Telekomunikačný úrad prideľoval FWA frekvencie

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR pri­de­ľo­val frek­ven­cie na zria­de­nie a pre­vádz­ko­va­nie ve­rej­nej bez­drô­to­vej sie­te FWA (pev­ný bez­drô­to­vý prís­tup) v pás­me 10 GHz. Ako ďa­lej in­for­mu­je ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, zá­kaz­ní­kom v lo­ka­li­tách Det­va, Ila­va, Pop­rad, Spiš­ská No­vá Ves, Tren­čín a Zla­té Mo­rav­ce tak pri­bud­nú ďal­šie mož­nos­ti vý­be­ru pri­po­je­nia na inter­net a k ďal­ším elek­tro­nic­kým ko­mu­ni­kač­ným služ­bám. Naj­ús­peš­nej­šou spo­me­dzi všet­kých žia­da­te­ľov bo­la spo­loč­nosť Slo­va­net, kto­rej sa po­da­ri­lo zís­kať frek­venč­ný blok 2 x 7 me­ga­her­tzov (MHz) v kaž­dej zo spo­mí­na­ných lo­ka­lít. "O frek­ven­čné blo­ky v lo­ka­li­tách Par­ti­zán­ske, Prie­vi­dza, Ru­žom­be­rok a To­poľ­ča­ny ne­po­žia­dal v sta­no­ve­nom ter­mí­ne nik­to," dopl­nil Vav­ro

Hod­no­tia­cim kri­té­riom pri vý­be­re žia­da­te­ľov bo­la vý­ška po­núk­nu­tej jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy, kto­rej spod­nú hra­ni­cu ur­čil TÚ SR na 665 eur. Všet­ci uchá­dza­či o frek­ven­cie bo­li pod­ľa vy­jad­re­ní re­gu­lá­to­ra ús­peš­ní. Kaž­dé­mu z nich vý­be­ro­vá ko­mi­sia na zá­kla­de po­núk­nu­tej su­my pri­de­li­la je­den frek­venč­ný blok 2 x 7 MHz na ob­do­bie de­sia­tich ro­kov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter