Rozšírenú radu Ultra HD televízorov predstaví LG na veľtrhu CES 2013 v Las Vegas

Spo­loč­nosť LG pred­sta­ví na toh­to­roč­nom veľtr­hu Con­su­mer Elec­tro­nics Show 2013 ( CES) v Las Ve­gas no­vé mo­de­ly Ultra HD te­le­ví­zo­rov. Exis­tu­jú­ci 84-pal­co­vý Ultra HD te­le­ví­zor dopl­nia eš­te ob­ra­zov­ky o uh­lo­prieč­kach 55 a 65 pal­cov. No­vé mo­de­ly po­núk­nu rov­na­ko vy­ni­ka­jú­ce roz­lí­še­nie a oh­ro­mu­jú­ci zá­ži­tok ako naj­väč­ší z nich, 84-pal­co­vý Ultra HD te­le­ví­zor, kto­rý zís­kal na veľtr­hu CES 2013 oce­ne­nie "Best of In­no­va­tions" v ka­te­gó­rii Vi­deo Dis­play. Spo­loč­nosť LG bo­la pr­vou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa po­da­ri­lo ús­peš­ne ko­mer­cia­li­zo­vať tech­no­ló­giu Ultra HD, keď v augus­te mi­nu­lé­ho ro­ka za­ča­la tie­to ob­ra­zov­ky po­nú­kať spot­re­bi­te­ľom.

"LG na­ďa­lej dr­ží ve­dú­cu po­zí­ciu v seg­men­te Ultra HD TV," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics. "V reak­cii na oča­ká­va­ný do­pyt po rôz­nych veľ­kos­tiach ob­ra­zo­viek sme rad Ultra HD te­le­ví­zo­rov roz­ší­ri­li o 55 a 65-pal­co­vý mo­del. Sme mi­mo­riad­ne hr­dí na ce­lú tú­to sé­riu a pre­dov­šet­kým na oce­ne­nie "Best of In­no­va­tions" pre 84-pal­co­vý mo­del."

Všet­ky tri mo­de­ly sa mô­žu poch­vá­liť pok­ro­či­lým sys­té­mom Trip­le XD En­gi­ne. Tá­to vý­ni­moč­ná tech­no­ló­gia spra­co­va­nia ob­ra­zu vy­tvá­ra úžas­ne ži­vý ob­raz s 8 mi­lión­mi bo­dov na jed­nu sním­ku a s roz­lí­še­ním šty­rik­rát vy­šším (3840 x 2160) ako u Full HD TV pa­ne­lov. Na­viac vďa­ka fun­kcii Re­so­lu­tion Up­sca­ler Plus do­ká­že ob­sah v men­šej kva­li­te vy­ren­de­ro­vať do vy­so­kých de­tai­lov.

Naj­nov­ší ov­lá­dač Ma­gic Re­mo­te umož­ňu­je in­tui­tív­ne pre­chá­dzať uží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Ku Smart TV je v sú­čas­nos­ti ce­los­ve­to­vo k dis­po­zí­cii vy­še 1400 ap­li­ká­cií a sa­mot­ný sys­tém Smart TV umož­ňu­je prís­tup k rých­lo ras­tú­cej ko­lek­cii pré­mio­vé­ho ob­sa­hu a slu­žieb, ako sú "3D World" a "Ga­me World". Fun­kcia Smar­tSha­re Plus dá­va uží­va­te­ľo­vi mož­nosť pri­po­jiť sa ku ďal­ším me­diám a zá­ro­veň po­nú­ka viac mož­nos­tí zá­ba­vy ako napr. Wi-Fi a Widia (Wire­less Dis­play), kto­ré umož­ňu­jú na ob­ra­zov­ku pre­niesť ob­sah z no­te­boo­kov, mo­bil­ných te­le­fó­nov, tab­le­tov a ďal­ších za­ria­de­ní.

Ultra HD te­le­ví­zo­ry sú tak­tiež vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou LG CI­NE­MA 3D. Oh­ro­mu­jú­ce roz­lí­še­nie ob­ra­zo­viek v kom­bi­ná­cii s 3D efek­ta­mi pos­ky­tu­je dych be­rú­ci zá­ži­tok. Fun­kcia 3D Depth Con­trol dok­res­ľu­je vir­tuál­na vzdia­le­nosť me­dzi zob­ra­zo­va­ný­mi ob­jek­ty tak, aby 3D ob­raz pô­so­bil čo mož­no naj­reál­nej­šie. Fun­kcia 3D Sound Zoo­ming po­tom ana­ly­zu­je po­hyb a vzdia­le­nosť ob­jek­tov na ob­ra­zov­ke a pris­pô­so­bu­je to­mu in­ten­zi­tu ni­mi tvo­re­né­ho zvu­ku. V ne­pos­led­nom ra­de je tu fun­kcia Dual Play, po­sú­va­jú­ca co-op her­ný re­žim na no­vú úro­veň. Hrá­či mô­žu se­dieť ved­ľa se­ba, sle­do­vať rov­na­kú ob­ra­zov­ku, a pri­tom vďa­ka oku­lia­rom po­zo­ro­vať iný ob­raz. Roz­de­le­ná ob­ra­zov­ka pri hra­ní je mi­nu­los­ťou.

Zvuk za­is­ťu­je 2.2 sys­tém, skla­da­jú­ci sa z dvoch 10W rep­ro­duk­to­rov a dvoch 15W ba­so­vých rep­ro­duk­to­rov. Mi­mo­riad­ny vi­zuál­ny zá­ži­tok tak dopĺňa svie­žim zvu­kom a spo­loč­ne vy­tvá­ra­jú do­jem, že bol di­vák v ki­ne.

Na veľtr­hu CES 2013 bu­dú na ob­ra­zov­kách Ultra HD te­le­ví­zo­rov k vi­de­niu prá­ce Ro­me­ra Brit­ta, bra­zíl­ske­ho ma­lia­ra a pred­sta­vi­te­ľa pop-ar­tu. Je­ho ob­ra­zy za­ne­chá­va­jú pov­zná­ša­jú­ci do­jem a sú vi­zuál­nym pre­ja­vom šťas­tia a ná­de­je pre ľud­stvo. No­vá ge­ne­rá­cia tech­no­ló­gie pre­mie­ta­nia ob­ra­zov do­vo­ľu­je spros­tred­ko­vať umel­co­vu dy­na­mic­kú ví­ziu s úpl­nou ver­nos­ťou. Zá­ro­veň tak LG do­ká­že náv­štev­ní­kom veľtr­hu CES, ako váž­ne to mys­lí so zdo­ko­na­ľo­va­ním kva­li­ty zob­ra­zo­va­nia. Spo­loč­nosť už tiež uro­bi­la do­ho­du o Ultra HD ob­sa­hu s pred­nou kó­rej­skou te­le­víz­nou spo­loč­nos­ťou KBS (Kó­rea Broad­cas­ting Sys­tem) a ak­tív­ne ro­ku­je o par­tner­stve s ďal­ší­mi glo­bál­ny­mi pos­ky­to­va­teľ­mi ob­sa­hu a ďal­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter