Bezplatný výukový program naučí, ako používať počítač

Kú­pi­li ste svo­jim ro­di­čom či sta­rým ro­di­čom pod strom­ček no­te­book, ho­ci s po­čí­ta­čom nik­dy nep­ra­co­va­li?

Slo­vak Te­le­kom, In­tel a Ná­rod­ná agen­tú­ra pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by pri­ná­ša­jú bez­plat­ný vý­uko­vý prog­ram In­tel PC BA­SIC, kto­rý jed­no­du­chým spô­so­bom nau­čí za­čia­toč­ní­ka, ako vy­uží­vať naj­dô­le­ži­tej­šie fun­kcie po­čí­ta­ča.

Prog­ram pou­ží­va­te­ľo­vi vy­svet­lí cez in­tui­tív­ne me­nu a vi­zuál­ne ukáž­ky, ako za­pnúť po­čí­tač, ulo­žiť si sú­bor, vy­užiť fun­kcie pra­cov­nej plo­chy, pos­lať email či pra­co­vať s Wor­dom i Power Poin­tom. Zá­ro­veň pou­ží­va­te­ľo­vi pos­kyt­ne zá­klad­né ra­dy a od­po­ru­če­nia, ako sa bez­peč­ne po­hy­bo­vať vo vir­tuál­nom sve­te a ne­ne­chať sa na­chy­tať v so­ciál­nych sie­ťach.

Bez­plat­ne si ho ve­rej­nosť mô­že stiah­nuť na strán­kach Te­le­ko­mu, kde ho po­nú­ka k no­te­boo­kom znač­ky Asus Eee PC X101 a Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge E530.

Zdroj: Slovak TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter