Google predáva časť Motoroly za 2,35 mld. dolárov

google-motorola.jpg Spo­loč­nosť Goog­le ozná­mi­la, že pre­dá­va časť Mo­to­ro­ly. Ide o di­ví­ziu Mo­to­ro­la Ho­me, kto­rá vy­rá­ba mo­de­my, IP te­le­fó­ny, set-top boxy a ďal­šiu elek­tro­ni­ku. Ku­pu­je ju spo­loč­nosť Arris, kto­rá sa za­me­ria­va na do­má­ce sie­te, rie­še­nia pre vi­deo a pos­ky­to­va­nie ši­ro­ko­pás­mo­vých slu­žieb pre do­má­cich aj pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov. Arris za­pla­tí Goog­lu do­ved­na 2,35 mld. do­lá­rov, z to­ho 2,05 mi­liar­dy v ho­to­vos­ti a za zvyš­ných 300 mi­lió­nov dos­ta­ne Goog­le ak­cie, kto­rý­mi zís­ka po­diel 15,7 % v spo­loč­nos­ti Arris.

Pri kú­pe Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty, kto­rú zís­kal Goog­le v tom­to ro­ku za 12,5 mi­liar­dy do­lá­rov, mu iš­lo zrej­me pre­dov­šet­kým o jej du­šev­né vlas­tníc­tvo. Na­priek to­mu, že Goog­le ne­dáv­no spus­til v USA pre­vádz­ku op­tic­kej sie­te, za­me­ra­nie di­ví­zie Mo­to­ro­la Ho­me cel­kom ne­za­pa­da­lo do je­ho pod­ni­ka­nia, a tak bo­la jas­ným kan­di­dá­tom na pre­daj.

Zdroj: tech­crunch.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter