LG predstaví na veľtrhu CES múdrejší a oveľa vyspelejší rad televízorov LG SMART

LG pos­ky­tu­je uží­va­te­ľom jed­no­du­ché in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie te­le­ví­ziou pros­tred­níc­tvom di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča LG Ma­gic Re­mo­te spo­lu s roz­ší­re­ný­mi mož­nos­ťa­mi vy­hľa­dá­va­nia a zdie­ľa­nia

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­ví na me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu Inter­na­tio­nal Con­su­mer Elec­tro­nics Show (CES) v Las Ve­gas no­vý rad te­le­ví­zo­rov CI­NE­MA 3D Smart TV. Pros­tred­níc­tvom vy­lep­še­né­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča LG Ma­gic Re­mo­te umož­ňu­jú mo­de­ly pre rok 2013 ľah­ší prís­tup k ob­sa­hu a zdie­ľa­niu a po­nú­ka­jú zvý­še­ný uží­va­teľ­ský kom­fort. Na veľtr­hu CES sa pred­sta­ví hneď ce­lý rad mo­de­lov rôz­nych veľ­kos­tí vrá­ta­ne oh­ro­mu­jú­ce­ho te­le­ví­zo­ra Ultra HD s uh­lo­prieč­kou 84 pal­cov a te­le­ví­zo­ra s tech­no­ló­giou OLED a uh­lo­prieč­kou 55 pal­cov.

Ov­lá­da­nie Smart Con­trol: Jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne
LG pri­chá­dza so sku­toč­ne do­ko­na­lým ši­kov­ným sys­té­mom ov­lá­da­nia pros­tred­níc­tvom Smart Ho­me a ov­lá­da­čom LG Ma­gic Re­mo­te. No­vé uží­va­teľ­ské roz­hra­nie Smart Ho­me má pria­mo na ob­ra­zov­ke fun­kciu My Inter­est Cards - te­da špe­ciál­ne zá­lož­ky pre ap­li­ká­cie a ďal­ší ob­sah -, čo umož­ňu­je jed­no­du­chý a rých­ly prís­tup k ob­ľú­be­ným inter­ne­to­vým strán­kam vrá­ta­ne neus­tá­le ak­tua­li­zo­va­né­ho me­teo­ro­lo­gic­ké­ho spra­vo­daj­stva. Ob­sah zlo­žiek My Inter­est Cards si mô­že uží­va­teľ sa­moz­rej­me pris­pô­so­biť pod­ľa svo­jich po­trieb a zá­uj­mu.

Prep­ra­co­va­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač LG Ma­gic Re­mo­te umož­ňu­je do­la­diť ob­sah a na­vi­gá­ciu v me­nu, tak­že inter­ak­cia je s je­ho po­mo­cou jed­no­du­chá a in­tui­tív­na. Zá­klad­né schop­nos­ti pô­vod­né­ho ov­lá­da­ča Ma­gic Re­mo­te pri­tom zos­tá­va­jú za­cho­va­né - ov­lá­da­nie po­mo­cou hla­su, ges­ta­mi, uka­zo­va­ním a zná­mou gu­lič­kou fun­gu­jú­cou na prin­cí­pe po­čí­ta­čo­vej my­ši. Na veľtr­hu CES pred­ve­die spo­loč­nosť LG Voi­ce Ma­te, vy­lep­še­nú ver­ziu pa­ten­to­va­nej tech­no­ló­gie hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia schop­né­ho roz­poz­nať pri­ro­dze­ný tok ja­zy­ka. Fun­kcia Voi­ce Ma­te po­nú­ka no­vé mož­nos­ti vy­hľa­dá­va­nia po­mo­cou hla­so­vé­ho prí­ka­zu. Vý­sle­dok toh­to vy­hľa­dá­va­nia pre­bie­ha­jú­ci na všet­kých mies­tach plat­for­my TV LG Smart - služ­by Vi­deo-on-De­mand, vy­hľa­dá­va­če, exter­né za­ria­de­nia a ďal­šie - je pri­tom okam­ži­te filtro­va­ný, vďa­ka čo­mu LG Smart Con­trol s Ma­gic Re­mo­te umož­ňu­je uží­va­te­ľom expe­ri­men­to­vať a ob­ja­vo­vať naj­po­hodl­nej­ší spô­sob, ako si LG Smart TV užiť.

Chyt­ré zdie­ľa­nie
Po­sil­ne­ná fun­kcia Smar­tSha­re po­nú­ka uží­va­te­ľom mož­nosť pre­ná­šať ob­sah z in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní pria­mo na LG Smart TV pros­tred­níc­tvom mno­hých roz­hra­ní, vrá­ta­ne Widia a Mi­ra­cast. Rad te­le­ví­zo­rov pre rok 2013 roz­ši­ru­je ďa­lej mož­nos­ti zdie­ľa­nia o fun­kciu Tag On. Tá­to fun­kcia okam­ži­te pre­po­jí dve za­ria­de­nia pre rých­le zdie­ľa­nie mé­dií. Pre pou­ži­tie Tag On sta­čí, keď pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho pou­ži­je smar­tfón ale­bo iné za­ria­de­nie vy­ba­ve­né fun­kciou NFC a na­mie­ri ho pro­ti štít­ku s ozna­če­ním NFC na CI­NE­MA 3D TV Smart. No­vá ge­ne­rá­cia te­le­ví­zo­rov pre rok 2013 pod­po­ru­je aj LG Cloud, kto­rá umož­ňu­je uží­va­te­ľo­vi vzdia­le­ne vy­sie­lať aký­koľ­vek ob­sah z prak­tic­ky ľu­bo­voľ­né­ho mies­ta.

Rých­la na­vi­gá­cia v prog­ra­moch
Uží­va­te­lia Smart TV ma­jú stá­le väč­ší vý­ber prog­ra­mo­vých zdro­jov, z kto­rých si mô­žu vy­be­rať. Av­šak ako sa zo­rien­to­vať me­dzi prog­ra­ma­mi Vi­deo-on-De­mand (VoD) a ži­vé­ho vy­sie­la­nia z naj­rôz­nej­ších zdro­jov? LG Smart TV po­nú­ka rie­še­nie toh­to prob­lé­mu pros­tred­níc­tvom fun­kcie naz­va­nej On Now. Po­hodl­ná služ­ba po­nú­ka preh­ľad VoD a ob­sa­hu vy­sie­la­nia. Vý­sled­ky sa zob­ra­zu­jú pros­tred­níc­tvom vy­ska­ko­va­cích okien a prak­tic­kých náh­ľa­do­vých ob­ráz­kov, čo uží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je rých­lej­šie a jed­no­duch­šie voľ­bu.

S LG CI­NE­MA 3D Smart TV ma­jú uží­va­te­lia zá­ru­ku, že v ši­ro­kej po­nu­ke fil­mov, li­fes­ty­lo­vých prog­ra­mov, hier v 3D a ďal­šie­ho ob­sa­hu vždy rých­lo náj­du, čo pot­re­bu­jú, či už ich za­ují­ma­jú re­lá­cie s me­dzi­ná­rod­ným ale­bo lo­kál­nym ob­sa­hom. Spo­lup­rá­ca s neus­tá­le sa roz­ši­ru­jú­cou zá­klad­ňou te­le­víz­nych sta­níc a pos­ky­to­va­te­ľov pred­pla­te­ných slu­žieb z ce­lé­ho sve­ta umož­ňu­je LG po­nú­kať stá­le ak­tuál­ny a svie­ži ob­sah.

Vďa­ka zdo­ko­na­lé­mu pro­ce­so­ru (CPU) a gra­fic­ké­mu pro­ce­so­ru (GPU) pos­ky­tu­je LG CI­NE­MA 3D Smart TV vy­ni­ka­jú­ci uží­va­teľ­ský zá­ži­tok a špič­ko­vú kva­li­tu ob­ra­zu. Cen­trál­na pro­ce­so­ro­vá jed­not­ka je te­raz rých­lej­šia op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom o 120% a rých­losť GPU je do­kon­ca troj­ná­sob­ná, čo sa pre­ja­vu­je v kva­li­te zob­ra­ze­nia pre­dov­šet­kým u hier a pri mul­ti­tas­kin­gu.

Ma­gic Stand a di­zajn CI­NE­MA SCREEN
Mo­de­ly pre rok 2013 sa vy­zna­ču­jú mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom CI­NE­MA SCREEN. Rám­če­ky ob­ra­zo­viek bo­li eš­te viac zú­že­né, čo umoc­ňu­je op­tic­ké sply­nu­tie. Sto­jan The Ma­gic Stand eš­te ten­to efekt po­sil­ňu­je, tak­že ob­ra­zov­ka pô­so­bí doj­mom, ako ke­by plá­va­la pries­to­rom. Sto­jan je zá­ro­veň ele­gant­ný aj funkč­ný a op­tic­ky ni­ja­ko ne­ru­ší. Ce­lok tak ideál­ne za­pa­dá do aké­ho­koľ­vek mo­der­né­ho inter­iéru. Sto­jan tiež umož­ňu­je po­hodl­né na­tá­ča­nie a nak­lá­pa­nie te­le­ví­zo­ra.

Kom­fort­ný 3D ob­raz vďa­ka LG CI­NE­MA 3D tech­no­ló­gii
Pa­sív­ny CI­NE­MA 3D Smart TV od LG pre vy­lep­še­ný kom­fort sle­do­va­nia prog­ra­mov v 3D vy­uží­va tech­no­ló­giu Film Pat­ter­ned Re­tar­der (FPR). Tá­to tech­no­ló­gia vy­uží­va ľah­ké oku­lia­re k po­hodl­né­mu vy­tvo­re­niu troj­roz­mer­né­ho zá­žit­ku bez bli­ka­nia spô­so­bo­va­né oku­liar­mi s ak­tív­ny­mi uzá­vier­ka­mi. Na­vy­še ne­zá­vad­nosť pa­sív­nej LG 3D tech­no­ló­gie (LG CI­NE­MA 3D) tiež potvr­di­li ne­zá­vis­lí exper­ti z Európ­skej oč­nej kli­ni­ky Lexum.

Eco-Friend­ly and Sa­fe
Te­le­ví­zo­ry CI­NE­MA 3D Smart od LG zís­ka­li rad oce­ne­ní CES In­no­va­tions Awards za no­vá­tor­ské rie­še­nia v ob­las­ti har­dvé­ru aj sof­tvé­ru, vrá­ta­ne CES In­no­va­tions Awards 2013. Ďal­šie oce­ne­nie zís­ka­li te­le­ví­zo­ry CI­NE­MA 3D TV Smart v de­cem­bri, ke­dy Un­derwri­ters La­bo­ra­to­ries Inc. ude­lil pro­duk­tu 55LA6900 oce­ne­nie En­vi­ron­men­tal Pro­duct Dec­la­ra­tion (EPD). Ten­to mo­del bol oce­ne­ný za svo­je vy­ni­ka­jú­ce vlas­tnos­ti v ob­las­ti ener­ge­tic­kej účin­nos­ti a za eko­lo­gic­ky šetr­né vlas­tnos­ti.

" LG sa sna­ží pos­kyt­núť spot­re­bi­te­ľom na ce­lom sve­te str­hu­jú­ce zá­žit­ky a zá­ro­veň za­cho­vať ich maximál­ne po­ho­dlie," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics. "Po­kiaľ ide o vý­voj plat­for­my chyt­rých te­le­ví­zo­rov LG Smart TV, bo­li sme veľ­mi ne­kom­pro­mis­ní. Sme si is­tí, že uží­va­teľ­ský kom­fort mo­de­lov ro­ku 2013 pre­ko­ná všet­ky oča­ká­va­nia a bu­de dô­ka­zom, že spo­loč­nosť LG po­su­nu­la seg­ment in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov o znač­ný kus dop­re­du. "

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter