Užívatelia internetu nakupovali darčeky na Vianoce priebežne, ale aj počas Štedrého dňa

Hi­tom pred­via­noč­ných ná­ku­pov na zľa­vo­vých por­tá­loch sa sta­li ope­rač­né zá­kro­ky. Ob­da­ro­va­ní si tak pod strom­če­kom moh­li náj­sť ku­pón nap­rík­lad na bez­bo­les­tnú la­se­ro­vú ope­rá­ciu očí, či zväč­še­nie pr­sní­kov si­li­kó­no­vý­mi im­plan­tát­mi. Vy­plý­va to z pre­daj­ných šta­tis­tík naj­vač­šie­ho spros­tred­ko­va­te­ľa pre­da­ja na zľa­vo­vých por­tá­loch.

V pred­sti­hu i na Šted­rý deň
Pod­ľa por­tá­lu www.od­pad­nes.sk, kto­rý je naj­vač­ším spros­tre­do­va­te­ľom zľav­ne­né­ho on-li­ne pre­da­ja na Slo­ven­sku, bol pred Via­no­ca­mi naj­sil­nej­ším ná­kup­ným dňom 11. de­cem­ber 2012. „V da­ný deň sme za­zna­me­na­li pre­daj 837 ku­pó­nov v cel­ko­vej hod­no­te 26 362 €. Po­čet pre­da­ných ku­pó­nov s pri­chá­dza­jú­ci­mi sviat­ka­mi mier­ne kle­sal. Aj na­priek to­mu sme pria­mo na Šted­rý deň do­ká­za­li spros­tred­ko­vať pre­daj až 196 ku­pó­nov v cel­ko­vej hod­no­te 9 347 €. Za­ují­ma­vos­ťou je, že prie­mer­ná ce­na via­noč­né­ho dar­če­ka kú­pe­né­ho pros­tred­níc­tvom zľa­vo­vé­ho ag­re­gá­to­ra tvo­ri­la 59 € na je­den ná­kup, čo zna­me­ná, že zá­kaz­ní­ci pre­ja­vu­jú stá­le vy­ššiu ocho­tu na­ku­po­vať hod­not­nej­šie to­va­ry už aj pros­tred­níc­tvom zľa­vo­vých on-li­ne sho­pov", ho­vo­rí An­drea Hin­ko­vá, z por­tá­lu www.od­pad­nes.sk.

Ce­lý trh za­zna­me­nal po­čas de­cem­bra 2012 cel­ko­vý ob­jem pre­da­ných pro­duk­tov za prib­liž­ne 4,5 mi­lió­na euro. Spros­tred­ko­va­ný ob­rat na od­pad­nes.sk bol v de­cem­bri 2011 na úrov­ni ne­ce­lých 300 000 euro. „V de­cem­bri 2012 sme už ale zvý­ši­li spros­tred­ko­va­ný ob­rat viac ako dvoj­ná­sob­ne a to na ko­neč­ných 658 000 euro. Pred­pok­la­dá­me, že ten­to ús­peš­ný trend vý­vo­ja ko­pí­ro­val väč­šiu časť ce­lé­ho tr­hu," ho­vo­rí An­drea Hin­ko­vá.

Pod strom­če­kom po­by­ty i no­vé pr­sia
Ak sa po­zrie­me na naj­pre­dá­va­nej­šie ka­te­gó­rie po­čas Via­noc- pros­tred­níc­tvom ag­re­gá­to­ra www.od­pad­nes.sk, jed­noz­nač­ným ví­ťa­zom je ka­te­gó­ria Po­by­ty v cel­ko­vej hod­no­te 346 000 €. Nas­le­du­je ka­te­gó­ria Roz­lič­ný to­var v hod­no­te 129 000 € a Krá­sa so su­mou 86 000 €. Vzhľa­dom na to, že ag­re­gá­tor od­pad­nes.sk spros­tred­ko­vá­va pre­daj vač­ši­ne dl­ho­do­bo eta­bo­va­ných zľa­vo­vých por­tá­lov, mož­no z tej­to šta­tis­ti­ky zís­kať cel­ko­vý ob­raz o tom­to ty­pe pre­da­ja v pred­via­noč­nom ob­do­bí. Po­kiaľ ide o kon­krét­ne pro­duk­ty, pod­ľa vý­šky spros­tred­ko­va­né­ho ob­ra­tu, por­tál www.od­pad­nes.sk uvá­dza ako jed­noz­nač­né­ho via­noč­né­ho ví­ťa­za ku­pón na bez­bo­les­tnú la­se­ro­vú ope­rá­ciu očí, nas­le­do­va­ný ku­pó­nom na zväč­še­nie pr­sní­kov si­li­kó­no­vý­mi im­plan­tát­mi. Ďal­šie dve naj­pre­dá­va­nej­šie po­nu­ky ma­jú po­by­to­vý cha­rak­ter. Kon­krét­ne iš­lo o 3 ale­bo 4 dňo­vý po­byt vo wellness ho­te­li Aquater­mal *** a Wellness, ly­žo­vač­ka a all in­clu­si­ve ve­če­ra v ho­te­li Re­ma­ta + Ski­pa­sy.

Na otáz­ku, či sú ľu­dia prís­tup­ní ku­po­vať blíz­kym ale­bo zná­mym pod strom­ček ako dar­ček pou­káž­ky An­drea Hin­ko­vá od­po­ve­dá: „Už tak­mer troj­roč­né skú­se­nos­ti s exis­ten­ciou tr­hu zľa­vo­vých por­tá­lov na Slo­ven­sku a v Čes­ku, pri­nies­li sta­bi­li­zá­ciu tr­hu, zvý­še­nie kva­li­ty a väč­šiu mie­ru poz­na­nia a skú­se­nos­ti jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. Ľudia ma­jú ra­di zľa­vy, a pre­to sa čas­to vra­ca­jú k jed­not­li­vým pos­ky­to­va­te­ľov, a sú pod­stat­ne viac prís­tup­ní ob­da­ro­vať blíz­kych rôz­ny­mi pou­káž­ka­mi na zľa­vy, kto­ré už ma­jú ve­ľak­rát aj sa­mi vy­skú­ša­né," vy­svet­ľu­je.

O roz­ho­du­jú­ce pos­ta­ve­nie na tr­hu zľa­vo­vých por­tá­lov sú­pe­ria dva­ja veľ­ký hrá­či - zla­vo­mat.sk a zla­vad­na.sk, kto­rí tvo­ria spo­lu tak­mer po­lo­vi­cu tr­hu. Zvyš­né por­tá­ly ako shop­ci­ty.sk, set­ri­za3.sk, boo­mer.sk, joz­ko.sk, vy­kup­to.sk, za­me­nej.sk, ce­ny­nad­ne.sk, hyper­zla­va.sk a iní tvo­ria zvyš­nú po­lo­vi­cu tr­hu.

Zdroj: www.odpadnes.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter