­ko­vé roz­hra­ní Win­dows 8, a to včetně star­ších des­kto­po­vých ap­li­ka­cí ur­če­ných pro říze­ní pra­cov­ních sku­pin a plá­no­vá­ní prá­ce. Tech­ni­ci bu­dou mít na­víc k dis­po­zi­ci no­vé ap­li­ka­ce umož­ňu­jí­cí napřík­lad za­zna­me­ná­ní pod­pi­su klien­ta či ulo­že­ní fo­to­do­ku­men­ta­ce.

Erwin Vis­ser, hlav­ní ředi­tel pro pod­ni­ko­vá na­sa­ze­ní sys­té­mu Win­dows ze spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft do­dá­vá: Náš cíl byl spl­nit jak po­ža­dav­ky kon­co­vých uži­va­telů na ov­lá­dá­ní a pou­ži­tel­nost za­říze­ní, tak i po­ža­dav­ky kla­de­né fir­ma­mi na pod­ni­ko­vá řeše­ní. Spo­je­ní in­tui­tiv­ní­ho do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní Win­dows 8 s pro­fe­sio­nál­ním kon­ver­ti­bil­ním no­te­boo­kem Toug­hbook CF-C1 přiná­ší spo­leč­nos­ti Bri­tish Te­le­com snad­no pou­ži­tel­ný po­čí­tač s nad­stan­dar­dní od­ol­nos­tí umož­ňu­jí­cí tech­nikům v te­ré­nu pra­co­vat z téměř li­bo­vol­né­ho místa, ať již je to z vo­zid­la ne­bo z te­le­fon­ní­ho slou­pu."

Po­čí­tač Toug­hbook CF-C1 je leh­ký fi­rem­ní no­te­book s vy­so­kou od­ol­nos­tí a může být vy­uží­ván jak v po­době kla­sic­ké­ho no­te­boo­ku, tak i tab­le­tu. Za­říze­ní, kte­ré je ideál­ní pro mo­bil­ní pra­cov­ní­ky i tech­ni­ky v te­ré­nu, vy­uží­vá nej­novější ge­ne­ra­ci pro­ce­so­ru In­tel Co­re i5-2520M (2.5GHz) a na­bí­zí tak vy­šší vý­kon. Dí­ky gra­fic­ké kartě In­tel HD 3000 pod­po­ru­je roz­šířené mul­ti­me­diál­ní fun­kce.

No­vá ge­ne­ra­ce kon­ver­ti­bil­ní­ho no­te­boo­ku CF-C1 vy­uží­vá pro přenos dat ko­mu­ni­kač­ní mo­dul Eric­sson F5521gw HSPA+ se správ­cem bez­drá­to­vých připo­je­ní, a vý­znamně tak zvy­šu­je rych­lost sta­ho­vá­ní až na 21 Mb/s. Lze dopl­nit i o webo­vou ka­me­ru s roz­li­še­ním 1.3 me­ga­pixelů, kte­rá je vhod­ná pro uži­va­te­le vy­ža­du­jí­cí zá­znam ob­ra­zo­vých dat během po­by­tu mi­mo kan­ce­lář.

Do­ty­ko­vý dis­plej u CF-C1 je dobře pou­ži­tel­ný jak v re­ži­mu no­te­boo­ku, tak i v re­ži­mu tab­le­tu - dí­ky tro­ji­té­mu tvr­ze­né­mu uchy­ce­ní je dis­plej pevně fixován i během za­dá­vá­ní dat. Po­čí­tač CF-C1 dí­ky sadě dvou ba­te­rií vy­měni­tel­ných za pro­vo­zu dá­le na­bí­zí až 12­ti ho­di­no­vý pro­voz (měřeno me­to­di­kou Mo­bi­le­Mark 2007 při 60 cd/m²). Při osa­ze­ní no­te­boo­ku jed­nou čtyřčlán­ko­vou ba­te­rií je za­říze­ní vel­mi leh­ké - vá­ží pou­ze 1,49 kg (a pou­ze 1,69 kg, jsou-li nain­sta­lo­vá­ny obě ba­te­rie).

S tva­ro­va­ným er­go­no­mic­kým dr­žá­kem mo­hou uži­va­te­lé snad­no dr­žet za­říze­ní jed­nou ru­kou, za­tím­co dru­hou pí­ší či ov­lá­da­jí dis­plej do­ty­kem. Tím je CF-C1 ideál­ní pro uži­va­te­le, kteří potřebu­jí za­zna­me­ná­vat in­for­ma­ce v mís­tech, kde může být ná­roč­né ne­bo nev­hod­né mít tab­let při psa­ní po­lo­že­ný. Toug­hbook CF-C1 je na­víc vy­ba­ven klá­ves­ni­cí od­ol­nou pro­ti po­li­tí a je tes­to­ván na od­ol­nost vůči pá­du za pro­vo­zu z vý­šky 76 cm.

Zdroj: PanasonicOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter