Roamingova prevádzka Telekomu počas sviatkov

Zo šta­tis­tík roa­min­go­vej pre­vádz­ky vy­plý­va, že ti­sí­ce zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu pre­ži­li up­ly­nu­lé sviat­ky za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska. Z do­vo­le­niek a po­by­tov v za­hra­ni­čí od­os­la­li na Via­no­ce a Sil­ves­tra naj­vyš­ší po­čet SMS a us­ku­toč­ni­li naj­viac ho­vo­rov za pos­led­né tri ro­ky.

Zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných hla­so­vých slu­žieb Te­le­ko­mu pos­la­li 24. de­cem­bra 2012 zo za­hra­ni­čia spo­lu 78-ti­síc SMS správ a us­ku­toč­ni­li 27-ti­síc ho­vo­rov. Naj­viac via­noč­ných SMS-iek pos­la­li z Ra­kús­ka (32 %), Čes­kej re­pub­li­ky (18 %), Ne­mec­ka (11 %), Veľ­kej Bri­tá­nie (6 %), Ma­ďar­ska a Ta­lian­ska (po 5 %). Spo­lu za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska po­čas Šted­ré­ho dňa vo­la­lo ale­bo SMS-ko­va­lo prib­liž­ne 16-ti­síc zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu.

V po­rov­na­ní so Šted­rým dňom Slo­vá­ci v za­hra­ni­čí na Sil­ves­tra už tra­dič­ne viac vo­la­li a me­nej SMS-ko­va­li. V pos­led­ný deň ro­ka pos­la­li v roa­min­gu spo­lu 59-ti­síc SMS správ a us­ku­toč­ni­li 41-ti­síc ho­vo­rov. Naj­viac SMS od­os­la­li z Ra­kús­ka (28 %), Čes­kej re­pub­li­ky (20 %), Ne­mec­ka (7 %), Ma­ďar­ska (6 %) a Ta­lian­ska (5 %). Po­čas os­láv prí­cho­du no­vé­ho ro­ka v za­hra­ni­čí te­le­fo­no­va­lo ale­bo po­sie­la­lo sprá­vy 21-ti­síc zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu.

Naj­väč­šiu pre­vádz­ku spo­me­dzi všet­kých exotic­kých kra­jín za­zna­me­na­la spo­loč­nosť v Thaj­sku a na Ku­be.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter