Hlavné produkty LG dostali certifikáciu CarbonFree

Cer­ti­fi­ká­ciu Car­bon­Free zís­ka­la spo­loč­nosť LG pre šesť svo­jich vý­rob­kov, čím sa potvr­di­la fi­rem­ná stra­té­gia LG zni­žo­vať uh­lí­ko­vú sto­pu. Na­dá­cia Car­bon­fund.org, ve­dú­ca or­ga­ni­zá­cia v bo­ji pro­ti glo­bál­ne­mu otep­ľo­va­niu a jed­na z naj­vyš­ších auto­rít v ob­las­ti po­su­dzo­va­nia vply­vu jed­not­liv­ca a pod­ni­kov na ži­vot­né pros­tre­die, tak oce­ni­la ak­ti­vi­ty LG v ob­las­ti vý­ro­by pro­duk­tov s níz­kou uh­lí­ko­vou sto­pou.

Me­dzi Car­bon­Free vý­rob­ky sa za­ra­di­li OLED TV, smar­tfón LG Op­ti­mus G, práč­ka, chlad­nič­ka, vy­sá­vač, a mo­ni­tor. Tie­to vý­rob­ky bo­li pod­ro­be­né kom­plexnej ana­lý­ze svoj­ho ži­vot­né­ho cyk­lu, kto­rá je sú­čas­ťou ce­lé­ho cer­ti­fi­kač­né­ho pro­ce­su. Cer­ti­fi­ká­cia sta­no­vu­je veľ­kosť uh­lí­ko­vej sto­py v prie­be­hu vý­rob­né­ho pro­ce­su a ži­vot­né­ho cyk­lu vý­rob­ku, od vý­ro­by, cez do­dáv­ku spot­re­bi­te­ľo­vi až po ko­neč­nú lik­vi­dá­ciu.

"Ako eko­lo­gic­ky zod­po­ved­ná spo­loč­nosť sa sna­ží­me do­dá­vať na trh ener­ge­tic­ky účin­né vý­rob­ky," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics. "Je to beh na dl­hú trať, má­me pred se­bou dl­hú ces­tu, ale od­štar­to­va­li sme skve­le."

Cer­ti­fi­kát Car­bon­Free zís­ka­la spo­loč­nosť LG pre se­dem svo­jich vý­rob­kov už v ro­ku 2011. Všet­ky vý­rob­ky s cer­ti­fi­ká­tom Car­bon­Free bu­dú k vi­de­niu na stán­ku LG (stá­nok čís­lo 8204) na veľtr­hu Con­su­mer Elec­tro­nics Show 2013 (CES) v Las Ve­gas, kto­rý sa ko­ná od 8. do 11. ja­nuá­ra.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter